Noorte programmide ja projektide ning ürituste toetamine

Viimsi vald toetab eelarvest kultuuri-, spordi-, ja noorsoo programme.

Taotle SIIN

Ühekordseid toetusi on võimalik taotleda

 • laste ja noorsootöö edendamiseks
 • kultuuritegevuse edendamiseks
 • sporditegevuse edendamiseks

Toetust saavad tegevused

 • tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Viimsi valla haldusterritooriumil või tegevus, mis esindab Viimsi valda;
 • tegevus on suunatud Viimsi valla alalistele elanikele või on nende huvides;
 • noorsootegevuse toetamisel aktsepteeritakse valla elanike osalemist rahvusvahelistel ja kodumaistel konkurssidel ja festivalidel;

Taotlejaks võib olla

 • valla haldusterritooriumil tegutsev füüsiline ja juriidiline isik
 • valla haldusterritooriumil tegutsev mitteformaalne ühendus (ring, taidluskollektiiv, registrisse kandmata selts jne);
 • käesolevas paragrahvis nimetatud isiku poolt volitatud füüsiline või juriidiline isik peab esitama taotluse vähemalt 2 (kaks) kuud enne sündmuse toimumist või projekti algust;

Ei toetata

 • ehitus- ja remondi- või renoveerimistöid
 • organisatsioonide halduskulude katmist
 • vara soetamist üksikisikule

Taotlejal ega toetuse saajal ei tohi olla võlgnevusi valla ees.

Taotlemine

Taotlusi vaadatakse läbi 4 korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20.november. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. Vallavalitsus ei menetle taotlusi, mis on esitatud pärast taotluse aluseks oleva sündmuse toimumist.

Aruande vorm lae alla SIIT

Kontakt

Kadi Bruus
Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist
E-post: kadi.bruus@viimsivv.ee
Telefon: 602 8862

Õigusakt