Eralasteaia toetus

TOETUSE SUURUS 

  • 260 € kuus, kui laps ja mõlemad vanemad on registreeritud Viimsi valda ning laps käib täiskohaga eralasteaias.

  • 130 € kuus, kui üks vanematest ei ole Viimsi valda registreeritud või laps käib lasteaias osaajalise kohaga.
  • 260 € kuus, kui tegemist on üksikvanemaga (tuleb teha avaldus noorsoo- ja haridusametile ning lisada juurde koopia kohtuotsusest elatise väljanõudmisest või kontoväljavõte, kust kajastub elatise maksmine)
  • Kuni 320 € kuus 1,5 kuni 3-aastase lapse kohta kuus tingimusega, et lapsevanemate või üksikvanema poolt kaetava kohamaksu osa ühes kuus ühe lapse kohta ei ületa 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Õppeaasta jooksul 4-aastaseks saava lapse puhul kehtivad tingimused õppeaasta lõpuni. Toetuse suurus ei ole suurem kui 80% eralasteaia hinnakirja järgsest kohamaksumusest lapse kohta kuus.

KUIDAS TOETUST SAADA

Eralasteaiale tuleb teatada, et olete Viimsi valda registreeritud. Taotluse toetuse saamiseks esitab noorsoo- ja haridusametile eralasteaed, kus Teie laps hakkab käima.

TOETUSE MAKSMINE

  • Toetust tasutakse lapse eest, kes on Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel arveldamisele kuuluva kalendrikuu kümnenda (10) kuupäeva seisuga kantud eralasteaia nimekirja.
  • Toetus tasutakse eralasteaiale. Eralasteaia poolt lapsevanemale esitatud arve on valla toetussumma võrra väiksem.
  • Toetust makstakse lapse eest, kelle elukoht ja kelle mõlema vanema või üksikvanema elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vallas vähemalt arveldamisele kuuluva kuu 10. kuupäeva seisuga ning seda kogu arveldamisele kuuluva perioodi jooksul.
  • Toetust ei maksta lapse eest, kelle vanem või seaduslik esindaja on teinud taotluse Viimsi valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmiseks ning kellele on pakutud kohta Viimsi valla munitsipaallasteaias või Viimsi vallale hankelepingu alusel teenust pakkuvas eralasteaias ning kes on pakutud kohast loobunud.

TINGIMUSED TOETUSE SAAMISEKS

  • Lapse ja vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald. (vt Toetuse suurus)
  • Viimsi vallal peab olema konkreetse eralasteaiaga sõlmitud finantseerimise leping (nimekirja, milliste eralasteaedadega on lepingud sõlmitud leiate SIIT)

LISAINFO