Facebook
RSS
Print

Volikogu kinnitas Viimsi valla 2017. aasta eelarve ja investeeringute kava

26.01.2017

17. jaanuaril, alanud aasta esimesel istungil kinnitas Viimsi vallavolikogu 2017. aasta eelarve. Tulud eelarves on 32,76 miljonit eurot (riigipoolsete eraldisteta), kulusid on planeeritud 32,1 miljoni euro väärtuses.

Viimsi valla finantsseis on stabiilne

Viimsi valla majanduslik olukord on pärast 2009.–2010. aasta majanduslangust järjepidevalt paranenud ning paranemas on ka tööhõive. Töötus vallas oli kõrgeim 2010. aasta märtsis, mil töötuid registreeriti 711. Eelmise aasta lõpuks oli töötute arv vallas vähenenud 246 inimeseni (2016. aasta III kvartali seisuga oli töötus Eestis 7,5%).

Ka maksumaksjate arv Viimsis on pärast majanduslangust pidevalt suurenenud, peamiselt seetõttu, et kasvab ka elanike arv – 2017. aasta 1. jaanuari seisuga on vallas elanikke 19 043. Statistikaameti rahvastikuprognoosi põhjal on Viimsi piirkonnaks, kus elanike arv kasvab ja potentsiaali on seetõttu ka tööealiste arvu kasvuks. Kõige enam oli Viimsi maksumaksjaid 2016. aasta juunis enne puhkusi – 8993. See on 47% Viimsi elanike koguarvust ning näitaja on märgatavalt kõrgem kui Eestis keskmiselt. 2016. aastal (jaanuar-oktoober) oli keskmine brutosissetulek Viimsi vallas 1550 eurot kuus, mis ületab samuti keskmist näitajat riigis (2016. aasta III kvartalis oli keskmine brutokuupalk Eestis 1119 eurot).

Prognoosi järgi peaks Viimsi valla maksumaksjate arv kasvama 2017. aastal veel ligikaudu 200 inimese võrra. Arvestades riigi majandusprognoose ja kavandatud maksuvabastusi peaks ka keskmine brutotulu omakorda ligikaudu 1,5% võrra kasvama.

See kõik näitab järkjärgulist arengut Viimsi vallas. Stabiilselt paranev finantsseis peaks andma kindluse, et 2017. aasta eelarve oleme planeerinud reaalselt, arvestades ka võimalikke riske. See annab võimaluse viia alanud aastal ellu nii olulised põhitegevused kui ka hädavajalikud investeeringud, et elanike heaolu vallas parandada.

 

Tulud, kulud ja kohustused valla põhitegevuses

2016. aasta alguses oli valla võlakoormus 70%, 2016. aasta eelarve plaanipärasel täitmisel langes näitaja alla 60%, mis oli siiani seadusega lubatud piir (alates 2017. aastast on lubatud piiriks 100%). Seisuga 31.12. 2016 oli valla netovõlakoormus 55%. Valla võlakohustuste (laenud, kapitalirendid) maht 31.12.2016 seisuga on kokku 19,6 miljonit eurot.

2017. eelarve tulude plaani koostamisel arvestasime riigi majanduse hetkeolukorda ja ametlikke majandusprognoose 2017. aastaks. Olulisemad neist on rahandusministeeriumi (RM) kevadine ja sügisene korrigeeritud majandusprognoos. Jätkuvalt on tähtsal kohal eelarve tasakaal ja tegevuste pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamine.

Põhitegevuse tulud moodustavad valla 2017. aasta eelarvest suure enamuse ja nende hulgas omakorda on suurima osakaaluga maksutulud – 94,3%. Põhitegevuse tulude prognoositav maht on eelarves 23,75 miljonit eurot. Lisandub eraldis riigieelarvest väärtuses u 4,5 miljonit eurot, millest enamus on haridustoetus.

Pärast 4,5 milj euro lisandumist riigieelarvest saab eelarve maht olema u 28 miljonit eurot, mis ongi selline õige Viimsi valla aastane eelarve maht.

Eelarve põhitegevuse kulude mahuks on 2017. eelarves planeeritud 22, 97 miljonit eurot.

 

Peamised kulud põhitegevuses

- Üldvalitsemine: kuna kasvanud on valla tulud põhitegevusest, suureneb eelarves ka reservfond. Eelarvesse lisanduvad kulud oktoobrikuiste KOV valimiste administreerimiseks.

- Avalik kord ja julgeolek: vahendeid suurendatakse valveteenuse tõhustamiseks ja päästeteenistusele lisavahendite andmiseks.

- Majandus: märgatavalt suurenevad teede hooldusremondi ja ühistranspordi teenuste maht ning kavandatud maa-planeeringud.

- Keskkonnakaitse: kasvab sademevee käitlemisele suunatud vahendite maht (sademevee arengukava põhjal), lisavahendeid suunatakse maastikukaitsele.

- Elamu- ja kommunaalmajandus: lisavahendeid suunatakse heakorra parandamiseks, muuhulgas jätkub tänavavalgustuse uuendamine.

- Tervishoid: teenuste (perearstid, kiirabipunkt) toetamine jätkub varasemaga võrreldes samas mahus.

- Kultuur, sport, vaba aeg: spordile suunatud vahendid 2017. aastal kasvavad (spordiklubide tegevuses osaleb varasemaga võrreldes ca 120 last rohkem); alates 1. aprillist suureneb kuni 5% võrra nende kultuuriasutuste töötajate palk, kelle töötasu makstakse valla eelarvest; investeeringuteks valla asutustes suurendatakse tegevus- või investeerimistoetusi.

- Haridus: alates 1. aprillist suureneb nende haridusasutuste töötajate palk, kelle töötasu tuleb valla eelarvest; valla munitsipaalasutustes korrastatakse hooneid ja kinnistuid.

- Sotsiaalne kaitse: ülevaatamisel on eelarveliste sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine, 2017. aastal on suurenemas toetused sotsiaalvaldkonnas (valla toetused vastsündinutele, eakatele, alles jääb toetus I klassi astujatele).

 

Investeeringute kava

Viimsi valla elanikkond on väga noor – perede ja laste osakaal valla elanikkonnas on suur. Seetõttu on ka lasteaedade ja koolikohtade loomise vajadus püsiv. Kuna elanike arv kasvab kiiresti, vajab taristu uuendusi. Igal aastal ei ole aga võimalik eraldada omavahendistest täies mahus summasid, mis on tarvilikud haridusasutuste investeeringuteks või parendusteks kommunaalvaldkonnas.

2017. aastal plaanib vald võtta laenu 5,1 miljonit eurot. Investeeringuid on planeeritud 7,84 miljonit eurot, ligi 3,5 miljonit eurot plaanime projektitoetustena lisaks saada erinevatest EL-i toetusfondidest. 2017. aasta investeeringute maht kokku on 11 miljonit eurot. Peatähelepanu all on teede korrastamine, elanike vaba aja veetmise ja sportimisvõimaluste parandamine ning haridusvõrgu laiendamine.

Kommunaalvaldkond

2017. aastal on kavas suunata senisest suurimad investeeringud – ligikaudu 4 miljonit eurot – just teede ehitusse ja rekonstrueerimisse. Alanud on ettevalmistused, et suuremate kommunaalvaldkonna projektidena rekonstrueerida Heki ja Kesk tee Randvere teest kuni Rohuneeme teeni, remontida teekate Lubja ja Pärnamäe teel, rekonstrueerida Ravi tee ning lõpetada Kooli tee remont Püünsis. Lubja külas Uus-Pärtle lasteaia valmimisel rajatakse lasteaia ette ühistranspordipeatus ja ülekäigurada, taristu on kavandamisel ka Haabneemes – tulevase riigigümnaasiumi ümbruses. Haabneeme staadioni juurde uue kaasaegse spordihoone ehitamisega paralleelselt saab alustada klindiäärse Karulaugu tee katte ja valgustuse korrastamisega. Haabneemes on oluliseks ettevõtmiseks ka tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Lisaks aja- ja tegevusmahukamatele projektidele korrastatakse mitmed väiksemad teelõigud vallas ning plaanis on juurde ehitada ka kergliiklusteid. Prangil saarele on kavas rajada puurkaev, uus reoveepuhasti ja kütusetankla.

Kultuur ja sport

Olulisemad investeerimistegevused 2017. kultuuri- ja spordivaldkonnas on järgmised: Randveres jätkub valgustatud terviseraja ehitus (nn Tädu metsarada) ning tartaankattega spordiväljaku, murukattega jalgpalliala ja abihoone rajamine Randvere kooli juurde. Ees seisab ka Viimsi kooli korvpalliväljaku katte uuendamine. Haabneeme terviserada on plaanis pikendada mõisapargini, samuti on kavas luua klindile nn Põhja konna trepina ühendus jalakäijatele Lubja küla ja Haabneeme vahel. Kuna vallas on kasvanud purjespordi huviliste arv, on spordikool Leppneeme sadamas saamas lisahoone.

Haridus

Haridusvaldkonnas on kavas investeerida ligi 2 miljonit eurot Haabneeme koolile juurdeehituse projekteerimiseks-ehitamiseks, lisaks ehitame kuni 2,2 miljoni euro eest Lubja külla Uus-Pärtle lasteaia (valla omafinantseering 300 000 eurot). Püünsi koolis on plaanis läbi viia sanitaarremont, samuti on kavandamisel juurdeehituse projekt, välikorvpalliväljaku ja lasteaia mänguväljaku korrastamised.

Huvihariduse valdkonnas on fookus kaunitele kunstidele – muusika- ja kunstikoolile ning Viimsi huvi- ja noortekeskusele ühishoone projekteerimine (asukohaga senises vallamajas). Ehitustöödega plaanime alustada lähiaastatel.

Kokkuvõttes
Viimsi vald kasvab jõudsalt ja elutervelt – eelkõige on kasvanud perede arv. 2017. aasta eelarvesse planeeritu on möödapääsmatu, et tagada piirkonnas elutegevuse jätkusuutlikkus ja elanike heaolu. Valla finantsseisu arvestades saan koalitsiooni nimel kinnitada, et investeeringute plaan on realistlik ning vallale jõukohane. Usun, et nii valla juhtidena kui ka elanikena oleme kõik täis head tahet 2017. aastal, et elu vallas saaks igakülgselt arendada. Loodame, et hanked jm ettevalmistused projektide elluviimiseks ning ka koostöö ehituspartneritega sujuvad alanud aastal plaanipäraselt.

 

Toomas Tõniste
Viimsi vallavolikogu esimees

 

 

 

 

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt