Vallavalitsuse 14.10.2020 istungi päevakorra projekt

14. Okt 2020
päveakorra projekt
 1. Volikogu otsus: Prangli saare üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 2. Volikogu otsus: Viimsi vallas, Rohuneeme külas, kinnistu Väike-Valli detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 3. Volikogu otsus: Detailplaneeringu algatamata jätmine (Randvere tee 5 ja Raudtee). Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 4. Volikogu otsus: Detailplaneeringu algatamata jätmine (Viimsi raudtee R2, Viimsi raudtee R3 ja Viimsi raudtee R4). Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 5. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla territooriumil asuvate ühissõidukipeatuste nimede muutmine ja määramine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 6. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme alevikus asuva transpordimaa omandamine: Hundi tee L4. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 7. Vallavalitsuse korraldus: Isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Lilleoru tee ja Laiamäe tee kinnistutele. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 8. Vallavalitsuse korraldus- Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kraavihalli tee 22. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 9. Vallavalitsuse korraldus- Riigihanke „Prangli saare jäätmete kogumine, transport ja käitlemine perioodil 01.04.2021 kuni 31.03.2024“ korraldamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 10. Vallavalitsuse korraldus- Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kaevuaia tee 11. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 11. Vallavalitsuse korraldus: Randvere külas katastriüksuste piiride muutmine detailplaneeringu alusel. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 12. Vallavalitsuse korraldus: Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 13. Vallavalitsuse korraldus: Kaasfinantseeringu eraldamine ja reservfondist vahendite eraldamine kohaliku omaalgatusprogrammi projektile „Metsakasti külapäev 2020“. Ettekandja : Mailis Alt, arendusosakonna juhataja