Ranitsatoetuse taotlemine | Viimsi vald

Ranitsatoetuse taotlemine

Viide ranitsatoetuse taotlemise e-vorm

Toetust antakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad on elanikeregistri andmetele Viimsi valla elanikud taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.

Toetuse suurused kehtestab Viimsi Vallavalitsus.

Aastal 2018 on toetuse suuruseks 64 € ning toetuse menetlemise maksimaalne aeg on 30 päeva.

Vajalikud sammud:

Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus  veebikeskonnas lapse I klassi minemise aastal ajavahemikul 1. septembrist kuni 30. septembrini.
Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2 või Mobiili-ID.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Sünnitõendit eraldi pole vaja esitada, need andmed võetakse samuti rahvastikuregistrist. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Kelle poole pöörduda:

Tõnu Troon
Sotsiaaltöö peaspetsialist
Telefon: 602 8867 
E-posttonu.troon@viimsivv.ee

Eldi Pärdi
Sotsiaalregistri spetsialist
Telefon: 602 8825 
E-posteldi.pardi@viimsivv.ee

Õigusaktid:

Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 määrus nr 2 „Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Viimsi Vallavalitsuse 20.02.2018 korraldus nr 87 „Viimsi valla 2018. aasta eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruse määramine