Facebook
RSS
Print

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 7. istung 10. aprillil kell 15:00 Viimsi vallamajas

05.04.2018

Viimsi Vallavolikogu esimees kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 7. istungi, mis toimub 10. aprillil 2018 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald)

 • Päevakord
 • Eelnõu nr 1 - Viimsi valla 2018.a huvihariduse ja -tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord
 • Eelnõu nr 2 - Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 määruse nr 19 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord“ muutmine
 • Eelnõu nr 3 ; DP põhijoonis - Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme alevik, maaüksused Bastioni ja osaliselt Linnaku
 • Eelnõu nr 4 ; KSH eelhinnang - Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Liliani detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 • Eelnõu nr 5 - Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Kalda-Lepiku detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 • Eelnõu nr 6 ; KSH eelhinnang - Leppneeme külas, kinnistute Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme Sadama tee 19 ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 • Eelnõu nr 7 - Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
 • Eelnõu nr 8 - Rohuneeme maastikukaitseala riikliku kaitse alla võtmise ettepaneku koostamise algatamine ja ettepaneku esitamine Keskkonnaministeeriumile
 • Eelnõu nr 9 - Viimsi vallas asuvate mitte kaitse all olevate RMK metsade kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise põhjendatuse ja otstarbekuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisi algatamine
 • Eelnõu nr 10 - Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm“ tulenevate ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele
 • Eelnõu nr 11 - Naissaare esindaja määramine väikesaarte komisjoni
 • Eelnõu nr 12 - Ettepaneku esitamine saarte elanike huve esindava ühingu määramiseks väikesaarte komisjoni
 • Eelnõu nr 13 - Viimsi alevikus asuva transpordimaana kasutatava Aiandi alajaama tootmismaa kinnistu omandamine
 • Eelnõu nr 14 - Viimsi Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine rahvaküsitluse ettevalmistamiseks

 

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt