Ravimitoetus | Viimsi vald

Ravimitoetus

Ravimitoetuse taotluse vorm lae alla siit

Taotleda võivad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära.

Piirmäär pere esimese liikme kohta on kahe ja poole kordne riiklik toimetulekupiir - 350 € ja 262,50 € iga järgmise pereliikme kohta.

Toetusega kompenseeritakse osaliselt taotlusele eelneva kolme kuu jooksul tehtud kulutused retseptiravimitele, abi- ja haavandiravi vahenditele vaid juhul kui tehtud kulutused ületavad 20 € kuu kohta või isikule määratud puudetoetust kuus, kuid jäävad alla riikliku täiendava ravimihüvitise määra (vastavalt Ravimihüvitise seadus § 47) või ei vasta riikliku täiendava ravimihüvitise saamise tingimustele.

Toetust määrata ühele isikule aastas maksimaalselt kehtiva toetuse määra ulatuses kuid mitte rohkem kui 50% tehtud kulutustest.

2018. a on toetuse suuruseks kuni 300 € aastas.

Toetuse maksimaalse suuruse otsustab Vallavalitsus.

Toetuse andmisel lähtutakse isiku ja/või pere sissetuleku suurusest.

Toetuse andmise otsustamisel arvestatakse:

  • valla poolt seni antud abi ja selle sihipärast kasutamist;
  • toetuse taotleja ja tema pereliikmete üldist materiaalset ja varalist olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu;
  • muid teadaolevaid asjaolusid.

Vajalikud sammud:

  • Taotleja esitab Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuametil vastavasisulise taotluse SIIT kas kirjalikult või digitaalselt allkirjastatud kujul.
  • Taotlusega esitada ravimite ostmisel saadud kviitungid, millel on kirjas taotleja nimi, ravimite nimetused ja maksumused.
  • Toetust võib taotleda kuni 4 korda kalendriaastas.
  • Taotlus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Toetuse suuruse, mahu ja tingimused määrab sotsiaal- ja tervishoiuamet sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

Kelle poole pöörduda:

Eldi Pärdi
Sotsiaalregistri spetsialist
Telefon: 602 8825 
E-post: eldi.pardi@viimsivv.ee

Vastuvõtt: esmaspäeviti 14.00-17.30 ning neljapäeviti 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

Õigusaktid:

Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 määrus nr 2 „Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Viimsi Vallavalitsuse 20.02.2018 korraldus nr 87 „Viimsi valla 2018. aasta eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruse määramine