Facebook
RSS
Print

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 9. istung 19. juunil kell 15:00 Viimsi vallamajas

14.06.2018

Viimsi Vallavolikogu esimees kutsub kokku Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 9. istungi, mis toimub 19. juunil 2018 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald)

 • Päevakord
 • Eelnõu nr 1 ; Viimsi valla 2017.a majandusaasta aruanne - Viimsi valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
 • Eelnõu nr 2 - Nõusoleku andmine Interreg Europa programmis osalemiseks ja rahastustaotluse esitamiseks
 • Eelnõu nr 3 - Ülesande andmine vallavalitsusele 
 • Eelnõu nr 4* - Reservfondist raha eraldamine (sportratastooli osaline hüvitamine Viimsi valla erivajadusega noorele) - *AvTS § 35 lg 1 p 11 - teave, mis sisaldab delikaatseid isikuandmeid
 • Eelnõu nr 5 - Hädaolukorra seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele
 • Eelnõu nr 6 - Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord
 • Eelnõu nr 7 - Viimsi valla munitsipaalhuvikoolide vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimuste ja korra kehtestamise ning muutmise delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele
 • Eelnõu nr 8 - Allika-1 kinnistu võõrandamine otsustuskorras
 • Eelnõu nr 9 - Viimsi vallas Muuga külas asuva Muuga haljak maaüksuse kasutusse andmine MTÜ-le Muuga Külaselts
 • Eelnõu nr 10 - Haabneeme alevikus asuvate Lubja tee L1, Jänese tee, Orava tee ja Hundi tee L1 transpordimaade ning Haabneeme alevikus asuva Kuldkinga haljak üldkasutatava maa omandamine
 • Eelnõu nr 11 - Leppneeme külas, kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 • Eelnõu nr 12 - Viimsi alevikus, kinnistute Vana-Andrese ja Uus-Madise detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
 • Eelnõu nr 13 - Viimsi Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 42 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine: Äigrumäe küla, kinnistu Sõstra“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine
 • Eelnõu nr 14 - Viimsi Vallavolikogu 13.10.2009 otsusega nr 81 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Randvere küla, kinnistu Nahka 1“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine
 • Eelnõu nr 15 - Viimsi Vallavolikogu 09.09.2008 otsusega nr 75 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Leppneeme küla maaüksused Lännemäe tee 27/Lännemäe, Lännemäe tee 24/ Kivineeme I, Kivineeme II, Neeme, Lännemäe tee 22/Mäe, Mäe 2 ja Mäe 1“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine
 • Eelnõu nr 16 - Viimsi Vallavalitsuse 21.06.2013 korraldusega nr 742 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine: Pringi küla, kinnistu Laigari ja sellega piirnev mere-ala“ ja Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2015 korraldusega nr 1153 „Pringi külas, kinnistu Rohuneeme tee 61a detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ning Viimsi Vallavalitsuse 21.06.2013 korralduse nr 742 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine: Pringi küla, kinnistu Laigari ja sellega piirnev mereala“ osaline muutmine“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine
 • Eelnõu nr 17 - Viimsi Vallavolikogu 10.10.2006 otsusega nr 92 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Lubja külas, maaüksustel Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine
 • Eelnõu nr 18 - Viimsi Vallavolikogu 19.01.2010 otsusega nr 4 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vaheline ala Metsakasti külas (kinnistud Nahka 3, Kaevu II, Sadula II, Sadula III, Rannaniidu I, Liiva II, Paraspõllu, Soone I, Mäealuse III, Aleksandri ning Lille)“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine