Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses

18. Nov 2020
teade

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Leppneeme külas, Lepalinnu tee 6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks  detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 8.02.2000 otsusega nr 28 kehtestatud AÜ Leppneeme detailplaneeringuga.

Projekteerimistingimuste taotluses soovitakse hoonele projekteerida lamekatus. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi  parameetreid ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutele kavandatavate hoonetega.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 4 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.