Facebook
RSS
Print

Viimsi alevikus, kinnistute Aiandi tee 30, Pihelga ja sellega piirneva reformimata riigimaa detailplaneering

23.05.2016

 08.06.2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Viimsi alevikus, kinnistute Aiandi tee 30, Pihelga ja sellega piirneva reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav 5,3 ha suurune maa-ala asub Viimsi alevikus, Pärnamäe küla piiril ning paikneb Aiandi tee ja reformimata riigimaa ning Vehema tee vahelisel alal. Planeeritava maa-ala reljeef on ebaühtlane – maapind langeb tugevalt lõuna suunas, kõrguste vahe on keskmiselt 5 meetrit. Maa-ala on valdavalt hoonestamata rohumaa, kinnistul Aiandi tee 30 paikneb aga Viimsi mõisahoonete kompleksi kuulunud küün (ait-kuivati). Idas asub elamukvartal, läänes korterelamud ja tootmiskompleks, lõunasse jääb looduslik rohumaa (reformimata riigimaa). Juurdepääs planeeringualale toimub Vikerkaare teelt ja Vehema teelt.

Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on territooriumi kruntideks jaotamine ja kruntide hoonestamine kaksik- ja ridaelamutega, ühe ärikrundi planeerimine ja sellel asuva ait-kuivati rekonstrueerimine ärihooneks ning uue ärihoone püstitamine.

Pärnamäe küla, kinnistu Puukooli detailplaneering

23.05.2016

 06.06.2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pärnamäe küla, kinnistu Puukooli detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Vehema tee vahelise veehoidlaga piirneva osalise ala detailplaneering

20.05.2016

 02.06.2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Vehema tee vahelise veehoidlaga piirneva osalise ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Muuga sadama mürauuring

21.04.2016

 09. mail algusega kell 16.00 esitletakse Viimsi vallamaja teise korruse saalis koostatavat Muuga sadama mürauuringut.

Mürauuringu eesmärgiks on:

-          teostada helirõhutasemete (müratasemete) mõõtmine, müraemissioonide (helivõimsustasemed) määramine ja mürakaardistamine;

-          selgitada välja, kas Muuga sadama piirkonnas ületatakse sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kehtestatud elualade müra norme;

-          selgitada välja leevendusmeetmed olemasoleva olukorra parendamiseks ning koostada mürakaardid koos leevendusmeetmetega.

Alates 02.maist on võimalik koostatava mürauuringuga tutvuda.

Rohuneeme küla, kinnistu Vana-Valli

21.04.2016

05.mail 2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Rohuneeme küla, kinnistu Vana-Valli detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav ala asub Viimsi vallas, Rohuneeme külas, Kalmistu tee ja Valli tee ristmiku kõrval.  

Teeäärse krundi maaüksuse juhtfunktsioon üldplaneeringu järgi on äri- ja büroohoonete maa ning kinnistu merepoolne osa on metsamajandusmaa. 

Planeeritav maa-ala on hoonestamata. Alal kasvavad erinevat liiki puud. Ala on tihe ja hooldamata. 

Planeeritava maa-ala looduslik reljeef on langusega edelast kirde suunas. Planeeritava maa-ala suurus on 1,67 hektarit.

Detailplaneeringus on Vana-Valli krunt jagatud kaheks krundiks millest ühe sihtotstarbeks on määratud maatulundusmaa ning teeäärse krundi sihtotstarbeks on määratud äri- ja elamumaa ning millele on määratud ehitusõigus kuni 2-korruselise hoone ehitamiseks.


Arhiiv