ESF projekt 2

logo

Projekt nr 2014-2020.2.02.18-0062

„Mäluhäiretega inimeste päevahoiuteenus Viimsi vallas“

Sihtasutus Innove otsustas rahuldada Viimsi Vallavalitsuse esitatud toetuse taotluse projekti „Mäluhäiretega inimeste päevahoiuteenus Viimsi vallas“ nr 2014-2020.2.02.18-0062 elluviimiseks. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.09.2018 ja lõppkuupäev on 30.08.2020. Projekti maksumus kokku: 101 567,20 eurot, millest ESF toetus on 76 175,40 eurot.

Pikaaegne hoolduskoormuse kandmine ja eemalolek tööturult mõjutab tööealiste hooldajate vaimset ja füüsilist tervist ning seeläbi raskendab aktiivsele tööturule sisenemist. Suurem risk on langeda majanduslikult ja sotsiaalselt ebavõrdsesse olukorda võrreldes töölkäivate inimestega.

Projekti raames luuakse Viimsi valda kuus mäluhäiretega isikute päevahoiu teenuskohta, mis võimaldavad pakkuda suure hoolduskoormusega lähedastele võimalusi aktiivsemalt tööturul osaleda ning kasutada erinevaid tööhõiveteenuseid.

Projekti eesmärk on väljaspool kodus osutatav päevahoiuteenus Viimsi vallas, mille osutamise abil luuakse mäluhäiretega isikutele ning nende hoolduskoormusega lähedastele tingimused tööl käimiseks, töö leidmiseks või töö säilitamiseks. Projektis seatud eesmärkide täitmine mõjutab sotsiaalset sidusust ja võrdsete võimaluste tagamist ühiskonnas. Projekti käigus luuakse 6 päevahoiuteenuse kohta AS Rannapere Pansionaadis olevatesse ruumidesse, et pakkuda projektiperioodil teenust vähemalt 10-le mäluhäiretega isikule.

Projekti tulemuseks on kvaliteetsem ja integreeritum teenuste osutamine AS Rannapere Pansionaadis, kus päevahoiuteenuse osutamine annaks hetkel pakutavalt üldhooldusteenusele samuti lisaväärtuse. Teenuste arendamise ja investeeringute koosmõjul pareneb teenuse kättesaadavus, kvaliteet ja tulemuslikkus kuna teenuseid osutatakse vajaduspõhiselt. Planeeritud tegevuste edukas läbiviimine toetab ühtlast sotsiaalteenuste arengut Viimsis ning teenuse kasutajate elukvaliteedi tõusu regioonis, toetades suure hoolduskoormusega lähedase võimekust tööhõives osalemisel. Selle tulemusel areneb kohalike omavalitsuste võimekus ja professionaalsus osutada vajalikke sotsiaalteenuseid, mis aitab ennetada kallimate teenuste osutamise vajadust (ööpäevaringne üld- või erihoolekandeteenus).

Hoolduskoormuse kandjatel on samuti võimalus kasutada päevahoiuteenust alternatiivvalikuna kallima üldhooldusteenuse asemel, kuna sageli on tööturul aktiivne osalemine tingitud ööpäevaringse üldhooldusteenuse kallidusest - seadusjärgsetel ülalpidamiskohustusega isikutel puuduvad majanduslikud vahendid teenuse eest tasumiseks ning olukorra tulemusel on sunnitud hoolduskoormuse kandja oma hooldust vajava lähedasega koduseks jääma.

Euroopa Liidu aktiviseeriva sotsiaalpoliitika eesmärk on inimeste omapoolse vastutuse ja aktiivsuse suurendamine ning võimalikult suure tööhõive saavutamine. Erihoolekande arengukava 2014-2020 arengusuundades on prioriteediks kogukonnaga tihedamalt seotud toetavate teenuste osutamine. Teenuskohad luuakse kogukonda, mis annab võimaluse mäluhäiretega isikute igapäevased tegevused siduda kohaliku kogukonnaga (päevakeskuse ja raamatukogu). Projektis planeeritud tegevuste tulemusel luuakse kuus päevahoiu teenuskohta mäluhäiretega isikutele, mis vastavad teenuse kasutajate vajadustele ja võimaldades sihtgrupil jääda oma kohalikku keskkonda, saades vajalikku abi ja toetust ning pakkuda hoolduskoormuse kandjatele võimalusi tööturul aktiivsemaks osalemiseks.

Teenuskohad luuakse Viimsi Vallavalitsusele kuuluva AS Rannapere Pansionaadi ruumidesse. AS Rannapere Pansionaat pakub täna üldhooldus- ja avahooldusteenust ning sotsiaaltransporditeenust. Pansionaadi ruumides asub samuti Viimsi Eakate Päevakeskus ning Viimsi Raamatukogu. Tulevikus planeerib vallavalitsus AS Rannapere Pansionaadi kujundada eakate teenuskeskuseks, mis tagab sihtrühmale valikuvõimalusi ning süsteemseid sidusteenuseid.

Lisainfo:

Tõnu Troon
projekti koordinaator
5621 0172
tonu.troon@viimsivv.ee