Facebook
RSS
Print

Allkirjastati koostööleping riigigümnaasiumite loomiseks

15.12.2014

Täna allkirjastasid haridus- ja teadusminister ning Viimsi valla ja Rapla juhid koostöölepingud, mille kohaselt rajatakse Viimsisse ja Raplasse 2018. aastaks riigigümnaasiumid.
 
„Riik võttis endale kohustuse avada aastaks 2020 riigigümnaasiumid kõikides maakonnakeskustes,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. „Täna astume lubaduse täitmisele suure sammu lähemale, sest Raplasse ja Viimsisse rajatavate koolidega suureneb maakondlike riigigümnaasiumide arv kolmeteistkümneni,“ sõnas minister Ossinovski.
 
Viimsis ehitatakse riigigümnaasiumi tarbeks Haabneeme alevikku Tammepõllu tee äärde uus hoone. Raplas hakkab riigigümnaasium tegutsema Kooli tänav 8 hetkel tühjalt seisvas koolimajas, millele lisandub juurdeehitus. Mõlema hoone ehitust korraldab Riigi Kinnisvara AS, rahastavad Eesti riik ning Euroopa Regionaalarengu Fond.
 
Raplas asutakse ajaloolises koolimajas
 
„Rapla on oma sihi seadnud aastasse 2018,“ ütles Rapla vallavanem Ilvi Pere enne kokkuleppe allkirjastamist. „Kogukonna soov on, et hariduse andmist jätkatakse ajaloolises koolimajas. Soovime, et meie noortel oleksid parimad võimalused kodukohas hariduse omandamiseks.”
 
Rapla Ühisgümnaasiumi, Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi ja Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi baasil luuakse riigigümnaasium, mille juures saab haridust omandada ka mittestatsionaarses vormis. Käesoleval õppeaastal on Raplas 305 gümnaasisti- ehk 10.–12. klassi õpilast, kellele lisanduvad 147 õpilast mittestatsionaarses õppes. Tulevasse riigigümnaasiumisse on planeeritud 360 õppekohta. Õpilaste arv Raplas väheneb, 2018. aastaks 10. klassi jõudvaid ehk täna veel 6. klassis õppivaid noori on Raplas praegu 109.
 
Riigigümnaasium on märgilise tähendusega
 
Viimsi vallavanema Jan Trei sõnul on riigigümnaasiumi rajamine Viimsi jaoks märgilise tähendusega. „Kiiresti kasvava ja jõudsalt areneva vallana oleme väga huvitatud riigigümnaasiumi rajamisest lootuses, ehk õnnestub gümnaasium avada isegi juba 2017. aastal. Nagu ma varem olen märkinud, et koole tulebki rajada sinna, kus on õpilasi ja perspektiivi. Viimsi riigigümnaasium saab olema avatud mitte ainult valla õpilastele, vaid kogu piirkonna noortele,“ ütles Jan Trei enne leppele alla kirjutamist.
 
Haabneemes töötav Viimsi Gümnaasium jätkab pärast riigigümnaasiumi starti põhikoolina. Rajatavas riigigümnaasiumis on planeeritud õppekohad 540 õpilasele. Käesoleval õppeaastal on Viimsis 196 10-12. klassi õpilast, kuid õpilaste arv Viimsi vallas on viimastel aastatel järjekindlalt kasvanud, näiteks on 2018. aastaks kümnendasse klassi jõudvaid lapsi ehk praeguseid 6. klassi õpilasi täna Viimsis 192 ehk pea sama palju kui praegu kõiki gümnasiste kokku.
 
Loodavate riigigümnaasiumide eesmärk on pakkuda kvaliteetset gümnaasiumiharidust mitte ainult Viimsi ja Rapla, vaid ka kogu Harju- ja Raplamaa noortele. Juba tegutsevate ja tulevaste riigigümnaasiumide töö aluseks on kevadel sõlmitud riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe.
 

Viimsi vallavolikogu kinnitas Viimsi valla arengukava aastateks 2014-2020

10.10.2014

Viimsi vallavolikogu kinnitas Viimsi valla arengukava aastateks 2014-2020

Eile, 9. oktoobril, toimus Viimsi valla volikogus Viimsi valla arengukava 2014-2020 teine lugemine, valla arengukava võeti vastu 18 poolthääle ja 1 erapooletu häälega, vastuhääli ei olnud. Viimsi valla kavandatud investeeringute maht järgmiseks neljaks aastaks on ca 28 mEUR-i.

Viimsi vallavanema Jan Trei sõnul on vastavalt KOV korralduse seadusele arengukava üheks toimimise alusdokumendiks, kuid mille väljatöötamisse korralikult panustamata kohalik omavalitsus edukalt ja sisuliselt toimida ei saa. „Täna kehtiv Viimsi arengukava on saanud nö uue näo – muudatusi ja täiendusi on tehtud visioonis, eesmärkides, suundumustes, mõõdikutes kui investeeringutes. Selgelt on välja joonistatud arenguvajadused ja kitsaskohad, mis on tingitud valla kiirest arenguvajadusest. Need seisnevad peamiselt hariduse valdkonnas, teede infrastruktuuri parandamises, laste huvihariduse tagamises, sotsiaalsete tagatiste loomises ja keskkonnakaitse vajaduses,“ selgitas Viimsi vallavanem Jan Trei.

„Oleme selgemalt välja joonistanud ka tegurid, mis takistavad meid Viimsi valla tegelikku võimekust veelgi paremini ära kasutamast ja arengukava eesmärke jõulisemalt ellu viimast. Peamiselt on selleks rahaliste vahendite kaasamine e.  riigipoolne omavalitsuste rahastamismudeli jäikus, teisisõnu selle ajast maha jäämine,“ ütles Trei.

„On äärmiselt hea meel, et arutelu uue arengukava ümber oli vallas väga aktiivne. Oma sisendi andsid külavanemad, kelle ettepanekud said suuremal või vähemal märal kajastatud. Samuti tuli ettepanekuid nii kodanikeühendustelt kui ka üksikutelt valla kodanikelt. Ettepanekuid tehti seinast-seina ning see andis hea suure pildi, millised on Viimsi valla probleemid ja mida nende lahendamiseks on vaja teha.“ Vallavanema sõnul oli arengukavasse ettepanekute tegijaid üle 40-e, mõni ettepanek sisaldas omakorda kümneid punkte, mistõttu vallavalitsuse käsutuses oli läbi töötamiseks äärmiselt mahukas materjal.

„Arengukava sisaldab varasemaga võrreldes suhteliselt palju investeeringuid, mida rahastatakse läbi projektitoetuste. Olemas on selge investeeringute kava, milliseid investeeringuid, mis aastal teha plaanime. Lisaks terviknägemus lähiaastate teedeinvesteeringutest. Arengukava investeeringute ajakava on määratletud aastateks 2014 – 2017, arengukava eesmärkide perioodi määratlus on aastateks 2014 – 2020,“ ütles Trei. Jan Trei sõnul on kavandatud investeeringute maht järmiseks neljaks aastaks ca 28 mEUR-i.

„Kuidas kõike plaanitut rahaliselt katta õnnestub, selgub valla eelarve kujunemise käigust - sellest, kuidas laekuvad tulud, võimalustest kaasata projektitoetusi ja tütarettevõtete varasid, samuti riigipoolsest poliitikast KOV laenukoormust reguleerida. Oluline on, et siinkohal peaks riik kinni oma lubadustest. Sama tähtis on valla konsolideerimisgrupis järk-järguline üleminek ühtsele finantskorraldusele, mis omakorda tagaks paindlikuma ja ökonoomsema haldamise,“ selgitas vallavanem.

„Peame uue arengukavaga olema pikalt ettevaatavad, elluviimisel tuleb jooksvalt silmas pidada ka valla rahvastiku02prognooside paikapidavust, mille koostamisel kasutasime põhjalikke kaasaegseid mudeleid. Meie koostööpartneriks oli OÜ Geomedia, kes omab valla arengutest ülevaadet juba alates aastast 2005 ja kes on osalenud Viimsi arengukava koostamisel ka varasemalt,“ lisas vallavanem Jan Trei.


Lisainformatsioon:
 

Riina Solman
Kommunikatsiooni- ja arendusjuht
Viimsi Vallavalitsus
mob: +372 52 92992
Riina dot Solman at viimsivv dot ee
Skype: riina.solman 

Viimsi Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel kaubiku Renault Master

17.11.2014

Viimsi Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel kaubiku Renault Master

Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Viimsi vallavara registris oleva Renault Master-i (esmane registreerimine 12.06.2006; mootori töömaht 84 kW; registrimass 3300 kg; kõrgus 2,403 m; laius 1,990 m; pikkus 5,399 m) võõrandamise alghinnaga 3425 (kolm tuhat nelisada kakskümmend viis) eurot.

Pakkumise tagatisraha 342 (kolmsada nelikümmend kaks) eurot kanda Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele IBAN: EE182200221010936477 Swedbank, selgituseks märkida „Renault Master kaubiku tagatisraha“

Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ja kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Renault Master kaubik“ koos märkega „Mitte avada enne 25.11.2014 kell 13:10“ aadressil Viimsi vald, Viimsi alevik, Nelgi tee 1, Viimsi vallamaja, I korrus, ruum 111.


Pakkumises peab sisalduma:

-pakutav hind (sõnade ja numbritega);

-andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht), kontaktisiku sidevahendi number ja e-posti aadress;

-füüsilise isiku puhul koopia isikuttõendavast dokumendist;

nõusolek müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

pakkumise tegemise kuupäev, (esitaja) allkiri ja esindaja puhul ka volikiri.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 25. november 2014 kell 13:00.

Kaubiku nägemiseks võtta ühendust meiliaadressil kommunaal at viimsivv dot ee

Viimsi Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel kaubiku Renault Master

17.11.2014

Viimsi Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel kaubiku Renault Master

Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Viimsi vallavara registris oleva Renault Master-i (esmane registreerimine 12.06.2006; mootori töömaht 84 kW; registrimass 3300 kg; kõrgus 2,403 m; laius 1,990 m; pikkus 5,399 m) võõrandamise alghinnaga 3425 (kolm tuhat nelisada kakskümmend viis) eurot.

Pakkumise tagatisraha 342 (kolmsada nelikümmend kaks) eurot kanda Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele IBAN: EE182200221010936477 Swedbank, selgituseks märkida „Renault Master kaubiku tagatisraha“

Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ja kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Renault Master kaubik“ koos märkega „Mitte avada enne 25.11.2014 kell 13:10“ aadressil Viimsi vald, Viimsi alevik, Nelgi tee 1, Viimsi vallamaja, I korrus, ruum 111.


Pakkumises peab sisalduma:

-pakutav hind (sõnade ja numbritega);

-andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht), kontaktisiku sidevahendi number ja e-posti aadress;

-füüsilise isiku puhul koopia isikuttõendavast dokumendist;

nõusolek müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

pakkumise tegemise kuupäev, (esitaja) allkiri ja esindaja puhul ka volikiri.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 25. november 2014 kell 13:00.

Kaubiku nägemiseks võtta ühendust meiliaadressil kommunaal at viimsivv dot ee

AVITUSE Koolitusprogramm Lapsevanematele 2014.

30.09.2014

 AVITUSE Koolitusprogramm Lapsevanematele 2014

Lapsevanemate programm alustab Viimsis

* Kuidas leida tasakaalu lapsevanemana?
* Kuidas jagu saada igapäevastest väikestest jamadest meie peres?
* Kuidas meie enda käitumine mõjutab meie lapsi?

Lapsevanemate kooli on oodatud osalema kõik emad-isad, kes soovivad saada rikkamaks ja teadlikumaks oma rollist lapsevanemana, leida endas kindlustunnet ja rõõmu.
Koolitus on kaasavas ja hubases vormis ning annab mõnusa impulsi iseendale.
 Plaanis on 10 kohtumist, igaüks neist eraldi alateemaga, puudutades meie ja lapse arengut, suhtlemist, isiksust ja teadmisi.

 


Loe veel

Haabneeme randa puudutav informatsioon

05.08.2014

01.08.2014.a Haabneeme supluskohast võetud ja TÜ Eesti Mereinstituudi laboris uuritud suplusvee analüüside tulemused näitasid, et Haabneeme supluskoha suplusvesi oli sogane. Oluliseks võib pidada õitsengut, kui vetikate biomass on 500mg/m3. Proovis oli 25,7 mg/m3. Vetikate jõudmine Haabneeme supluskohta oleneb tuule suunast.

Terviseameti seisukohalt ei ole suplemine “õitsvas” veekogus soovitav allergilistele inimestele, väikestele lastele, vanemas eas inimestele, loomadele. Suplemisel tuleb vältida vee neelamist. Peale suplemist vetikarikkas veekogus tuleb end kohe dušši all pesta ja vahetada riided.

 

Meeldetuletus kõikidele Viimsi valla koduomanikele

08.11.2013

Lähtudes 2013. a esimesest jaanuarist kehtima hakanud „Maamaksuseaduse“ muutmise seadusest, vabastatakse koduomanikud vastavalt asukohale kehtiva üldplaneeringuga kehtestatud tiheasustuses kuni 1500 m2 suuruse maa osas ning hajaasustuses kuni 2 ha suuruse maa osas maamaksust.

Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ja on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega kontrollitakse Maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel seisuga 1. jaanuar 2014. Juhime tähelepanu, et maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.

Palume kõiki elanike kontrollida üle oma elukohaandmed rahvastikuregistris, selleks on teil võimalus pöörduda Viimsi vallavalitsuse spetsialisti poole, kabinet nr 100 või sisenedes kodanikuportaali www.eesti.ee, kust leiate päringu enda andmete kohta.

Ümber registreerimiseks saate elukohateate blanketi välja trükkida ja täita kodus, laadides see siit ning tuua see vallamajja. Vallamajja tulles, palume esitajal kaasa võtta isikut tõendav dokument. Samuti saate elukohateate esitada elektrooniliselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu.

Loe lisaks:

1. jaanuaril 2013. a kehtestatud  Maamaksuseadus

Kodualuse maa maamaksusoodustuse rakendamine (Korduma kippuvad küsimused)

Viimsi sai 2015.a. eelarve

28.01.2015

Viimsi sai täna 2015.a. tasakaalus valla eelarve mahuga 25,5 meur. Kui riigi eelarve eraldised saavad ametliku kinnituse, lisandub eelarvele veel ca 3,5 meur. Tänaseks on aasta aastalt kasvanud Viimsi valla eelarve maht jõudmas 30 miljoni euro ligi.


Loe veel

Loovuskoja foorum "Kes vastutab Viimsi turvalisuse eest?" 28.jaanuaril Viimsi vallamajas

27.01.2015

Head Viimsi valla elanikud, olete oodatud foorumile, mille eesmärgiks on ühiselt arutada turvalisusega seotud küsimusi ning aidata kaasa parimate lahenduste leidmisele!


Loe veel

26.01.2015

Aivar Pilv Advokaadibüroo kommentaar halduskohtu otsusele

22.01.2015

16. jaanuaril tühistas Harju Halduskohus Viimsi vallavolikogu eelmisel kevadel tehtud otsuse toonase vallavõimule umbusalduse avaldamise kohta. Edastame vallaelanikele advokaadibüroo kommentaari.


Loe veel

Tammepõllu planeeringuvisioonid

21.01.2015

29. jaanuaril kell 16.00 esitletakse Viimsi vallamaja teise korruse saalis Haabneeme alevikus asuva Tammepõllu maaüksuse planeeringu ruumilisi visioone.

Tulge kuulama ja kaasa mõtlema!


Loe veel

23.12.2014| Pühade tervitus

Arhiiv

E T K N R L P
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
kogu kuu täna