Facebook
RSS
Print

Sotsiaal- ja lastekaitsevaldkond 2016

03.02.2017

Sotsiaal- ja lastekaitsevaldkonnas oli 2016. aastal suurema tähelepanu all laste õiguste eest seismine, sotsiaalhoolekande parendamine ning ettevalmistustööd 2017. aasta toetuste tõusuks.

Lastekaitse valdkond

2016. aastast jõustus uus lastekaitseseadus, mille keskmes on lapse heaolu. Lastekaitseseadus paneb kõigile kohustuse märgata last ohustavaid olukordi piisavalt varakult ja neile kiirelt reageerida ning pakkuda last ja peret toetavaid tegevusi.

Lastekaitsevaldkonna juhtumite arv on aasta-aastalt kasvanud. Põhjusena võib kindlasti välja tuua inimeste kasvanud teadlikkust ja abi vajava lapse märkamist. Viimsi vallas on valdavaks probleemiks lahus elavate või lahutavate vanemate koostöö korraldamine lapsega kohtumiste ning suhtlemise küsimuses. Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul, kuid pahatihti jääb vanemal oma probleemide lahendamisel märkamata väikese inimese toimetulek selles keerulises olukorras. Siin ongi lastekaitsespetsialisti ülesanne lapse heaolust lähtudes nõustada ja suunata vanemaid koostööle.

Lastekaitsevaldkonnas tehakse koostööd erinevate asutuste, sh ka haridus- ja meditsiiniasutustega. Sotsiaal- ja tervishoiuameti lepinguline partner EELK Perekeskus osutab pereteraapia, perelepitus- ja nõustamisteenust. Koostöös MTÜ-ga Lastekaitse Liit võimaldas vallavalitsus 2016 aasta suvel 18 lapsel vanuses 7-15 eluaastat osaleda Remniku õppe- ja puhkekeskuses laagriprogrammis “Huvitav suvi 2016“. Koostöös Kaitseliidu ja MTÜ-ga Sõjalis-sportlik klubi Põhjaskorpion said 10 Viimsi valla noort vanuses 6-18 eluaastat osaleda kahepäevases seikluslaagris. Koostöös Moosimaja mängutoaga jõudis 25 Viimsi valla pereni jõuludeks üllatus, milleks olid kingitused pere lastele ning rikkalik lisa pere jõululauale.

Sotsiaalhoolekande valdkond

Sotsiaal- ja tervishoiuamet on läbi riiklike ning kohaliku omavalitsuse eelarveliste sotsiaaltoetuste järjepidevalt püüdnud leevendada või parandada toimetulekuraskustesse sattunud inimeste ning perede olukorda. Kvaliteetse sotsiaalnõustamise ning toetuste eesmärgipärase kasutamise tulemusel oleme püüdnud paljude inimeste ning perekondade murekohtadele parimad lahendusi leida. Puuetega inimestele vajalike teenuste kättesaadavus on paranemas – suurenenud on tugiisikute arv puuetega lastele, samuti on võimalus koostöös Rannapere Pansionaadiga kasutada abivajajatel spetsiaalset sotsiaaltransporditeenust. 

Elanikkonna suurenedes on kasvanud abivajajate arv. Püüdes leida võimalusi valla elanike probleemidele parimaid lahendusi oleme alustanud 2016. aastal koostööd erinevate koostööpartneritega. Esmakordselt alustasime ühistegevust Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga, millest tulenevalt paranevad võimalused vallakodanikele pakkuda täiendavaid sotsiaalteenuseid elukohajärgses omavalitsuses. Samuti on oluliseks muudatuseks koostöös Rannapere Pansionaadiga eakatele suunatud koduhooldusteenuse pakkumine.

Viimsi valla aktiivsed eakad elanikud osalevad erinevate ühenduste tegevuses. Vallavalitsus toetab rahaliselt ka käesoleval aastal nii MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse kui ka MTÜ Viimsi Päevakeskuse tegevust. MTÜ Viimsi Päevakeskus tegutseb Haabneemes tegevjuht Lehte Jõemaa  ja Randveres Aime Salmistu juhendamisel. Huvitegevus on korraldatud nii, et oleks palju erinevaid valikuid ja arendada saaks nii füüsist kui ka vaimu. Samuti on oluline, et ühenduste liikmed osalevad nii iseseisvalt kui ka koos valla sotsiaal- ja tervishoiuametiga projektitaotlusvoorudes leidmaks täiendavaid vahendeid oma huvitegevusele. Eriline tänu kuulub Päevakeskusele Harjumaa Seeniortantsupeo korraldamise kui ka tervislikke eluviise ja liikumist propageerivate projektide läbiviimise eest. (projekti rahastasid Harju Maavalitsus ja Viimsi vald).

Toetused

Viimsi vald peab endiselt oluliseks toetada oma abivajavaid elanikke. 2017 aastal jätkatakse erinevate sotsiaaltoetuste maksmist nii riigi kui ka valla eelarvest.

Vastavalt koalitsioonileppele tõstetakse 2017 aastal Viimsi valla pensionäride toimetuleku parandamiseks makstavat ühekordset toetust 50 eurolt 60 eurole.  Valla poolt makstav ühekordne sünnitoetus tõstetakse 256 eurolt 350 euroni ning toetus makstakse välja senise kahe osa asemel ühekorraga. 2017 aastal tõuseb ka raske ja sügava puudega lapse hooldajatasu 34 eurolt 50 euroni.

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

 

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt