Facebook
RSS
Print

Teedesse investeeritakse 4 miljonit

23.02.2017

Kommunaalvaldkonnas on investeeringute aasta, mis toob kaasa palju ehitustegevust. Teede ehitusse ja rekonstrueerimisse on planeeritud suurimad investeeringud läbi aegade. Lisaks investeeritakse reovee ja sademevee käitlemisse, tänavavalgustuse rekonstrueerimisse ning Prangli saare arengusse.

Teede ehitus ja renoveerimine

Esmakordselt investeerib Viimsi vald tänavu enam kui 4 milj eurot teede ehituseks ja renoveerimiseks, mis on valla kogueelarvest ca 13 %. 

Hetkel käivad ettevalmistused suuremate kommunaalvaldkonna projektide elluviimiseks. Kõige mahukam on Heki ja Kesk tee rekonstrueerimine Randvere teest kuni Rohuneeme teeni, mille kogumaksumus on kuni 1,2 milj eurot. Hetkel käivad projekteerimistööd. Suvel teostatakse Lubja ja Pärnamäe teel teekatte remont maksumusega 450 tuh eurot ning rekonstrueeritakse Ravi tee maksumusega 320 tuh eurot, rannahooaja alguseks renoveeritakse Kesk tee randa viiv lõik, orienteeruv maksumus 140 tuh eurot.

Möödunud aastal pooleli jäänud projektidest lõpetatakse Kooli tee remont, mille maksumus on 520 tuh eurot.

Lubja külas Uus-Pärtle lasteaia valmimisel rajatakse lasteaia ette ühistranspordipeatus ja ülekäigurada, taristu on kavandamisel ka Haabneemes – tulevase riigigümnaasiumi ümbruses. Paralleelselt Haabneeme staadioni juurde ehitatava uue spordihoonega alustatakse klindiäärse Karulaugu tee rekonstrueerimisega (maksumusega 200 tuh eurot) ja jalgtee ning valgustuse rajamisega. Iga-aastastele teede pindamistöödele kulub hinnanguliselt 80 tuh eurot.

 

Kergliiklusteede võrgustiku arendamine

Enne jaanipäeva peaksid valmima Randvere tee ja Leppneeme tee kergliiklusteed maksumusega ligi 1 milj eurot, millest kuni 875 tuh eurot tuleb EASilt. Samuti lõpetatakse möödunud aastal alustatud Kooli tee ja Muuga tee kergliiklustee.

Tammepõllu teele projekteeritakse tee laiendust, sh kergliiklustee ja kommunikatsioonide rajamist seoses riigigümnaasiumi ehitusega, töödeni jõutakse 2018 aastal. Väljakutseks on kindlasti suusakeskuse piirkonna teede projekti koostamine, millega on plaanis rajada Randvere-Lubja ringtee, Lubja tee pikendus, parkla spordikeskuse juurde ning Pargi & Reisi funktsiooniks, samuti lahendada kogu alal liikluskorraldus ja kavandada tunnel Randvere tee alt läbi ning lahendada kogu piirkonna kergliiklusteede võrk (käesoleval aastal tehakse töid 850 tuh euro eest).

 

Reo- ja sademevee käitlemise investeeringud

Kavas on projekteerida ja ehitada Tammepõllu teele riigigümnaasiumi tarbeks sademevee taristu maksumusega ligikaudu 250 tuh eurot. Heki teel on kavas rekonstrueerida sademevee kollektor, mis peaks lõpetama Mereranna tee majade piirkonna sademeveeprobleemid. Pringi ja Haabneeme piiril on plaanis ümber ehitada Nurme tee truup (maksumus 42 tuh eurot) ja puhastada kiriku tagune kraav, tööplaanis on ka Mustika tee ja Metsaveere tee eesvoolu rekonstrueerimine (maksumus 30 tuh eurot). Koostöös keskkonna- ja planeerimisametiga hakatakse valla sademevee väljalaskusid loastama ning väljalaskudest veeproovide võtmiseks korraldatakse hange.

Merre suubuvatele väljalaskudele ette on kavas rajada kindlustused (projekteerimine ja ehitus maksumusega 30 tuh eurot), et takistada toruotste pidevat ummistumist. Jätkatakse jooksvalt torustike survepesu, remondiga jm töödega (kulud orienteeruvalt 30 tuh eurot).

Oleme kavandamas ka sademeveesüsteemide registri arendustöid maksumusega u 60 tuh eurot, lõplik maksumus sõltub projekti rahastusest.

 

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Tänavune aasta toob kaasa ka uue tänavavalgustuse rajamise – Tammneeme-Randvere vaheline Randvere tee teelõik ja Leppneeme tee. Samuti on kavas paigaldada Heki teele sõidutee äärde LED-valgustus, Ravi tee saab uued valgustid ning bussipeatuste poolne jalgtee saab samuti valgeks, valgustus rajatakse Haabneeme randa suunduvale Kesk tee lõigule ja osaliselt ranna alale, hilissügisel on kavas alustada valgustuse paigaldamist Karulaugu teele Viimsi Kooli tagusele lõigule. Lisaks on kavas pikendada Muuga tee äärset valgustust Lasketiiru teeni.

Maikuus saame otsuse KIK-ilt Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimise taotlusele.

 

Investeeringud Pranglil ja Leppneeme sadamas

Möödunud aastal esitasime väikesaarte programmi Prangliga seonduvalt kaks esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti parandavat projekti, millest üks on Prangli puurkaevu rajamine, joogiveepuhastussüsteemi parandamine ja amortiseerunud reoveepuhasti asemele uue reoveepuhasti rajamine. Teine projekt oli seotud kütusetankla rajamisega saarele.

Prangli saarele kütusetankla rajamiseks korraldame lähikuudel hanke tankla soetamiseks ja paigalduseks. Orienteeruv maksumus jääb 20-30 tuh euro vahemikku.

Liigume ka edasi kirikuni viiva Lääneotsa tee projekteerimisega.

 

Kesk-Läänemere programmi 30Miles projekti raames arendame Kelnase ja Leppneeme sadamat, kus üheskoos partneritega soovitakse tagada, et iga 30 meremiili tagant oleks väikesadam, mis osutab mereturistidele kvaliteetseid sadamateenuseid. Projekti tegevustena tehakse Kelnase ja Leppneeme sadama laienduse uuringud (sh topogeodeesia ja ehitusgeoloogia). Leppneeme sadama II etapi raames tehakse lainemurdja ja sadama laienduse kontseptsioon. Kelnase sadama uus sadamahoone on projekteerimisfaasis. Esialgsete plaanide kohaselt valmib 2018. aastal. Leppneeme sadama arendamise II etapi raames tellitakse eskiislahendus sadamaala kohta ning hoone ehitamiseks mahtudega, mis on sisend uuringutele ja põhiprojektile.

 

Oliver Liidemann

abivallavanem