Raieloa taotlus

Raieloa taotlus täida SIIN

Raieluba on vajalik taotleda puude raieks, mille rinnasdiameeter (puu läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on üle 8 cm. Raieluba ei ole vaja taotleda puude kärpimiseks kuni 50 % ulatuses puu võra kõrgusest ja/või laiusest.  

Viimsi valla tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude raiumiseks (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) annab vastava taotluse alusel loa Viimsi vallavalitsus.

Raieloa taotlemise õigustatud isikuks on puu kasvukoha 

  • kinnistu omanik 

  • riigimaa valitseja 

  • volitatud esindaja lihtkirjaliku volituse alusel 

Raietöödega tegelev isik on kohustatud raiealal raietoimingute läbiviimise perioodil kaasas kandma kehtivat raieluba või selle koopiat ning esitama selle järelevalveametniku nõudmisel. 

Raieluba kehtib 3 kuud. Kui tööd ei ole selle aja jooksul lõpetatud, siis tuleb taotleda raieloa pikendamist. Raieluba väljastatakse tasuta. 

LISAINFO

KONTAKT  

Aet Põld 
Keskkonna vanemspetsialist 
Keskkonna- ja planeerimisosakond
E-postaet.pold@viimsivv.ee 
Telefon: 602 8859  

Vastuvõtuajad   
E 14.00 - 17.30   
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00