Menetluses olevad keskkonnaload

Viimsi Vallavalitsusele laekunud keskkonnaloa taotlus materjalidega saab täpsemalt tutvuda Viimsi Vallavalitsuses dokumendiregistris  või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis „KOTKAS“.

Uute keskkonnaloa taotluste saabumisel avaldatakse Viimsi koduleheküljel vastav teade koos dokumendiregistri või menetluse numbriga, mille abil on võimalik tutvuda vastavas registris keskkonnaloa taotluse materjalidega.

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 peab valla- või linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt millist keskkonnaluba taotletakse, loa taotleja nimi, andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta ning keskkonnaloa materjalid või lingi kust nendega tutvuda saab. Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.

10.06.2021

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Aktsiaseltsi Olerex Terminal (registrikood 10178087; aadress Harju maakond, Viimsi vald, Muuga küla, Õli tn 7, 74115, edaspidi ka ettevõte) poolt 10.05.2021 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/327957 muutmise taotluse.

Käitis asub Harjumaal Viimsi Vallas Muuga külas Muuga sadama läänepoolses otsas tootmismaa sihtotstarbega kinnistutel Õli tn 7 (katastriüksuse tunnus 89012:001:0033) ning Õli tn 8 (katastriüksuse tunnus 89012:001:0060). Terminal on ümbritsetud tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega. Lähimad elamud asuvad terminali territooriumi piirist ligikaudu 230 m, Muuga sadama-ala piirist ligikaudu 105 m kaugusel lõunas. Käitise territooriumil ja lähemal kui 500 m ei paikne looduskaitsealuseid objekte. Ettevõtte põhitegevusalaks on vedelike ja gaaside ladustamine (EMTAKi kood 52102). Lisategevusaladeks on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301).

Keskkonnaloa muutmise vajaduse tingib kahe uue autolaadimisestakaadi rajamise soov, mida hakatakse kasutama bensiini ja diislikütuse korral. Autolaadimisestakaadide lisandumisega suureneb ka summaarne autotsisternidesse laadimise mahtkiirus (kõigi viie laadimisestakaadi üheaegsel kasutamisel max 440 m3/h ühe toote kohta). Lisaks kaovad osad produktid käibelt.

Keskkonnaloa nr L.ÕV/327957 muutmise taotlusega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) dokumentide nr DM-115158-2 ja nr DM- 115158-3 all.

27.04.2021

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine.

Keskkonnaamet  teatab,  et  on  keskkonnaseadustiku  üldosa  seaduse  (edaspidi KeÜS) § 46 lg 1 alusel  võtnud  menetlusse  aktsiaseltsi  Viimsi  Vesi  (registrikood:  10461699;  aadress:  Harju maakond,  Viimsi  vald,  Lubja  küla,  Paelille  tee  1,  74010;  edaspidi  ettevõte)  poolt  12.04.2021 Keskkonnaametile   esitatud   keskkonnaloa   muutmise   taotluse,   mille   alusel   taotleb ettevõte keskkonnaloa muutmist järgnevalt:

  1. suurendada lubatud põhjaveevõttu, kuna mitmed Viimsis  asuvad  aiandusühistud  on  oma  puurkaevud  sulgenud  ja  nende  liikmed  on ühisveevärgiga  liitunud; 
  2. liita  kokku  keskkonnaload  nr  L.VV/326911  ja  L.VV/325365; 
  3. ühtse    puurkaevude    grupi    tekitamist    (edaspidi taotlus).  

Taotlus   on   registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 12.04.2021 kirja nr DM-115432-1 all, taotlus nr T- KL/1007786.

Keskkonnaloa taotluse ja menetlusega seotud dokumendid on kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (Kotkas.envir.ee) menetluse nr M-115432 all.

08.03.2021 

Avatud menetluse algatamine vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/327780 muutmiseks

Keskkonnaamet andis OSAÜHINGULE SAARE (registrikood  10844087, aadress Sääre tee 22, Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond) 27.05.2016 korraldusega nr KKO 1-3/16/1523„Osaühingule  Saare  vee  erikasutusloa  andmine“  vee  erikasutusloa  nr L.VV/327780  Prangli Lõunasadama  (edaspidi sadam)  ehitamiseks,  mille  käigus  toimub  mere  süvendamine  mahus kuni  9600  m³  ning  lainemurdjate  ehitamine,  mille  käigus  paigutatakse  veekogu  põhja  pinnast ning uputatakse tahkeid aineid mahus kuni 9700 m³. Vee erikasutusega seotud töid kavandati Viimsi vallas, Prangli saare lõunaosas Mölgisilla kinnistuga (89001:002:0407) ja Mölgisadama kinnistuga (89001:002:0170) piirneval merealal.

OSAÜHING  SAARE  esitas  04.03.2021  Keskkonnaametile  vee  erikasutuse  keskkonnaloa  nr L.VV/327780  muutmise  taotluse  (edaspidi taotlus) . Sadama  rajamiseks  on  puudunud rahastus,  seni  on  teostatud  süvendustöid  2020  aastal  mahus  2000  m³.  Siiski  soovitakse teostada   sadama   rajamisega   seotud   vee   erikasutustöid   vastavalt   kehtestatud detailplaneeringule.   Sellest   tulenevalt   soovitakse   korrigeerida   keskkonnaloaga lõppemise  kuupäeva  ning  palutakse  määrata  keskkonnaloa  kehtivuse  lõppemisekuupäevaks 27.05.2031.

Keskkonnaamet   kontrollis   keskkonnaloa   muutmise   taotluse   vastavust   nõuetele. Keskkonnaamet   peab   esitatud   andmeid   piisavaks   keskkonnaloa   muutmise   taotlusemenetlemiseks.

Keskkonnaloa  muutmise  taotluse  ja  muude  asjasse  puutuvate  dokumentidega  saab tutvuda  keskkonnaotsuste  infosüsteemis  (https://kotkas.envir.ee/),  sisestades  otsingusse menetluse numbri M-115008.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Veski 32, 50409 Tartu.