Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Rohuneeme külas, Madruse tee 2 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks

20. Mai 2020
teade

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Rohuneeme külas, Madruse tee 2 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Rohuneeme külas, Madruse tee 2 kinnistule hoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 13.11.2001 otsusega nr 228 kehtestatud Eigi I detailplaneeringuga Rohuneeme külas, Viimsi vallas.

Detailplaneeringuga määratud ehitusala suuruse ja piirid määras kinnistut läbiv elektri õhuliin, mis praeguseks on demonteeritud. Vastavalt esitatud asendiskeemile soovitakse suurendada hoonestusala 4% ehk 45 m² lääne suunas. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi  parameetreid ei suurendata.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 4 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala 10% ulatuses. Kohalik  omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest  arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist,  eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.