Facebook
RSS
Print

Äigrumäe küla, kinnistu Männikusalu

22.09.2016

 03.oktoobril 2016 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Äigrumäe küla, kinnistu Männikusalu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on territooriumi kruntideks jaotamine ning tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krundi ehitusõiguse määramine sõidutee ja kergliiklustee ehitamiseks ning tehnovõrkudega varustamiseks.

Kelnase Sadama maa-ala ja maaüksus Kordoni (osaliselt) detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

19.09.2016

 Viimsi Vallavolikogu on 30.08.2016 vastu võtnud otsuse nr 82 „Viimsi Vallavolikogu 08.10.2002 otsusega nr 205 kehtestatud „Kelnase Sadama maa-ala ja maaüksus Kordoni (osaliselt) Kelnase Sadama maa-ala osas“ osaline kehtetuks tunnistamine“.

Kehtetuks tunnistatakse detailplaneering kruntide pos. nr 1 (katastriüksus 89001:002:0483, Kelnase sadam) ja pos. nr 3 (katastriüksus 89001:002:0307, Töökoja) osas.

Randvere küla, Koralli tee 3a, Pärli tee 3a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 9a, Pärli tee 9a, Pärli tee 11a ja Merisiiliku tee 7a detailplaneering

25.07.2016

29. augustil 2016 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Randvere küla, Koralli tee 3a, Pärli tee 3a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 9a, Pärli tee 9a, Pärli tee 11a ja Merisiiliku tee 7a detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu. 

Viimsi alevikus, kinnistute Aiandi tee 30, Pihelga ja sellega piirneva reformimata riigimaa detailplaneering

23.05.2016

 08.06.2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Viimsi alevikus, kinnistute Aiandi tee 30, Pihelga ja sellega piirneva reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav 5,3 ha suurune maa-ala asub Viimsi alevikus, Pärnamäe küla piiril ning paikneb Aiandi tee ja reformimata riigimaa ning Vehema tee vahelisel alal. Planeeritava maa-ala reljeef on ebaühtlane – maapind langeb tugevalt lõuna suunas, kõrguste vahe on keskmiselt 5 meetrit. Maa-ala on valdavalt hoonestamata rohumaa, kinnistul Aiandi tee 30 paikneb aga Viimsi mõisahoonete kompleksi kuulunud küün (ait-kuivati). Idas asub elamukvartal, läänes korterelamud ja tootmiskompleks, lõunasse jääb looduslik rohumaa (reformimata riigimaa). Juurdepääs planeeringualale toimub Vikerkaare teelt ja Vehema teelt.

Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on territooriumi kruntideks jaotamine ja kruntide hoonestamine kaksik- ja ridaelamutega, ühe ärikrundi planeerimine ja sellel asuva ait-kuivati rekonstrueerimine ärihooneks ning uue ärihoone püstitamine.

Pärnamäe küla, kinnistu Puukooli detailplaneering

23.05.2016

 06.06.2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pärnamäe küla, kinnistu Puukooli detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.


Arhiiv