Erivedude ja koormuspiirangute load

Viimsi vallas väljastab erivedude ja koormuspiirangute lube Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalaosakond.

Eriveo ja koormuspiirangu loa saamiseks tuleb esitada taotlus läbi Viimsi valla operatiivinfosüsteemi OPIS.

Eriveo- ja koormuspiirangu luba on tasuline ning menetluse aeg vastavalt taotlusel märgitule.

Eriveo teostamist Viimsi vallas reguleerib Majandus- ja taristuministri 04.09.2015. a määrus nr 114 Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad ja Viimsi Vallavalitsuse 05.04.2016. a määrus nr 8 Eriveo menetlemise kord Viimsi vallas.

Eriveolubasid ja koormuspiiranguid puudutavate küsimuste või probleemide korral pöörduda ehitus- ja kommunaalosakonna poole: imre.saar@viimsivv.ee