Detailplaneeringu algatamine | Viimsi vald

Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneering koostatakse maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks seaduses ning valla üldplaneeringuga määratud kohtades ja juhtudel.
Iga isik võib teha planeeringu koostamise algatamise ettepaneku.

Õigusaktid - Planeerimisseadus