Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses

18. Veebr 2021
Siin on pilt

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Miiduranna külas, Kristjani tee 4 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Miiduranna külas, Kristjani tee 4 kinnistule hoone laiendamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 11. juuni 1996  otsusega nr 173 kehtestatud Miiduranna väikeelamute kvartali detailplaneeringuga.

Soovitakse suurendada hoonestusala 10% ida suunas vastavalt taotluse juurde esitatud asendiplaanile. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi  parameetreid ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutele kavandatavate hoonetega.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi. Kohalik  omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

Ehitus- ja kommunaalosakond