Facebook
RSS
Print

Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

12.01.2016

Keskkonnaamet teatab:

keskkonnaministri 14. oktoobri 2015. a käskkirjaga nr 924 on algatatud määruse „Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine” muutmise menetlus. Kaitse-eeskirja muutmise vajaduse tingis asjaolu, et praegu kehtiv Prangli maastikukaitseala 1999. aastal kinnitatud kaitse-eeskiri vajab kooskõlla viimist kehtiva õigusega. Kaitse-eeskirja kinnitamise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja muutmise eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris, Viimsi Vallavalitsuses ja Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee ajavahemikul 11. jaanuar 2016 – 25. jaanuar 2016.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise kohta tuleb esitada kirjalikult Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn või elina.einaru@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 25. jaanuariks 2016. Eelnõu avalik arutelu toimub 18. veebruaril 2016 kell 15.00 Viimsi Vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi alevik).

Kui nimetatud tähtajaks ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Peale avalikustamist esitatakse orienteeruvalt detsembris 2016. aastal määruse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti veebruaris 2017. aastal.

Lisainfo: Elina Einaru (tel 674 4807, e post elina.einaru@keskkonnaamet.ee).

Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 otsus nr 115

08.01.2016

 Viimsi Vallavolikogu on 15.12.2015 vastu võtnud otsuse nr 115 „Viimsi Vallavalitsuse 16.03.2010 korraldusega nr 127 kehtestatud „Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Mäealuse tee vahelise ala detailplaneeringu Aiandi tee ja Vehema tee vahelisel lõigul“ osaline kehtetuks tunnistamine“.

Otsusega tunnistatakse osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 16.03.2010 korraldus nr 127 ja sellega kehtestatud „Pärnamäe külas, Pärnamäe tee ja Mäealuse tee vahelise ala detailplaneering Aiandi tee ja Vehema tee vahelisel lõigul“, detailplaneering kruntide pos. nr 1, pos. nr 2 ja pos. nr 3 osas.

Haabneeme aleviku, maaüksuste Bastioni ja osaliselt Linnaku VII detailplaneering

08.01.2016

 20.01.2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Haabneeme aleviku, maaüksuste Bastioni ja osaliselt Linnaku VII detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

 

Naissaare looduspargi kaitse-eeskirja muutmine

08.01.2016

Keskkonnaamet teatab, et jätkab keskkonnaministri 08. juuli 2009. a käskkirjaga nr 1097 algatatud Harju maakonnas asuva Naissaare looduspargi kaitse-eeskirja muutmise menetlust. Võrreldes 2014. aasta veebruaris avalikustatud eelnõuga, on määruses eristatud ehituskeeluvööndi ulatus ja ehitamise tingimused külades, täiendatud on ehitamise tingimusi Lõunakülas ja Väikeheinamaa külas. Täiendatud on määruse seletuskirja.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harju kontoris ja Viimsi vallavalitsuses ajavahemikul 11. jaanuar 2016 – 25. jaanuar 2016. Materjalid on allalaetavad ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

Ootame põhjendatud ettepanekuid kaitse-eeskirja eelnõu täienduste kohta ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatava kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited kaitseala kaitse-eeskirja eelnõu täienduste kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni aadressil Viljandi mnt 16, Tallinn 11216 või  meelis dot magi at keskkonnaamet dot ee hiljemalt 25. jaanuaril 2016.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole määruse eelnõu täienduste kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Määrus jõustub eeldatavasti juulis 2016. aastal.

Tammneeme küla, Tammneeme tee 55

27.10.2015

 09.11.2015, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Tammneeme küla, Tammneeme tee 55 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Planeeritav ala hõlmab 2330m2 suurust elamukrunti Tammneeme tee 55, mis asub Tammneeme tee ja Luhaääre tee ristumiskohal. Muuga lahest jääb kinnistu ca 130 meetri kaugusele. Juurdepääs planeeringualale toimub Tammneeme teelt.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ühe kaksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks.


Arhiiv