Spordiklubide toetamine

Taotle sporditegevuse toetust SIIT

Spordiklubide toetamine

 • Viimsi valla sporditegevuse toetust eraldatakse taotluse alusel spordiorganisatsioonidele. Kelleks on füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kes peab erakooli ning kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ning kes korraldab organiseeritud sporditegevust registreeritud Viimsi valla 7 - 19- aastaste noortele ning puuetega (püsiva töövõimetusega) täiskasvanutele.

Spordiorganisatsioon peab vastama järgmistele tingimustele

 1. Harrastajate (7-19-aastaste noorte ning puuetega (püsiva töövõimetusega) täiskasvanud) arv klubis on vähemalt 21 olenemata Eesti rahvastikuregistri elukohaandmetest.
 2. Harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) 4. tasemega treenerid ning 100 harrastaja kohta eri spordialadel töötab treeningrühma(de)ga vähemalt üks EKR-i 5. või kõrgema tasemega treener. 7-10 aastaste harrastajatele korraldab sporditegevust vähemalt 2 korda nädalas, nädalakoormusega vähemalt 120 minutit, 11-15-aastaste harrastajate sporditegevust korraldab vähemalt 3 korda nädalas, nädalakoormusega vähemalt 240 minutit ning 16-19-aastaste harrastajatele korraldab sporditegevust vähemalt 4 korda nädalas, nädalakoormusega vähemalt 360 minutit, välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega täiskasvanute treeningrühmad.
 3. Treeneril ei ole harrastajatega töötamisel piiranguid lastekaitseseaduse §20 lõigete 1 ja 2 tähenduses.
 4. Spordiala kohta on registreeritud õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).
 5. Toetuse andmisel lähtutakse harrastajate arvust ja vanusest, spordialast, spordiala eelisarendatavusest, spordialaliidu edetabelist ja treeneri kvalifikatsioonist.

Sporditegevuse toetust ei anta

 • Tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.

Vajalikud sammud

 • 1. novembriks tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele vormikohane kirjalik või digitaalne avaldus (taotlus). Taotluse allkirjastab taotleja või volitatud isik.

Toetuse taotluses (kinnitatud vormil) esitatakse

 1. Taotleja ja tema esindaja andmed.
 2. Taotleja kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta.
 3. Järgneva aasta eelarve.
 4. Treenerite ja harrastajate vormikohane nimekiri paber- või elektroonilise dokumendina. Nimekirjas tuleb esitada treenerite ja harrastajate nimed ja isikukoodid harrastajate treeningrühmade kaupa, spordiala nimetus, treeningrühmade arv, harrastajate arv ning treeneri EKR-i tase ja selle kehtivuse aeg (kvalifikatsioon peab kehtima alates 1. oktoobrist enne järgmise toetusperioodi algust ning kuni toetusperioodi lõpuni).
 5. Tegevuskava järgneva kolme aasta kohta (va erakooli pidaja).
 6. Treening- või tunniplaan vähemalt järgmise toetusperioodi 1 kuu kohta.
 7. Koopia dokumendist, mis tõendab treeneri väljaõpet puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimestega töötamiseks.

Sporditegevuse taotluse ja toetuse kasutamise aruanne esitatakse digitaalselt allkirjastatuna infosüsteemi PAI (http://pai.tallinn.ee) kaudu, e-posti teel või paberkandjal.

Lapsevanemate kinnituste tegemise tähtaeg on 1. oktoober - 1. detsember, seda saab teha SIIN

Spordiklubide treenerid, kes omavad vähemalt kehtivat 5 või kõrgemat kutsestandardit, peavad samuti 1. detsembriks treeneri toetussumma arvestamiseks PAI keskkonnas tegema digitaalse kinnituse. Selleks tuleb keskkonda siseneda oma ID kaardiga, mitte treeneri kasutajatunnustega!

Tulemus

 • Toetust määratakse üks kord aastas ning see makstakse toetuse saajale välja igakuiste maksetena temaga sõlmitava lepingu alusel.
 • Toetusperioodi lõppedes on toetuse saaja kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohane aruanne koos pangakontoväljavõttega toetuse kasutamise kohta hiljemalt 31. jaanuariks pärast toetusperioodi (1. jaanuar kuni 31. detsember) lõppu.

Kontakt

Kaija Mägi
Huvihariduse vanemspetsialist
E-post: kaija.magi@viimsivv.ee
Telefon: 602 8860

Õigusakt