Valmis säästlike sademeveesüsteemide teejuht

05. aprill 2021
Pildil koduhoov ja üleliigset sademevett iseloomustavad lombid

Välisprojekti LIFE UrbanStorm raames on valmis saanud esimene trükiste sarja teatmik: säästlike sademeveesüsteemide teejuht, mis teeb sissejuhatuse säästlike süsteemide valdkonda.

Kui looduskeskkonnas imbub pinnasesse umbes 50% sademeveest, 40% aurub ja vaid 10% suundub sademevee äravoolu, siis linnalises keskkonnas võib üleujutusi põhjustava pindmise vee äravoolu osakaal olla 55% või enamgi. Seetõttu on oluline kavandada säästlikke sademeveesüsteemide rajamist. 

Looduslähedased ehk säästlikud sademeveesüsteemid on sademevee ärajuhtimisel looduslikke ökosüsteeme jäljendavad rajatised, mis võimaldavad sademevee tõhusamat ja keskkonnasõbralikumat käitlemist. Süsteemi võib kuuluda nt rohekatused, tiigid ja imbkraavid. Looduslähedane sademeveesüsteem mitte ainult ei vähenda sademevee kogust ja voolukiirust vaid ka puhastab sademevett erinevatest saasteainetest. Mitmeid lahendusi saab kohandada ka eramajadele ja koduhoovidesse,- aedadesse.

Tõstmaks omavalitsuste suutlikkust kliimamuutustega kohanemisel on projekti LIFE UrbanStorm raames valminud looduspõhiste sademeveesüsteemide näidisalad Viimsis: Randvere tee äärne parkla ja Viimsi Mõisapargi testala.
 

Lisainfo ja infovoldik on kättesaadav LIFE projekti veebilehelt