Hooldekodus hooldustasu maksmise toetus

Hooldekodus hooldustasu maksmise toetuse vorm lae alla SIIT

Teenust on õigustatud taotlema täisealine isik

 • kelle Eesti Rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viimsi vald;
 • kes vajab east või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringselt kõrvalabi igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ja kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole võimalik ning seda ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
 • kellel puuduvad endal võimalused teenuse tagamiseks või kellel puuduvad seadus- ja lepingujärgsed ülalpidamiskohustusega isikud (edaspidi ülalpidajad) või kellel on ülalpidajad, kuid kes oma vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised teenust tagama.

Kui teenust vajav isik või tema ülalpidajad on suutelised teenuse eest täies ulatuses ise tasuma, siis võivad nad ise pöörduda teenuse saamiseks teenuse osutajate poole. 

Teenust ei rahastata, kui teenust vajaval isikul või tema ülalpidajatel on olemas vahendid teenuse eest täies ulatuses tasumiseks või nende omandis on kinnis- või vallasvara, mida on võimalik realiseerida teenuse eest täismahus tasumiseks.

Teenust vajava isiku võimetusel taotlust esitada esitab taotluse koos dokumentidega ülalpidaja. Ülalpidajate puudumisel ja teenust vajava isiku võimetusel avaldust esitada, teeb spetsialist kättesaadavate dokumentide alusel linnavalitsusele ettepaneku teenuse rahastamise kohta.

Toetuse andmisel lähtutakse isiku ja/või pere sissetuleku suurusest.

Toetuse andmise otsustamisel arvestatakse

 • valla poolt seni antud abi ja selle sihipärast kasutamist;
 • toetuse taotleja ja tema pereliikmete üldist materiaalset ja varalist olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu;
 • muid teadaolevaid asjaolusid.

Vajalikud sammud

Taotleja esitab Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnal vastavasisulise taotluse, kas kirjalikult või digitaalselt allkirjastatud kujul.

Toetuse taotlusele lisatakse

 • Taotleja ja tema perekonnaliikmete kolme viimase kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed.
 • Andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta.
 • Hooldusteenusel viibiva isiku tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid.
 • Vajadusel muud täiendavad dokumendid.
 • Taotlus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Toetuse suuruse, mahu ja tingimused määrab sotsiaal- ja tervishoiuosakond sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

Kontakt

Eldi Pärdi
Sotsiaalregistri spetsialist
Telefon: 602 8825 
E-posteldi.pardi@viimsivv.ee
Vastuvõtt: E 14.00-17.30 ning N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

 • Vaie Viimsi vallavalitsusele aadressil info@viimsivv.ee või Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001 Viimsi vald.
 • Kaebuse Tallinna Halduskohtule Pärnu mnt 7, Tallinn.

Õigusaktid