Hooldaja määramine ja hooldajatoetus

Hooldaja määramise ja hooldaja toetuse taotlus lae alla SIIT

Hooldus on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamisel ja juhendamisel söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel, abistamine hooldatava õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimingutes ja tehingutes, milles hooldatava teovõime ei ole piiratud. Hooldus sisaldab ka järelevalvet, st ohutuse tagamist inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale

Hooldajatoetust makstakse Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viimsi vallas elavate 18-aastaste ja vanemate inimeste, kes tervislikust seisundist tingituna vajavad kõrvalabi ja juhendamist, hooldamise eest teovõimelisele hooldajale või eestkostjale või Viimsi vallas elavate puudega laste ühele vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldamise lepingu alusel hooldajale.

2019. a on toetuse suurus 3-16 aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 70 € kuus, raske puudega isiku ning 16-18 aastase raske puudega lapse hooldajale 50 € kuus ja sügava puudega isiku ning 16-18 aastase sügava puudega lapse hooldajale 70 € kuus. Toetuse suuruse kehtestab Viimsi Vallavalitsus.

Vajalikud sammud

Hooldatav, kes taotleb hoolduse seadmist ja hooldaja määramist esitab Viimsi Vallavalitsusele kirjaliku vormikohase avalduse  SIIT milles:

  • märgib enda kontakt- ja isikuandmed ning annab loa isikuandmete (sh delikaatsete) töötlemiseks;
  • põhjendab hoolduse seadmise ja hooldaja määramise vajadust;
  • avaldab andmed hooldaja isiku kohta, kui hooldatav on ise leidnud hooldajaks sobiva isiku.

Hooldatav esitab koos avaldusega

  • isikut tõendava dokumendi;
  • Sotsiaalkindlustusameti otsuse hooldatava puude raskusastme tuvastamise kohta;
  • hooldaja nõusoleku hooldajaks asumise kohta, kui hooldatav ise on leidnud hooldajaks sobiva isiku.
  • Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnal on õigus nõuda hooldatavalt täiendavaid lisaandmeid või -dokumente, millest teda informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kirjalikult viie tööpäeva jooksul avalduse vastuvõtmisest.

Kontakt

Margit Stern
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Telefon602 8857 
E-post: margit.stern@viimsivv.ee

Grete Bobkin
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Telefon: 602 8826 
E-post: grete.bobkin@viimsivv.ee
Vastuvõtt: E 14.00-17.30 ning N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

Õigusaktid