Menetluses olevad keskkonnaload

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 peab valla- või linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt millist keskkonnaluba taotletakse, loa taotleja nimi, andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta ning keskkonnaloa materjalid või lingi kust nendega tutvuda saab. Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.

Keskkonnaamet edastas Viimsi Vallavalitsusele arvamuse saamiseks Vesta Terminal Tallinn OÜ õhusaasteloa taotlusmaterjalid. Vesta Terminal Tallinn OÜ-le on varasemalt väljastatud tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba nr L.ÕV/325913 Harju maakonnas Viimsi vallas Muuga külas Õli tn 1, 3, 6, Vilja tn 4 ja Koorma tn 2a kinnistutel asuvale käitisele. Õhusaasteloa muutmist taotletakse seoses käideldavate produktide nomenklatuuri täienemisega ning õhusaasteloa ajakohastamisega.

Vesta Terminal Tallinn OÜ põhitegevusalaks on vedelike ja gaaside ladustamine. Muudeks tegevusaladeks, millele luba antakse on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine.

Vallal tuleb Keskkonnaametile arvamus esitada hiljemalt 27.08.2019. a.