Facebook
RSS
Print

TÄHELEPANU!

01.12.2014

 Teatame, et laupäeval 6. detsembril 2014 ajavahemikul 21-22.55 toimub Viimsi Heategevusballi raames ilutulestik Viimsi Keskkooli tagusel platsil, Randvere tee 8. Vabandame ebamugavuste pärast ning loodame mõistvale suhtumisele.

Viimsi Vallavalitsus

Info tel. 6028805

Allkirjastati koostööleping riigigümnaasiumite loomiseks

15.12.2014

Täna allkirjastasid haridus- ja teadusminister ning Viimsi valla ja Rapla juhid koostöölepingud, mille kohaselt rajatakse Viimsisse ja Raplasse 2018. aastaks riigigümnaasiumid.
 
„Riik võttis endale kohustuse avada aastaks 2020 riigigümnaasiumid kõikides maakonnakeskustes,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. „Täna astume lubaduse täitmisele suure sammu lähemale, sest Raplasse ja Viimsisse rajatavate koolidega suureneb maakondlike riigigümnaasiumide arv kolmeteistkümneni,“ sõnas minister Ossinovski.
 
Viimsis ehitatakse riigigümnaasiumi tarbeks Haabneeme alevikku Tammepõllu tee äärde uus hoone. Raplas hakkab riigigümnaasium tegutsema Kooli tänav 8 hetkel tühjalt seisvas koolimajas, millele lisandub juurdeehitus. Mõlema hoone ehitust korraldab Riigi Kinnisvara AS, rahastavad Eesti riik ning Euroopa Regionaalarengu Fond.
 
Raplas asutakse ajaloolises koolimajas
 
„Rapla on oma sihi seadnud aastasse 2018,“ ütles Rapla vallavanem Ilvi Pere enne kokkuleppe allkirjastamist. „Kogukonna soov on, et hariduse andmist jätkatakse ajaloolises koolimajas. Soovime, et meie noortel oleksid parimad võimalused kodukohas hariduse omandamiseks.”
 
Rapla Ühisgümnaasiumi, Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi ja Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi baasil luuakse riigigümnaasium, mille juures saab haridust omandada ka mittestatsionaarses vormis. Käesoleval õppeaastal on Raplas 305 gümnaasisti- ehk 10.–12. klassi õpilast, kellele lisanduvad 147 õpilast mittestatsionaarses õppes. Tulevasse riigigümnaasiumisse on planeeritud 360 õppekohta. Õpilaste arv Raplas väheneb, 2018. aastaks 10. klassi jõudvaid ehk täna veel 6. klassis õppivaid noori on Raplas praegu 109.
 
Riigigümnaasium on märgilise tähendusega
 
Viimsi vallavanema Jan Trei sõnul on riigigümnaasiumi rajamine Viimsi jaoks märgilise tähendusega. „Kiiresti kasvava ja jõudsalt areneva vallana oleme väga huvitatud riigigümnaasiumi rajamisest lootuses, ehk õnnestub gümnaasium avada isegi juba 2017. aastal. Nagu ma varem olen märkinud, et koole tulebki rajada sinna, kus on õpilasi ja perspektiivi. Viimsi riigigümnaasium saab olema avatud mitte ainult valla õpilastele, vaid kogu piirkonna noortele,“ ütles Jan Trei enne leppele alla kirjutamist.
 
Haabneemes töötav Viimsi Gümnaasium jätkab pärast riigigümnaasiumi starti põhikoolina. Rajatavas riigigümnaasiumis on planeeritud õppekohad 540 õpilasele. Käesoleval õppeaastal on Viimsis 196 10-12. klassi õpilast, kuid õpilaste arv Viimsi vallas on viimastel aastatel järjekindlalt kasvanud, näiteks on 2018. aastaks kümnendasse klassi jõudvaid lapsi ehk praeguseid 6. klassi õpilasi täna Viimsis 192 ehk pea sama palju kui praegu kõiki gümnasiste kokku.
 
Loodavate riigigümnaasiumide eesmärk on pakkuda kvaliteetset gümnaasiumiharidust mitte ainult Viimsi ja Rapla, vaid ka kogu Harju- ja Raplamaa noortele. Juba tegutsevate ja tulevaste riigigümnaasiumide töö aluseks on kevadel sõlmitud riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe.
 

Viimsi vallavolikogu kinnitas Viimsi valla arengukava aastateks 2014-2020

10.10.2014

Viimsi vallavolikogu kinnitas Viimsi valla arengukava aastateks 2014-2020

Eile, 9. oktoobril, toimus Viimsi valla volikogus Viimsi valla arengukava 2014-2020 teine lugemine, valla arengukava võeti vastu 18 poolthääle ja 1 erapooletu häälega, vastuhääli ei olnud. Viimsi valla kavandatud investeeringute maht järgmiseks neljaks aastaks on ca 28 mEUR-i.

Viimsi vallavanema Jan Trei sõnul on vastavalt KOV korralduse seadusele arengukava üheks toimimise alusdokumendiks, kuid mille väljatöötamisse korralikult panustamata kohalik omavalitsus edukalt ja sisuliselt toimida ei saa. „Täna kehtiv Viimsi arengukava on saanud nö uue näo – muudatusi ja täiendusi on tehtud visioonis, eesmärkides, suundumustes, mõõdikutes kui investeeringutes. Selgelt on välja joonistatud arenguvajadused ja kitsaskohad, mis on tingitud valla kiirest arenguvajadusest. Need seisnevad peamiselt hariduse valdkonnas, teede infrastruktuuri parandamises, laste huvihariduse tagamises, sotsiaalsete tagatiste loomises ja keskkonnakaitse vajaduses,“ selgitas Viimsi vallavanem Jan Trei.

„Oleme selgemalt välja joonistanud ka tegurid, mis takistavad meid Viimsi valla tegelikku võimekust veelgi paremini ära kasutamast ja arengukava eesmärke jõulisemalt ellu viimast. Peamiselt on selleks rahaliste vahendite kaasamine e.  riigipoolne omavalitsuste rahastamismudeli jäikus, teisisõnu selle ajast maha jäämine,“ ütles Trei.

„On äärmiselt hea meel, et arutelu uue arengukava ümber oli vallas väga aktiivne. Oma sisendi andsid külavanemad, kelle ettepanekud said suuremal või vähemal märal kajastatud. Samuti tuli ettepanekuid nii kodanikeühendustelt kui ka üksikutelt valla kodanikelt. Ettepanekuid tehti seinast-seina ning see andis hea suure pildi, millised on Viimsi valla probleemid ja mida nende lahendamiseks on vaja teha.“ Vallavanema sõnul oli arengukavasse ettepanekute tegijaid üle 40-e, mõni ettepanek sisaldas omakorda kümneid punkte, mistõttu vallavalitsuse käsutuses oli läbi töötamiseks äärmiselt mahukas materjal.

„Arengukava sisaldab varasemaga võrreldes suhteliselt palju investeeringuid, mida rahastatakse läbi projektitoetuste. Olemas on selge investeeringute kava, milliseid investeeringuid, mis aastal teha plaanime. Lisaks terviknägemus lähiaastate teedeinvesteeringutest. Arengukava investeeringute ajakava on määratletud aastateks 2014 – 2017, arengukava eesmärkide perioodi määratlus on aastateks 2014 – 2020,“ ütles Trei. Jan Trei sõnul on kavandatud investeeringute maht järmiseks neljaks aastaks ca 28 mEUR-i.

„Kuidas kõike plaanitut rahaliselt katta õnnestub, selgub valla eelarve kujunemise käigust - sellest, kuidas laekuvad tulud, võimalustest kaasata projektitoetusi ja tütarettevõtete varasid, samuti riigipoolsest poliitikast KOV laenukoormust reguleerida. Oluline on, et siinkohal peaks riik kinni oma lubadustest. Sama tähtis on valla konsolideerimisgrupis järk-järguline üleminek ühtsele finantskorraldusele, mis omakorda tagaks paindlikuma ja ökonoomsema haldamise,“ selgitas vallavanem.

„Peame uue arengukavaga olema pikalt ettevaatavad, elluviimisel tuleb jooksvalt silmas pidada ka valla rahvastiku02prognooside paikapidavust, mille koostamisel kasutasime põhjalikke kaasaegseid mudeleid. Meie koostööpartneriks oli OÜ Geomedia, kes omab valla arengutest ülevaadet juba alates aastast 2005 ja kes on osalenud Viimsi arengukava koostamisel ka varasemalt,“ lisas vallavanem Jan Trei.


Lisainformatsioon:
 

Riina Solman
Kommunikatsiooni- ja arendusjuht
Viimsi Vallavalitsus
mob: +372 52 92992
Riina dot Solman at viimsivv dot ee
Skype: riina.solman 

Viimsi Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel kaubiku Renault Master

17.11.2014

Viimsi Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel kaubiku Renault Master

Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Viimsi vallavara registris oleva Renault Master-i (esmane registreerimine 12.06.2006; mootori töömaht 84 kW; registrimass 3300 kg; kõrgus 2,403 m; laius 1,990 m; pikkus 5,399 m) võõrandamise alghinnaga 3425 (kolm tuhat nelisada kakskümmend viis) eurot.

Pakkumise tagatisraha 342 (kolmsada nelikümmend kaks) eurot kanda Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele IBAN: EE182200221010936477 Swedbank, selgituseks märkida „Renault Master kaubiku tagatisraha“

Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ja kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Renault Master kaubik“ koos märkega „Mitte avada enne 25.11.2014 kell 13:10“ aadressil Viimsi vald, Viimsi alevik, Nelgi tee 1, Viimsi vallamaja, I korrus, ruum 111.


Pakkumises peab sisalduma:

-pakutav hind (sõnade ja numbritega);

-andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht), kontaktisiku sidevahendi number ja e-posti aadress;

-füüsilise isiku puhul koopia isikuttõendavast dokumendist;

nõusolek müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

pakkumise tegemise kuupäev, (esitaja) allkiri ja esindaja puhul ka volikiri.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 25. november 2014 kell 13:00.

Kaubiku nägemiseks võtta ühendust meiliaadressil kommunaal at viimsivv dot ee

Viimsi Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel kaubiku Renault Master

17.11.2014

Viimsi Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel kaubiku Renault Master

Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Viimsi vallavara registris oleva Renault Master-i (esmane registreerimine 12.06.2006; mootori töömaht 84 kW; registrimass 3300 kg; kõrgus 2,403 m; laius 1,990 m; pikkus 5,399 m) võõrandamise alghinnaga 3425 (kolm tuhat nelisada kakskümmend viis) eurot.

Pakkumise tagatisraha 342 (kolmsada nelikümmend kaks) eurot kanda Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele IBAN: EE182200221010936477 Swedbank, selgituseks märkida „Renault Master kaubiku tagatisraha“

Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ja kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Renault Master kaubik“ koos märkega „Mitte avada enne 25.11.2014 kell 13:10“ aadressil Viimsi vald, Viimsi alevik, Nelgi tee 1, Viimsi vallamaja, I korrus, ruum 111.


Pakkumises peab sisalduma:

-pakutav hind (sõnade ja numbritega);

-andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht), kontaktisiku sidevahendi number ja e-posti aadress;

-füüsilise isiku puhul koopia isikuttõendavast dokumendist;

nõusolek müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

pakkumise tegemise kuupäev, (esitaja) allkiri ja esindaja puhul ka volikiri.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 25. november 2014 kell 13:00.

Kaubiku nägemiseks võtta ühendust meiliaadressil kommunaal at viimsivv dot ee

AVITUSE Koolitusprogramm Lapsevanematele 2014.

30.09.2014

 AVITUSE Koolitusprogramm Lapsevanematele 2014

Lapsevanemate programm alustab Viimsis

* Kuidas leida tasakaalu lapsevanemana?
* Kuidas jagu saada igapäevastest väikestest jamadest meie peres?
* Kuidas meie enda käitumine mõjutab meie lapsi?

Lapsevanemate kooli on oodatud osalema kõik emad-isad, kes soovivad saada rikkamaks ja teadlikumaks oma rollist lapsevanemana, leida endas kindlustunnet ja rõõmu.
Koolitus on kaasavas ja hubases vormis ning annab mõnusa impulsi iseendale.
 Plaanis on 10 kohtumist, igaüks neist eraldi alateemaga, puudutades meie ja lapse arengut, suhtlemist, isiksust ja teadmisi.

 


Loe veel

Haabneeme randa puudutav informatsioon

05.08.2014

01.08.2014.a Haabneeme supluskohast võetud ja TÜ Eesti Mereinstituudi laboris uuritud suplusvee analüüside tulemused näitasid, et Haabneeme supluskoha suplusvesi oli sogane. Oluliseks võib pidada õitsengut, kui vetikate biomass on 500mg/m3. Proovis oli 25,7 mg/m3. Vetikate jõudmine Haabneeme supluskohta oleneb tuule suunast.

Terviseameti seisukohalt ei ole suplemine “õitsvas” veekogus soovitav allergilistele inimestele, väikestele lastele, vanemas eas inimestele, loomadele. Suplemisel tuleb vältida vee neelamist. Peale suplemist vetikarikkas veekogus tuleb end kohe dušši all pesta ja vahetada riided.

 

Meeldetuletus kõikidele Viimsi valla koduomanikele

08.11.2013

Lähtudes 2013. a esimesest jaanuarist kehtima hakanud „Maamaksuseaduse“ muutmise seadusest, vabastatakse koduomanikud vastavalt asukohale kehtiva üldplaneeringuga kehtestatud tiheasustuses kuni 1500 m2 suuruse maa osas ning hajaasustuses kuni 2 ha suuruse maa osas maamaksust.

Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ja on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega kontrollitakse Maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel seisuga 1. jaanuar 2014. Juhime tähelepanu, et maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.

Palume kõiki elanike kontrollida üle oma elukohaandmed rahvastikuregistris, selleks on teil võimalus pöörduda Viimsi vallavalitsuse spetsialisti poole, kabinet nr 100 või sisenedes kodanikuportaali www.eesti.ee, kust leiate päringu enda andmete kohta.

Ümber registreerimiseks saate elukohateate blanketi välja trükkida ja täita kodus, laadides see siit ning tuua see vallamajja. Vallamajja tulles, palume esitajal kaasa võtta isikut tõendav dokument. Samuti saate elukohateate esitada elektrooniliselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu.

Loe lisaks:

1. jaanuaril 2013. a kehtestatud  Maamaksuseadus

Kodualuse maa maamaksusoodustuse rakendamine (Korduma kippuvad küsimused)

Lemmikloomade kampaania otsib tunnuslauset!

16.12.2014

Lemmikloomade kampaania otsib tunnuslauset!

Viimsi vallas on viimaste aastatega kasvanud hulkuvate lemmikloomade arv. 
Käesoleval aastal on Viimsi vald panustanud hulkuvate loomade püüdmiseks, hoidmiseks ja raviks ligi 22 000€.

2015. aastal soovime läbi viia lemmikloomaomanikele suunatud kampaania, mis paneks mõtlema nii loomapidamisest kui ka sellega kaasnevast vastutusest. Samuti kutsuks inimesi üles mitte jätma oma lemmikloomi tänavale ja üleüldiselt rohkem hoolima oma lemmikust kui pereliikmest.

Seetõttu kutsubki Viimsi vald kõiki vallaelanikke üles esitama oma ettepanekuid kampaania tunnuslause osas, mida kasutatakse plakatite, artiklite ja muu kampaaniaga seonduva tarvis.
Kampaania eesmärgiks on juhtida tähelepanu probleemile ning vähendada lemmikloomade hülgamisest tekkinud juhtumite arvu.
Kampaania tunnuslause peaks olema lööv, kõnetav, lühike, terav, probleemile viitav.

Ettepanekuid kampaaniaks ootame kuni 4. jaanuarini aadressil henry@viimsivv.ee või paberkandjal Nelgi tee 1, kommunaalamet. Palume lisada märksõna „Kampaania“.
Parimate tunnuslausete esitajatele kingitakse lemmikloomade kalender. Parima lause esitajad avalikustame 9. jaanuaril Viimsi valla kodulehel ja 16. jaanuari Viimsi Teatajas.

Lennukaid ideid!

Kommunaalamet

 

Leia metsast oma jõulupuu!

15.12.2014

RMK koduleht juhatab sind riigimetsa ja aitab oma puu üles leida. Loe juhiseid ja asu teele! http://www.rmk.ee/kuuseke

Olete oodatud osalema Viimsi Marekti nurgakivi asetamisele

15.12.2014

Olete oodatud osalema Viimsi Marekti nurgakivi asetamisel teisipäeval, 16.detsembril, kell 15.00 Randvere tee 9.

Ajaloolise Viimsi Marketi hoone asemele kerkib uus moodne kaubanduskeskus, mis on kordades suurem varasemast Viimsi Marketi hoonest. Keskuse juurde on planeeritud Viimsi valla sümbol – vaal. Uude kaubanduskeskusesse tuleb kasulikku pinda üle 8500m2.

Viimsi vallavanema Jan Trei sõnul on uute kaubanduskeskuste tekkimine Viimsisse tervitatav. „Keskuse teisele korrusele on projekteeritud büroopinnad, mis soodustavad kodulähedaste kontorite tekkimist ja ettevõtluse arengut Viimsis. On äärmiselt oluline, et inimestel tekib võimalus luua töökohad oma kodude lähedale ning linna töölesõitmiseks ei pea enam pikalt aega kulutama,“ ütles Jan Trei.

„Kaubandus- ja vabaajateenuste koondumine valla keskusesse tekitab viimsilastele palju uusi põnevaid valikuvõimalusi. See on märk sellest, et Viimsist on kujunemas terviklik elukeskkond. Usun, et tulevikus saab Viimsist tõmbekeskus ka Pirita ja Tallinna elanike jaoks, kus käiakse vaba aega veetmas ja kaubanduskeskusi külastamas,“ ütles Jan Trei.

Äripindade arendaja esindaja Margus Puis OÜ-st Lugosta loodab, et viimsilased võtavad uue kaubanduskeskuse omaks ja hakkavad seal käima. „Lisaks uutele võimalustele pakub valmis ehitatud kaubanduskeskus töökohti ligikaudu 80 viimsilasele või kaugemalt tulijale,“ ütles Margus Puis.

„Ehitatava kaubanduskeskuse suurimaks rentnikus saab Rimi, samuti ehitus- ja sisustuskauplus Decora koos suvekaupade terrassiga, BENU apteek, lillepood, toitlustuskohad Peetri Pizza ja aasiapäraseid toite pakkuv Bollywood,“ lisas Puis.

Kaubanduskeskuse alla ehitatakse 170 kohaga parkla, et vähendada maapealset autode parkimisvoogu.  Keskuse avamine on kavandatud tuleva aasta juunikuusse. Ärihoone ehitajaks on Astlanda Ehitus.

 

Lisainfo:
Riina Solman
Kommunikatsiooni- ja arendusjuht

Viimsi Vallavalitsus
Nelgi tee 1, Viimsi alevik
74001 Viimsi vald
tel: +372 6028831
mob: +372 52 92992
Riina dot Solman at viimsivv dot ee
Skype: riina.solman 

MTÜ Viimsi Invaühing kogub heategevusballiga raha Viimsi erivajadustega laste toetuseks

04.12.2014

 MTÜ Viimsi Invaühing kogub heategevusballiga raha Viimsi erivajadustega laste toetuseks

Laupäeval, 6.detsembril, korraldab MTÜ Viimsi Invaühing kaheksandat aastat järjest traditsiooniks kujunenud Viimsi aastalõpu heategevusballi, et koguda raha valla erivajadustega laste ning noorukite tegevuste toetamiseks. Korraldajateks, läbiviijateks ning peol pakutavate oma kätega valmistatud suupistete pakkujateks on invaühingu lapsevanemad, keda toetavad Viimsi kool ja Viimsi vallavalitsus.


Loe veel

Jõuluks koju. Hõbevalgelt uude aastasse!

29.11.2014

Viimsi vald korraldab alates 1. detsembrist 2014 kuni 31.jaanuarini Viimsi valla elanikuks registreerimise kampaania "Jõuluks koju. Hõbevalgelt uude aastasse!".

See üleskutse on eelkõige mõeldud neile viimsilastele, kes elavad siin, kuid pole valla elanikuks registreerimise toimingut veel ette võtnud.

Vald teeb „Hõbevalgeima“ kingituse igale elukohateate esitajale, kes kampaania ajal enda ja oma perekonnaliikmete elukohaks registreerivad Viimsi valla.

Kampaania lõpus loositakse välja kaks peaauhinda, milleks on eritellimusena valmistatud eksklusiivsed hõbeehted viikingiaegsetel ainetel, mis kannavad endas ka tänapäevase disaini jooni (valminud Rannarahva Muuseumi ja väikese Eesti ehtefirma Rugi koostöös):

-          Hõbevalgeima ehete komplekt (kaelaehe, kõrvarõngad) naissoost registreerujale

-          Hõbevalgeima mansetinööbid meessoost registreerujale

·         Vald loosib kampaania lõpus välja kohalike ettevõtjate ja Rannarahva muuseumi kinkekaarte

Vald teeb „Hõbevalgeks jõuluks koju!“ kampaania raames koostööd Viimsi Rannarahva Muuseumiga, kelle näitusel „Hõbevalgeim“ eksponeeritavad aarded on muuseumi töötajaid innustanud tuhandeaastaseid mustreid taas kasutusse võtma ja looma eraldi tootesarja „Hõbevalgeim“, millesse on peidetud eestlaste vägi ja rikkus!

Registreerimiseks ja kingituse kätte saamiseks ootame Teid Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi alevik).

Registreerimiseks saate elukohateate blanketi välja trükkida ja täita kodus, laadides selle alla siit.  Tulles vallamajja elukohateadet esitama, palume esitajal kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Samuti saate elukohateate esitada elektrooniliselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu. Palume kindlasti märkida juurde oma kontakttelefon või e-post, et saaksime ühendust võtta kingituse üleandmiseks.

Loe lisa elukoha registreerimise kohta aadressilt siit ning lisainfo telefonil 6028806.


Arhiiv

E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
kogu kuu täna