Menetluses olevad keskkonnaload

Viimsi Vallavalitsusele laekunud keskkonnaloa taotluste materjalidega saab täpsemalt tutvuda Viimsi Vallavalitsuse dokumendiregistris  või Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Uute keskkonnaloa taotluste saabumisel avaldatakse Viimsi valla koduleheküljel vastav teade koos dokumendiregistri või menetluse numbriga, mille abil on võimalik tutvuda vastavas registris keskkonnaloa taotluse materjalidega.

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 peab valla- või linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt millist keskkonnaluba taotletakse, loa taotleja nimi, andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta ning keskkonnaloa materjalid või lingi kust nendega tutvuda saab. Teade peab olema veebilehel kättesaadav kuni taotluse lahendamiseni.

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
13.09.2022

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Denway OÜ (registrikood: 12852180) (aadress Õismäe tee 51-45, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 13514) 07.09.2022 esitatud keskkonnakaitseloa esmataotlus on menetlusse võetud.

Ettevõte taotleb keskkonnakaitseluba ohtlike jäätmete taaskasutamist või kõrvaldamist majandustegevuse käigus ja tema käitluskoht asub aadressil Rohuneeme tee 128 (katastritunnus 89001:003:0569), Püünsi küla, Viimsi vald, Harju maakond. Ettevõtte tegevus seisneb pliiakude korduskasutuseks ettevalmistamises.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Harju maakond, Tallinn, Narva mnt 7a, 10117.

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
17.08.2022

Keskkonnaamet teatab, et Aiandusühistu Kiigemäe (registrikood: 80049121) (aadress Pärnapuu tee 6, Leppneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond, 74001) taotleb vee erikasutuse keskkonnaluba Harju maakonnas Viimsi vallas Leppneeme külas Loosaare kinnistul põhjavee võtmiseks puurkaevust katastrinumbriga 155, kehtivusega kuni 11.07.2027.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
17.05.2022

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Rein Annusver'i esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse (edaspidi ka keskkonnaluba).

Keskkonnaluba taotletakse vee erikasutustöödeks (süvendamine ja tahkete ainete paigutamine) Rohuneeme tee 59d sildumisrajatise (Rohuneeme tee 59d, Pringi  küla, Viimsi vald, Harju maakond, katastritunnus 89001:001:0272) rajamisel:
*süvendustööd mahus 480 m³, süvenduspinnas planeeritakse piirneval kinnistul;
*tahkete ainete paigutamine vette allpool keskmist veetaset mahus 2100 m³ muuli, slipi ja rannakindlustuse rajamisel.
Töid planeeritakse detailplaneeringu alusel lähtudes korrigeeritud ehitusprojektist.
Keskkonnaluba taotletakse kehtivusega kuni 30.09.2023.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee menetluse nr M-119748, taotluse nr T-KL/1012441-3).

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile: info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7A, Tallinn 15172.

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaloa muutmise taotlus
05.05.2022

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud  menetlusse  AS  Liwathon  E.O.S.  (registrikood  14686834;  aadress Harju  maakond,  Maardu  linn,  Vana-Narva  mnt  27a,  74114) 29.04.2022  esitatud  keskkonnaloa nr  L.ÕV/325959  muutmise  ning  keskkonnaloaga  nr  L.VV/332111  ühtseks  keskkonnaloaks liitmise taotluse. Ettevõtte käitis asub aadressidel Lasti tee 20, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond  (katastritunnus  89012:001:0100;  sihtotstarve  tootmismaa  100%),  Lasti  tee  18a (89012:001:0009;  tootmismaa  100%),  Lasti  tee  12  (89012:001:0094;  tootmismaa  100%),  Lasti tee 20d (89012:001:0061; tootmismaa 100%) ja Õli tn 10 (89012:001:0056; tootmismaa 100%).

AS Liwathon E.O.S põhitegevuseks on mujal liigitamata veondust abistavad tegevused (EMTAKi kood 52299), lisategevusala laadungikäitlus (EMTAKi kood 52241). Pakterminalis käideldakse erinevaid kergeid ja raskeid produkte, sh toornaftat, raskeid kütteõlisid (masuut, vaakumgaasiõli) ja põlevkiviõlid, kergeid kütteõlisid (lennukipetrool, diislikütus, gasoil), bensiini, toorbensiini (naphtha, solvent, pürolüüsibensiin, BTEX segud, põlevkivibensiin) ning bensiini ja kütteõlide lisandeid (sh biolisandeid või biokomponente). Käitisel on 30 heiteallikat, milleks on mahutid, kaid, autoestakaadid, raudtee-estakaadid ning katlamaja korstnad. Käitises asub 5 põletusseadet, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 25,2 MWth. Kütusena kasutatakse aastas kuni 12840 tuh m³ maagaasi või 10620 tonni kerget kütteõli, rasket kütteõli või põlevkiviõli.

Ettevõte soovib muuta keskkonnaluba nr L.ÕV/325959 seoses käitise andmete ajakohastamisega. Muutunud on olemasolevad heiteallikad, täpsustatud mahutite parameetrid ja autoestakaadide andmed ning katlamajas likvideeritud allikana kaks reservkatelt, lisaks on tekkinud uued heiteallikad (gaasikogumissüsteem, katlamaja reservkütuse mahuti). 
Lähim kaitstav looduse üksikobjekt on rändrahn Kabelikivi; Muuga kabelikivi (registrikood KLO4000919), mis asub lähimast heiteallikast u 1,05 km edelas. Lähim Natura 2000 ala on Pirita loodusala (RAH0000039), mis asub tootmisterritooriumist u 3,7 km kaugusel.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/permits/public_document_view?document_id=77367 (menetluse viit: M-119620 ning taotluse viit: T-KL/1010664-2 ).

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile: info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile: Tallinna mnt 14, 79513, Rapla. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 

Keskkonnaloa muutmise taotlus
21.04.2022

Keskkonnaamet teatab, et PK TERMINAL OÜ (registrikood: 12519859) (aadress Reti tee 7, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond) poolt esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise ja vee erikasutuse keskkonnaloa nr KL-507713 muutmise taotlus on menetlusse võetud. Ettevõte taotleb keskkonnaloa nr KL-507713 muutmist seoses terminalis käideldavate puistematerjalide koguste muutumisega ning uue kaubaartikli lisandumisega.

PK TERMINAL OÜ omab tähtajatu kehtivusega keskkonnaluba nr KL-507713. PK TERMINAL OÜ põhitegevusalaks on kaubaladude töö (EMTAKi kood 52101). Käitises on kokku 7 heiteallikat. Käitis asub aadressil Koorma tn 3g, Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond (katastritunnus 89012:001:0069, tootmismaa 100%, registriosa 14115302). Lisaks kuuluvad PK Terminalile ka Koorma tn 2 kinnistu (katastriüksuse tunnus 89012:001:0150), Virna tn 1 kinnistu (katastriüksuse tunnus 89012:001:0220) ning Virna tn 3 kinnistu (katastriüksuse tunnus 89012:001:0082). Nii Koorma tn 2, Virna tn 1 kui ka Virna tn 3 kinnistud on sihtotstarbelt 100% tootmismaad. Käitise kinnistu piirneb tootmismaadega. Terminal tegeleb ümarpuidu, metalltoodete ning puistekaupade käitlemise ning ladustamisega. Laevaga veetava kauba kogus aastas on: turvas 50 000 t, teravili, kaunvili, õlivili 300 000 t, puidugraanul 160 000 t, killustik 500 000 t ja granuleeritud väetis 70 000 t. Aastane lastitavate ja lossitavate puistekaupade kogus on kuni 1,1mil/tonni. Kaupasid käideldakse hüdrauliliste materjalikätlemisemasinatega.

Vastavalt Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendusele asuvad lähimad looduskaitsealad Muuga sadama territooriumi piirist 1,9 km kirdes (Ülgase-Saviranna hoiuala, keskkonnaregistri kood KLO2000137), 2,4 km kaugusel loodes (Mäealuse maastikukaitseala, keskkonnaregistri kood KLO5000002) ning 3,5 km kaugusel edelas (Pirita jõeoru maastikukaitseala, keskkonnaregistri kood KLO1000216).

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetlus nr M-119504, dokument nr T-KL/1012054-2.

Kuni keskkonnaloa muutmise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7a, 15172 Tallinn. 

Keskkonnaloa muutmise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade
25.01.2022

Keskkonnaamet teatab, et MetalliTehas OÜ (registrikood: 14870549) (aadress Rohuneeme tee 1, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond) esitatud keskkonnaloa taotlus on menetlusse võetud.

Keskkonnaluba taotletakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p 3 alusel jäätmete käitlemiseks ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 2 alusel jäätmete taaskasutamiseks (purustamine, sortimine, taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine, bioloogiline töötlus, mehhaanline ringlussevõtt). Käitluskoht asub aadressil Komposti, Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond (katastritunnus 89001:003:6430). Ettevõte plaanib käitluskohas koguda, ladustada, sõeluda ja purustada ning ringlusesse võtta (toota haljastujäätmetest haljastusmulda) erinevaid tavajäätmeid (metsamajandusjäätmed, paber ja kartong, plastpakendid, betoon, puit, klaas, kivid ja pinnas, biolagunevad jäätmed). Aastas plaanitakse käidelda kuni 1670 tonni jäätmeid. Üheaegselt plaanitakse käitluskohas ladustada kuni 173 tonni (274 m3) jäätmeid.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/ ), menetluse nr M-117656. Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_…;

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7A, Tallinn 15172. 

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.