2018. a huvihariduse- ja tegevuse toetus juriidilistele isikutele | Viimsi vald

2018. a huvihariduse- ja tegevuse toetus juriidilistele isikutele

Esmakordselt loodud toetus on mõeldud Viimsi vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele ja Viimsi Vallavalitsuse hallatavatele asutustele.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kasutamise aruande vorm

Toetuse eesmärgiks on 7-19. aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamine, kättesaadavuse parendamine ja võimaluste mitmekesistamine.

Suurendades uuenduslike huvialade ja metoodikate hulka huvitegevuses, -hariduses ja noorsootöös, loodus-, tehnika- ja täppisteaduste valdkonnas ning luua uusi võimalusi osalemaks üldkultuuri-, spordi-, muusika-, kodukaitse- ja kunstialastes huviringides.

Tegevused, mille elluviimiseks võib toetust taotleda

 1. Uute huviringide või huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine.
 2. Uuenduslike metoodikate kasutuselevõtt olemasolevates huviringides või huvikooli õppe- või ainekavades.
 3. Loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivitamine ja läbiviimine.
 4. LTT valdkonna olemasolevate huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade alusel toimuva õppetöö parendamine.
 5. Uute võimaluste loomine kultuuri ja spordi ning kodukaitse eesmärgil loodud huviringides osalemiseks.

Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

Toetus ei kata juba taotleja eelarvest kaetavaid kulusid.

Toetuse suurus ühe taotluse kohta on kuni 6000 €.

Vajalikud sammud

Üks Taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia mitut tegevust, mis eeldavad erinevaid vahendeid.

NB! Taotluse esitamise tähtaeg on möödunud.

Taotlus esitatakse allkirjastatult Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriametile Vallavalitsuse poolt kinnitatud taotlusvormil.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid

 1. Taotleja nimi, registrikood.
 2. Taotleja esindaja nimi ja isikukood.
 3. Taotleja pangarekvisiidid.
 4. Tegevuse nimetus.
 5. Tegevuse kirjeldus, milleks toetust taotletakse ning ajakava.
 6. Tegevuse vajalikkuse põhjendus, eesmärk.
 7. Taotleja prognoos tegevuses osalejate arvu kohta.
 8. Taotleja pädevuse kirjeldus, sealhulgas viide pädevust tõendavatele allikatele või pädevust tõendavad dokumendid.
 9. Taotletava tegevuse elluviimiseks vajalik eelarve, mis sisaldab soetatavate vahendite eeldatavat maksumust ja tööjõukulusid.

Taotlusi hindab Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjon järgmiste kriteeriumite järgi

 1. Kavandatava tegevuse tulemused toetavad pikaajaliselt Viimsi valla 2017-2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kavas kirjeldatud kitsakohtade lahendamist.

 2. Kavandatav tegevus on loogiline ja hästi põhjendatud.

 3. Tegevuse elluviijal on piisav pädevus tegevuse elluviimiseks.

 4. Tegevuses osalejate arv ja tegevuse kulu on proportsionaalsed.

 5. Taotletud toetuse suurus on optimaalne soovitud vahendite soetamiseks ning vahendid on seotud kavandatud tegevusega.

Toetuse saaja kohustub esitama toetuse kasutamise kohta vahearuande ja lõpparuande.

Vahearuanne esitatakse haridus- ja kultuuriametile hiljemalt 21. detsembriks 2018 ja lõpparuanne hiljemalt 30. juuniks 2019. a.

Vahearuandes esitatakse

 1. Toetuse saaja nimi, registrikood.
 2. Toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood.
 3. Tegevuse nimetus.
 4. Viimsi vallalt saadud toetuse suurus, toetuse arvel soetatud vahendite nimekiri ja maksumus ning kuludokumendid.
 5. Selgitus erinevuste põhjendamiseks, kui taotluses nimetatud ja tegelikult soetatud vahendid või nende maksumus on erinevad.
 6. Tegevuses osalejate nimekirja (ees- ja perekonnanimi, isikukood) ja ringipäeviku/ tegevuses osalemise kinnitus.
 7. Sealhulgas kavandatud ja tegeliku osalejate arvu erinevuse korral põhjendus.

Lõpparuandes esitatakse

 1. Toetuse saaja nimi, registrikood.
 2. Toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood.
 3. Tegevuse nimetus.
 4. Tegevuse, ajakava ja teavitusplaani elluviimise ülevaade, sealhulgas kavandatud ja tegeliku tegevuse, ajakava ja teavitusplaani elluviimise erinevuse korral põhjendus.
 5. Tegevuses osalenute arv.
 6. Kuludokumendid toetatavate tööjõukulude tasumise kohta.
 7. Selgitus erinevuste põhjendamiseks, kui taotluses nimetatud ja tegelikud kulud erinevad.
 8. Aruanne allkirjastatakse selleks õigust omava isiku poolt.
 9. Hinnang tegevuse õnnestumisele, mõjule ning jätkusuutlikkusele.

Tulemus

Toetus makstakse Taotleja arvelduskontole 10 kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates.

Kontakt

Kaija Mägi
Huvihariduse ja sporditöö koordinaator
E-post: kaija.magi@viimsivv.ee
Telefon: 602 8860