Euroopa Regionaalfondist puudega isiku eluruumi füüsilise kohandamisega seonduvate vahendite taotlemine

TOETUST SAAB TAOTLEDA VAID SIIS, KUI VASTAV TAOTLUSVOOR ON AVATUD

Kohanduse taotlemise võimalikkusest teavitamiseks annab Vallavalitsus välja pressiteate ja avaldab veebilehel info taotluste vastuvõtmise taotlusvooru kohta. Taotluste vastuvõtmise kestus on vähemalt kaks nädalat. Kohanduse saajate teavitamiseks võib Vallavalitsus avaldada kuulutuse vallalehes.

Eluruumi kohandamise eesmärk on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel.

Eluruumi kohandamise kulud hüvitatakse üldjuhul Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viimsi vallas elavale puudega isikule, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus § 2 lõige 1 ütleb, et puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel

Kulude hüvitamisel lähtutakse puudega isiku puudest lähtuva eluruumi kohandamise vajadusest. 

Euroopa Regionaalfondist puudega isiku eluruumi füüsiliseks kohandamise toetuse juures ei arvestata taotleja ja tema ülalpidamiskohustusega isikute ning pereliikmete sissetulekuid. Kui isik ei suuda ise tasuda 15% omafinantseeringut, siis sotsiaalkomisjon otsustab tema osaluse lähtuvalt tema majanduslikust seisust ja sel juhul peab esitama majanduslikku seisu tõendavad dokumendid.

TOETUSE SUURUS

Vallavalitsus sõlmib kohanduse saaja ja tööde teostajaga kolmepoolse lepingu, milles märgitakse muu hulgas ka kohanduse saaja omafinantseeringu suurus.

Vallavalitsus tasub kohandamisega seotud kulude eest arvete alusel tööde teostajale. Nõuetele vastavatest taotlustest moodustatakse taotluste saabumise aja (kuupäeva täpsusega) järgi kohanduste saajate ja teostamist vajavate kohanduste nimekiri, mille kinnitab sotsiaal- ja tervishoiuosakond.

TOETUSE MÄÄRAMINE

Pärast taotluste laekumist ja nõuetele vastavuse kontrolli teostatakse kohanduse taotlejate kodude külastus eesmärgiga selgitada välja kohanduse võimalikkus, tööde maht ja võimalik maksumus ning kohandustööde teostamiseks vajalike dokumentide vajalikkus (ehitusprojekt, ehitusluba, ehitisteatis jms).

Kodukülastuste kohta vormistatakse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna poolt kinnitatud vormikohane akt.

Kulud hüvitatakse, kui eluruumi kohandamise tulemusel

  • paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;
  • väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, köögitoimingutes, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel;
  • kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik.

Kulusid ei hüvitata, kui

  • taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  • eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu taotleja vajadustest;
  • eluruumi on võimalik kasutada ebamõistlikult lühikese aja (alla 5 aasta) vältel eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtajast või tehnilisest seisukorrast tulenevalt. Avalduse miteerahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

VAJALIKUD SAMMUD JA DOKUMENDID 

Taotleja või tema seaduslik esindaja esitab koos taotlusega

  • eluruumi omaniku kirjaliku nõusoleku eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  • eluruumi kaasomaniku kirjaliku nõusoleku eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
  • korteriühistu nõusoleku, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi;
  • Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialistil on õigus nõuda lisadokumente, hinnata kohanduse vajalikkust puudega isiku vajadustest lähtuvalt, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaaluda eksperdi hinnangut ning töö ja materjali hinnapakkumisi ning teha säästlikumate lahenduste kasutamise ettepanekuid.

KONTAKT

Margit Stern
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Telefon: 602 8857 
E-post: margit.stern@viimsivv.ee

Grete Bobkin
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Telefon: 602 8826 
E-postgrete.bobkin@viimsivv.ee