Facebook
RSS
Print

Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli

25.10.2016

 14.novembril 2016 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, määrata 2578 m² suuruse krundi kasutamise sihtotstarve vastavalt üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele puhke- ja spordirajatise maaks ning määrata krundi ehitusõigus merespordiklubi jaoks vajalike hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tihehoonestusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse krundi ehitusõigus ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, s.h krundi asukohast lähtuvad hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva kvartaliga sobituva ruumilise terviklahenduse.

Viimsi alevik, kinnistu Vehema tee 5 detailplaneering

05.10.2016

 17.oktoobril 2016 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Viimsi alevik, kinnistu Vehema tee 5 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on territooriumi kruntideks jaotamine, tee ja tänavamaa ning korterelamute maa kasutamise sihtotstarvetega kruntide moodustamine, krundi hoonestamine korterelamuga, hoone tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine, sidusa teedevõrgu ja liikluskorralduse planeerimine ning krundi haljastuspõhimõtete määramine, kujundades ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.

Äigrumäe küla, kinnistu Männikusalu

22.09.2016

 03.oktoobril 2016 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Äigrumäe küla, kinnistu Männikusalu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on territooriumi kruntideks jaotamine ning tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krundi ehitusõiguse määramine sõidutee ja kergliiklustee ehitamiseks ning tehnovõrkudega varustamiseks.

Kelnase Sadama maa-ala ja maaüksus Kordoni (osaliselt) detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

19.09.2016

 Viimsi Vallavolikogu on 30.08.2016 vastu võtnud otsuse nr 82 „Viimsi Vallavolikogu 08.10.2002 otsusega nr 205 kehtestatud „Kelnase Sadama maa-ala ja maaüksus Kordoni (osaliselt) Kelnase Sadama maa-ala osas“ osaline kehtetuks tunnistamine“.

Kehtetuks tunnistatakse detailplaneering kruntide pos. nr 1 (katastriüksus 89001:002:0483, Kelnase sadam) ja pos. nr 3 (katastriüksus 89001:002:0307, Töökoja) osas.

Randvere küla, Koralli tee 3a, Pärli tee 3a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 9a, Pärli tee 9a, Pärli tee 11a ja Merisiiliku tee 7a detailplaneering

25.07.2016

29. augustil 2016 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Randvere küla, Koralli tee 3a, Pärli tee 3a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 9a, Pärli tee 9a, Pärli tee 11a ja Merisiiliku tee 7a detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu. 


Arhiiv

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis