Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses

15. juuli 2021
Teade

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Pringi külas, Rohuneeme tee 65e kinnistule üksikelamu püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega kehtestatud Kingu 23 ja Suurevälja 24 MÜ ja Aasa 122 kinnistu detailplaneeringuga.

Soovitakse suurendada hoonestusala kahes osas hoonestusalast põhja ja lõuna suuna kokku 2,3 %. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi  parameetreid ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutele kavandatavate hoonetega

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Rohuneeme külas, Suur-Ringtee 1 ja Suur-Ringtee 7 kinnistutele üksikelamute püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 17.06.2005 otsusega kehtestatud Rohuneeme külas, Suur-Ringtee 1 detailplaneeringuga.

Taotleja soovib detailplaneeringuga määratud kaldkatuse asemel lamekatust. Tulenevalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg 4 p 4 võib kohalik omavalitsus projekteerimistingimustega täpsustada asjakohasel juhul hoone(te) detailplaneeringus käsitletud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi näitajaid ei muudeta.