Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse toetuse taotlus (lapsevanem) | Viimsi vald

Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse toetuse taotlus (lapsevanem)

Viimsi valla huvihariduse toetuse taotlus

Huvihariduse ja -tegevuse maksmise korra alusel on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elaval 7–19-aastasel noorel (ka üks lapsevanem peab olema rahvastikuregistri järgi Viimsi valla elanik) võimalus taotleda huvihariduses või -tegevuses osalemiseks toetust.

Toetuse eesmärk on tagada suuremale hulgale noortele juurdepääs huviharidusele ja -tegevusele.

Kehtestatud toetuse liigid on järgmised: 1) huvikooli õppetasu toetus, mida makstakse huvikooli õppetasu katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis; 2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringide, klubide, stuudiote, mis ei ole registreeritud EHIS-es, osavõtutasu katmiseks; 3) transporditoetus raske või sügava puudega lapsele või noorele selleks, et toimetada laps või noor huvikooli või huviringi.

Taotluse saavad esitada

Lapse või noore ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja (taotleja seaduslik esindaja) rahvastikuregistri järgne elukoht on Viimsi vallas.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmisel peab lisaks olema täidetud veel vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

 1. Laps või noor, kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses on pärit vähekindlustatud perest.
 2. Laps või noor, kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses ja kasvab paljulapselises peres.
 3. Laps või noor, kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses on raske või sügava puudega.

Huvikooli õppetasu ja huvitegevuse toetust makstakse kuni 50% huvikooli õppetasust või osavõtutasust õppuri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 200 eurot õppuri kohta aastas.

Transporditoetust raske või sügava puudega lapsele või noorele makstakse kuni 75% transpordikulust, kuid mitte rohkem kui 200 eurot lapse või noore kohta aastas.

Vajalikud sammud

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja või täisealiseks saanud noor vallavalitsusele taotluse.

Taotluses on märgitud järgmised andmed:

 1. lapse või noore andmed;
 2. lapse puhul tema seadusliku esindaja andmed:
 3. huvikooli andmed või huvitegevust pakkuva organisatsiooni andmed;
 4. huviharidus või huvitegevus milles laps või noor osaleb;
 5. õppetasu või osavõtutasu suurus ühes kuus.

Taotlus peab olema allkirjastatud.

Taotlusele lisatakse:

 1. Taotlusperioodil (3 kuud) huviringi osalustasu maksmist tõendav dokument (maksekorraldus või pangakonto väljavõte).
 2. Raske või sügava puudeastme tõestamiseks sotsiaalkindlustusameti tõend (juhul kui toetust taotletakse lapse eest, kes on raske või sügava puudega).
 3. Vähekindlustatud perede puhul perekonna kõigi liikmete toetuseperioodi (3 kuu) netosissetulekut tõendav filtreerimata pangakonto väljavõte.

Taotlust saab hariduse- ja kultuuriametile esitada neli korda aastas hiljemalt 20. märtsiks, 20. juuniks, 20. septembriks ja 20. detsembriks.

Taotluse võib täita paberkandjal ja tuua tööaegadel vallavalitsuse infolauda (Nelgi tee 1, Viimsi) või allkirjastada digitaalselt ning saata e-posti aadressile info@viimsivv.ee.

Tulemus

Toetus kantakse taotleja arvelduskontole.

Kontakt

Kaija Mägi
Huvihariduse ja sporditöö koordinaator
E-post: kaija.magi@viimsivv.ee
Telefon: 602 8860

Õigusakt

 1. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord