Facebook
RSS
Print

Tammneeme küla, kinnistud Sambla, Fii-Bal, Villemi ja lähiala

21.08.2015

09.09.2015, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Tammneeme küla, kinnistute Sambla, Fii-Bal, Villemi ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav ala asub Tammneeme tee, Randvere tee ja neid ühendava tee vahelisel alal, tegu on endise Tammneeme kaupluse krundi ja seda ümbritseva maa-alaga, mis on hetkel hoonestuseta.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kruntide liitmine ja moodustatavale krundile ehitusõiguse määramine ühe äri- ja laohoone ehitamiseks ning liikluskorralduse, krundi tehnovõrkudega varustamise ja haljastuse lahendamine.

Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha.

Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Vehema tee vahelise veehoidlaga piirnev ala

21.08.2015

07.09.2015, algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Vehema tee vahelise veehoidlaga piirneva ala osalise detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav ala hõlmab kinnistuid Lohu I, Lohu II, Hobukastani, Tisleri 2 ja Tisleri 3.

Planeeritav ala külgneb tehisliku veekoguga – Pärnamäe veehoidla ning kinnistutega Tiigi tee, Väike-Kaare tee L1, Väike-Kaare tee 8, Vehema tee 27, 31, Tisleri 1 ning Vehema tee.  Planeeritava ala suurus on ca 1,4 ha.

Detailplaneeringuga määratakse hoonestustingimused ja ehitusõigus kolmele elamumaa krundile üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, täpsustatakse piiranguid pargialana säiliva haljasmaa krundi osas, tagatakse vajalikud juurdepääsud ning lahendatakse tehnovõrgud.

Pärnamäe küla, Vehema tee 35

21.08.2015

07.09.2015, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pärnamäe küla, Vehema tee 35 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Planeeritav maa-ala asub Viimsi vallas, Pärnamäe külas Pärnamäe veehoidla lõunakaldal suurusega ca 0,2 ha. Vehema tee 35 kinnistu piirneb põhjast Pärnamäe veehoidlaga, idast Vehema tee 32 kinnistuga, lõunast Vehema tee ja läänest Vehemaa tee 33 kinnistuga.
Planeerimisettepanekuga kavandatakse krundile ühe eluhoone ja abihoone rajamine ehitusaluse pinnaga 220 m².

Haabneeme alevik, kinnistute Küti tee 13, Küti tee 20 ja Küti tee L2 detailplaneering

10.08.2015

26.08.2015, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Haabneeme alevik, kinnistute Küti tee 13, Küti tee 20 ja Küti tee L2 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Kelvingi küla, kinnistu Kelvingi ranna-ala ja lähiala detailplaneering

10.08.2015

27.08.2015, algusega kell 16.00 toimub Kelvingi küla ranna-alal Kelvingi küla, kinnistu Kelvingi ranna-ala ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1000 m² ja see asub küla hoonestuse ja väikesadama vahelisel puhkeotstarbelisel ranna-alal. Juurdepääs planeeringualale toimub Koidu teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine kõlakoja ehitamiseks ja tantsupõranda rajamiseks, ühtlasi tehakse detailplaneeringuga ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

 


Arhiiv