Facebook
RSS
Print

Viimsi Vesi: kõik areneb edukalt

31.05.2017

Alates 2016. aastast on AS Viimsi Vesi edukalt jätkanud eelmistel perioodidel valitud suunal.

2015. aastal valmis Muuga reoveepuhasti, mis alates 2015. aasta lõpust võtab vastu kogu Viimsi territooriumilt tuleva reovee, sellega on tagatud sõltumatus AS-st Tallinna Vesi. Kanalisatsiooni võrku laiendati 2016. aastal ca 2 km võrra.

Veekvaliteedi tagamiseks rajati uus puurkaev veetöötlusjaama kõrvale, et hajutada veevõttu. Põhiveehaare asub veetöötlusjaamast paari kilomeetri kaugusel ning seda moodustavad puurkaevud asuvad üksteise vahetuses läheduses. Veevõtu hajutamisega soovitakse tagada vee soolsuse kasvu peatumine. Lähiajal rajatakse üks kaev veel lisaks. Veevõrku laiendati 2016 aastal ca 2,6 km.

Arveldamine on muutunud kiiremaks ja operatiivsemaks. Seda tänu kaugloetavatele veearvestitele ja ka uuele kliendihaldustarkvarale. Klientide mugavamaks teenindamiseks oleme valinud arveldamise operaatoriks Omniva, läbi mille on klientidel võimalus sõlmida e-arve tellimusi erinevatesse pankadesse.

Veelekete kiiremaks avastamiseks on veevõrgule paigaldatud andurid, mis annavad pidevat informatsiooni vee liikumisest. Tänu nimetatud anduritele saab võrrelda piirkonna tarbimist torustikku juhtud veekogustega, mille kaudu on avastatud ka mitmeid omavolilisi tarbijaid. Sarnaseid andureid plaanib AS Viimsi Vesi lähiajal paigaldada veel mitmesse piirkonda.

Kõnealuse perioodi jooksul ei ole AS Viimsi Vesi vajanud vallapoolset rahalist tuge. Vähendatud on kulusid ning suurendatud omavahenditest tehtavaid investeeringuid. Edaspidi on plaanis keskenduda võrgu laiendamisele, olemasolevate tehnovõrkude hooldamisele ja vajadusel rekonstrueerimisele, teenuste kvaliteedi tagamisele ning klientide operatiivsemale teenindamisele.

Pille Arula

AS Viimsi Vesi