Facebook
RSS
Print

Viimsi vallavolikogu võttis vastu 2016. aasta viimased otsused

14.12.2016

13. detsembril toimus Viimsi vallavolikogu 8. koosseisu 39. istung, mis oli ühtlasi ka 2016. aasta viimane istung. Päevakorrapunktidena olid olulisemate küsimustena arutluses Viimsi valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 – II lugemine ja vastuvõtmine, Viimsi valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine, Viimsi valla 2016. aasta lisaeelarve kinnitamine ning laenu võtmise otsuse kinnitamine.

Viimsi vallavanem Alvar Ildi sõnul oli vallal selge vajadus soojamajandusarengukava uuendamiseks, kuna riigi suund tõsta maagaasi aktsiisi, mõjutaks edaspidi märgatavalt ka Viimsi elanike küttearveid. Lahendusena näeb vald bioenergia kasutuselevõttu. Ild: „Plaanime kaugküttes üle minna biosoojusele, mis tavaperioodil võimaldaks elanikel kokku hoida ligi 15% küttekuludest,“ sõnas Ild. Biokütuse kasutamiseks on lähiaastatel plaanis rajada Viimsi keskuses asuvale kaugküttekatlamajale juurdeehitus. „Mingi mõju jääb gaasi hinnal küttearvetele küll ka edaspidiseks, kuna talveperioodi tipphetkedel kaasame lisaks biokütuse kasutamisele ka senised gaasikatlad, kuid kulu elanikule ei ole siiski enam nii suur,“ täiendas ta.

Kinnitati ka 2016. aasta viimane lisaeelarve. 2017. aasta eelarve oli esimesel lugemisel aga juba novembrikuisel istungil. Viimsi vallavolikogu esimees Toomas Tõniste: „Esimest korda valla ajaloos esitasime juba esimesele lugemisele tasakaalus eelarve, II lugemine on plaanis uue aasta esimesel istungil ning lisaks on vallal paika saanud ka tegevus- ja ajaplaan 2017. aasta suuremateks investeeringuteks.“

Tõniste sõnul on järgmise aasta investeeringute kavas üle 30 erineva tegevusprojekti kogumaksumusega 11 mln eurot. Ehkki valla finantsseis on viimaste aastate tugevaim – aasta lõpu seisuga on valla võlakoormus vaid ligikaudu 53% , otsustas volikogu järgmise aasta investeeringutevajadust silmas pidades kinnitada vallavalitsuse ettepaneku laenuraha kaasamiseks.

Seni kehtis riigi poolt omavalitsustele seatud 60% võlakoormuse piirmäär, mis seadis olulised piirangud investeeringute teostamiseks. Järgmisest aastast valla finantsvõimekus aga paraneb, sest alates 2017. aastast võimaldab seadusandlus võlakoormuses ka 60% piirist üle minna.

Alvar Ild: „Võib öelda, et majanduslikust seisukohast pole Viimsi vald olnud kunagi nii heas seisundis kui käesoleva aasta lõpuks. See on meie vallavalitsuse teenistujate hea töö tulemus, oluline roll majandusliku tasakaalu saavutamisel on olnud koostööl valitsuses ja tänase 4parteilise koalitsiooni koostöövõimekusel. Samas on vallal pikka aega olnud puudus lasteaiakohtadest ning ka tänased koolid on väikeseks jäämas. Korrastamist vajavad valla teed, tänavavalgustus ja haljasalad, sealjuures ka ajalooline Viimsi mõisa park jne ning elanike arvu kiire kasvu tõttu on vaja juurde luua täiendavaid võimalusi ka spordi- ja vabaajategevuste veetmiseks“. 

Volikogus oli arutluses valitsuse eelnõu kaasata järgnevatel aastatel laenurahana ligi 5mln eurot. Viimsi vallavanema sõnul valla laenukoormus lähiaastatel aga oluliselt ei muutu, kuna laenu ei võeta koheselt kogu planeeritava summa ulatuses. Laenu hakatakse fikseeritud põhiosana tagasi maksma alates 2018. Alvar Ild: „Meie spetsialistid on pankadega pidanud eelläbirääkimisi ning lisanduvaid kohustusi hoolikalt analüüsinud. Lähtuvalt investeeringute kavast on plaanis võtta laenu välja küll osadena, kuid suurema kogusumma taotlemine võimaldab meile soodsamat intressi.“

Mahukas investeeringute kava toob muutusi ka valla struktuuris.

Alvar Ild: „Oluline aspekt lõppevas aastas oli valla sisemise töökorralduse ehk valla juhtimisstruktuuri muutmine, et järgnevateks aastateks seatud ülesannete täitmiseks saavutada rahaliste võimaluste piires ka piisav administratiivne võimekus. Tänane struktuur kahjuks nii mahukate arendustegevuste ette võtmist ei võimalda“

Uue struktuuriga moodustuvad suuremates ametites allüksustena teenistused, et viia nii ülesanded kui vastutustasand senisega võrreldes konkreetsemaks, vähendades niiviisi ka isiklikke sidemete mõju otsustele, korrigeeritakse valdkondade vastutusalasid ning luuakse võimalused, et vajadusel kaasata struktuuri täiendavaid spetsialiste.  Samuti tagatakse, et nii ametite kui teenistuste tasandil on juhtidel töö korraldamiseks ka vajalikud õigused ning erialane ettevalmistus.

Volikogu 39. istungi otsustega saab tutvuda www.viimsivald.ee

 

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt