Vallavalitsuse 08.09.2021 istungi päevakorra projekt

06. Sept 2021
Pildil sõnadena vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu määrus: Viimsi valla 2021. aasta IV lisaeelarve
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja
 
2. Vallavolikogu määrus: "Mäealuse maastikukaitseala kaitsekorralduskava kinnitamine aastateks 2022-2031"
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
3. Vallavolikogu otsus: Viimsi vallas asuva Haabneeme rannakohviku ruumide 2021/2022 talveperioodiks kasutusse andmine otsustuskorras
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
4. Vallaolikogu otsus: Prangli kaupluse kontsessioon
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla mänguväljakute hooldus- ja remont 2022-2024
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 21.07.2021 korralduse nr 338 „Riigihankes nr 234863 „Ehitustööd projektile: Viimsi valla tänavavalgustuse renoveerimise kolmas etapp - LED III“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine“ muutmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine Viimsi valla kasuks Loovälja tee 2 kinnisasjale
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine Põlluveere tee 4 kinnistule Viimsi valla kasuks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Isiklike kasutusõiguste seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Kelnase tee ja Prangli spordiplats kinnistutele
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Kinnisasjade omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimine (Uus-Kopli, Laiaküla)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 14.04.2021 korralduse nr 171 muutmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
12. Vallavalituse korraldus: Koha-aadressi muutmine Pärnamäe külas katastriüksusel Puiestee (uus lähiaadress: Teeveere)
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
13. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Silva kesktee 12
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
14. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kirsi tee 8
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
15. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Seisukoha andmine Vallavolikogu 15.06.2021 otsuse nr 35 kehtetuks tunnistamise kohta
Ettekandja: Merit Renlund, õigusosakonna juhataja