Vallavalitsuse 12.02.2019 istungi päevakord

11. Veebr 2019
 1. Volikogu eelnõu läbivaatamine: Viimsi valla 2018. eelarveaasta lõpujäägi kinnitamine, sulgemata assigneeringute kinnitamine ja eelarveaasta lõpujäägi suunamine. Ettekandja: Randar Lohu, rahandusosakonna juhataja.
 2. Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2018 korralduse nr 375 „Viimsi valla haridusasutuste üüri ja teenuste hindade kehtestamine“ lisa 5 muutmine. Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem.
 3. Koolieelsete lasteasutuste õpetajatele täiendava puhkuse võimaldamine. Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem.
 4. Volikogu määruse eelnõu läbivaatamine: Viimsi valla 2019-2020. a huvihariduse ja -tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord. Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem.
 5. Noorte tunnustamine, toetuse eraldamine. Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem.
 6. Viimsi valla noorte toetuste määramise komisjoni moodustamine. Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem.
 7. Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste toitlustushanke algatamine ja hankekomisjoni moodustamine. Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem.
 8. Viimsi Vallavalitsuse määruse "Viimsi valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded" muutmine. Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem.
 9. Isiklike kasutusõiguste seadmine Telia Eesti Aktsiaselts kasuks. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 10. Viimsi valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine Paelille tee 1 kinnistule. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 11. Lihthanke "Viimsi valla külade sademeveerajatiste remonttööd 2019" korraldamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 12. Lihthanke "sademeveesüsteemide survepesu ja kaamerauuringu teenus 2019-2022" korraldamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 13. Koha-aadressi muutmine Püünsi külas katastriüksusel Leevikese tee 3. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 14. Koha-aadresside muutmine Pärnamäe külas katastriüksustel Soosepa 2 maatükk 2 ja Soosepa maatükk 2. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 15. Koha-aadresside muutmine Tammneeme külas Tädu tee 10 katastriüksusel asuvatel hoonetel. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.
 16. Nõusoleku andmine servituutide kustutamiseks (kinnistud Rabalille tee 5, 6, 7, 8, 9, 11). Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem.