Facebook
RSS
Print

Randvere küla, kinnistu Kibuvitsa tee 18 ja lähiala detailplaneering

11.09.2014

22.09.2014, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) I korruse saalis Randvere küla, kinnistu Kibuvitsa tee 18 ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Pringi küla, kinnistute Taga-Kristjani, Suur-Praaga, Taga-Telli, Riigi reservmaa piiriettepanekuga ala AT0804280264 ja osaliselt Rannavälja tee

22.08.2014

15.09.2014, algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja II korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla, kinnistute Taga-Kristjani, Suur-Praaga, Taga-Telli, Riigi reservmaa piiriettepanekuga ala AT0804280264 ja osaliselt Rannavälja tee detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav teine avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 6,3 ha ja asub Rannavälja tee ääres ning piirneb Rannavälja põik 3, 5 ja 11, Rannavälja tee 36 ja 81, Uus-Andrese, Viimsi metskond 79 kinnistutega. Planeeringu koostamise eesmärk on 16 enam kui 3300 m2 suuruse üldplaneeringu kohase elamukrundi moodustamine. Planeeringuga määratakse Rannavälja tee pikenduse asukoht Vardi teeni, ala sisene teedevõrgustik ja rohealade asukohad ning kruntide ehitusõigus üksikelamute ja abihoone ehitamiseks.

Prangli saare Kelnase küla, Prangli Tuulejõud I maaüksus

22.08.2014

10.09.2014, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Prangli saare Kelnase küla, Prangli Tuulejõud I maaüksuse detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 9,4 ha ja asub Soome lahe ääres ning piirneb Taga-Palmi, Rätsepa-Madise 1, Otiloo ja Kadaka 1 kinnistutega.

Planeeringu koostamise eesmärk on Prangli Tuulejõud I kinnistusraamatu kohase sihtotstarbe ja Prangli saare üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtfunktsiooni tootmismaa – tööstuse ja ladude maa (tähistab erinevat liiki tööstusettevõtete, elektrijaama, sadamate alust ja nende teenindamiseks vajalikku maad) – muutmine kaitsehaljastuse maaks ja elamukrundile ehitusõiguse määramine üksikelamule ja abihoonetele ning sellele juurdepääsutee rajamiseks.

Pringi külas, Laaneotsa tee 1-18, Laaneotsa tee 20, 22, 24, Laanelinnu tee 8, Laanekivi tee 14, 16 ja Laaneotsa tee

14.08.2014

27.08.2014, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi külas, Laaneotsa tee 1-18, Laaneotsa tee 20, 22, 24, Laanelinnu tee 8, Laanekivi tee 14, 16 ja Laaneotsa tee detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 9,72 ha ja asub Vardi tee ääres ning piirneb Ees-Telli, Laaneotsa tee 19, 26, Laanekivi tee 12, 24, 29, Laaneserva tee 8, 11, Laanelinnu tee 6, 7, Laanelille tee 4a ja Vardi tee 29 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kehtiva ehitusõiguse muutmine elamukrundi suurima lubatud ehitusaluse pindala suurendamiseks kuni 10 % krundi pindalast, s.t krundi planeeritav ehitusalune pindala on ligikaudu 350 m².

Metsakasti küla, maaüksuse Uus-Metsakasti ja lähiala

20.06.2014

2.07.2014, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Metsakasti küla, maaüksuse Uus-Metsakasti ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Planeeritava ala suurus on ca 7 ha ja piirneb Metsakasti tee 18, 20, Metsakasti põik 3, 3a, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Riiasöödi tee 21, Kesaniidu tee 19, 21, 23, Randvere tee 175, Väike-Metsakasti ning Viimsi metskond 86 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on Riiasöödi teed Randvere teega ühendava sõidu- ja kergliiklustee planeerimine, et tagada olemasoleva elurajooni elanikele otseühendus Randvere teega.

Pringi küla, Kimsi põik 3, Kimsi põik 5, Kimsi põik 7 ja Kimsi põik 9, Kimsi põik L1

20.06.2014

2.07.2014, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla, Kimsi põik 3, Kimsi põik 5, Kimsi põik 7 ja Kimsi põik 9, Kimsi põik L1 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Planeeritava ala suurus on ca 1,8 ha, piirneb Tallinna lahe ning Pringi Jahisadam II, Kimsi tee 11, 17, 17a, 19, 21, 23 ja 35a kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on Viimsi Vallavolikogu 13.07.2000. a otsusega nr 134 kehtestatud Pringi Jahisadam, Pringi Jahisadam I ja Pringi Jahisadam II katastriüksuste detailplaneeringuga määratud krundijaotuse ja ehitusõiguse muutmine – varasema kahe elu- ja ärihoone asemele planeeritakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning määratakse sadamahoonele uus asukoht. Ühtlasi kujundatakse maa-ala haljastuspõhimõtted, et tagada rohevõrgustiku toimimine ning määratakse tingimused vaba kallasraja kasutamiseks ning juurdepääsud sellele.

Ravi tee 1 kinnistu detailplaneeringu avalik tutvustus Viimsi vallamajas

09.05.2014

Ravi tee 1 kinnistu detailplaneeringu avalik tutvustus Viimsi vallamajas.

Viimsi vallas, Haabneeme alevikus asuva Ravi tee 1 kinnistu detailplaneering algatati Viimsi Vallavalitsuse 14.10.2005. a korraldusega nr 547. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kinnistul Ravi tee 1 (kinnistusregistriosa nr 3046502, katastritunnus 89001:010:7660, pindala 6714 m2, sihtotstarve ärimaa) ehitusõiguse määramine äri-, büroo ja teenindushoone ehitamiseks, peamiselt kuni 3-korruselises 10 meetri kõrguses põhimahus kuni 3000 m2 ehitusaluse pindalaga ning väiksemas osas kuni 8-korruselises mahus, kõrgusega kuni 29 meetrit. Võimalik, kuni 26 x 26 meetri laiune, kõrgem ehitusmaht on kavandatud nii, et Meriväljalt Haabneeme poole sõites jääb see olemasoleva 8-korruselise Viimsi SPA hoone taha.

Detailplaneering kooskõlastati, võeti vastu ja avalikustati 2008. aastal.

Detailplaneeringu avalikustamisel märkusi, vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud ja ühtegi lahendamata vaidlust üles ei jäänud. Vahetult enne detailplaneeringu kehtestamist aga haldusmenetlus peatati, sest omanik ei soovinud võtta endale teede- ja tehnovõrkude väljaehitamise kohustust, mille eesmärgiks oli rajada vallale kuuluvale maale Ravi ja Randvere tee äärde kergliiklustee. Detailplaneeringu menetluse lõpuniviimist jätkatakse käesoleval aastal peale vastavate kokkulepete sõlmimist.

Avalikustamise järel detailplaneeringu põhilahendust muudetud ei ole, küll aga on planeeringu koostamisest huvitatud isikute soovil vähendatud planeeritava hoone suurimat lubatud brutopinda 12 000 m²-lt 4500 m²-ni ning uue võimalusena nähakse ette kinnistule planeeritava hoone kasutusotstarbe määramine SPA/veekeskuse rajamiseks. Planeeringu kehtestamine on võimalik kui leitakse kokkulepe äri-, büroo ja teenindushoone arendamiseks nii, et Viimsi Vallavalitsus ei pea võtma selleks omapoolseid kohustusi ega riske.

Kuna planeeringu menetlus on vahepeal olnud peatatud, siis toimub varemvalminud ja kehtestamisele esitatava detailplaneeringu täiendav avalik tutvustus 14. mail 2014. a kell 16.00 Viimsi vallamaja volikogu saalis (II korrusel). Tutvustuse eesmärk on anda avalikkusele informatsiooni varem valminud planeeringu lahendusest enne selle võimalikku kehtestamist.

Randvere küla, Merisiiliku tee 7a, Pärli tee 3a, 5a, 7a, 9a, 11a ja Koralli tee 3a

11.04.2014

29.aprillil 2014, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse saalis Randvere küla, Merisiiliku tee 7a, Pärli tee 3a, 5a, 7a, 9a, 11a ja Koralli tee 3a detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Metsakasti küla, Uuesauna tee 2a ja Uuesauna tee 2b

26.03.2014

8.04.2014, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Metsakasti küla, Uuesauna tee 2a ja Uuesauna tee 2b eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Randvere tee ja Uuesauna tee nurgal ning piirneb Uuesauna tee 4 ja 6 kinnistutega ning reformimata maaga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine kuni kahe hoone ehitamiseks piirkonna elanikele mitmesuguste teenuste pakkumise eesmärgil: nt perearstikeskus, veterinaarkeskus, laste mängutuba huviringide ja külakoosolekute läbiviimise võimalusega, juuksur, aianduskauplus jmt.

Metsakasti küla, kinnistu Lepiku (Jäätma tee 12) detailplaneering

17.03.2014

9.04.2014, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) I korruse saalis Metsakasti küla, kinnistu Lepiku (Jäätma tee 12) detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Haabneeme alevik, Telli 4, Praaga 7, Kristjani 3, Andrese 4, Madise 5, Vana-Suuraia, Ees-Uustalu kinnistute ning alaga vahetult külgneva reformimata maa detailplaneering

17.03.2014

2.04.2014, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Haabneeme alevik, Telli 4, Praaga 7, Kristjani 3, Andrese 4, Madise 5, Vana-Suuraia, Ees-Uustalu kinnistute ning alaga vahetult külgneva reformimata maa detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 1,8 ha ja asub Randvere tee ja Paadi tee nurgal ning piirneb Randvere tee 5 ja Uus-Kasti kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine kaubandus- ja ärikeskuse hoonetele (s.h kaubandus-, teenindus-, büroopindade kavandamine) ja rohevõrgustiku koridori maa-ala määramine. Lisaks lahendatakse detailplaneeringuga maa-ala tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sõidu- ja kergliiklusteede ning parkimisalade paiknemine ja liikluskorralduse põhimõtted.

Randvere küla, Muuga lahe äärse ranna-ala osaline detailplaneering (Kibuvitsa tee 12 ja Kaevu mü vaheline ala)

26.02.2014

3.märts 2014, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse saalis Randvere küla, Muuga lahe äärse ranna-ala osalise detailplaneeringu (Kibuvitsa tee 12 ja Kaevu mü vaheline ala) avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Metsakasti küla, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala (II osa)

20.01.2014

5.02.2014, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Metsakasti küla, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala (II osa) detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 10 ha ja asub Muuga tee ja raudtee vahel ning piirneb Nahka 2, Kivisaare, Loosivälja tee 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18a, Katkuniidu põik 6, 7 kinnistutega. Planeeringu koostamise eesmärk on käsitletavas piirkonnas tervikliku elurajooni kujundamine, mis vastab tasakaalustatud ja säästliku arengu põhimõtetele. Detailplaneeringu lahendusega nähakse ette 50 krundi moodustamine, igale üksikelamu krundile nähakse ette ühe põhi- ja ühe abihoone rajamine, ridaelamu krundile ühe põhihoone rajamine. Arhitektuurinõuded on kujundatud vastavalt varemkehtestatud detailplaneeringu osale.

Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 148

20.01.2014

5.02.2014, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 148 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Rohuneeme tee ääres ning piirneb Eigi I, Vana-Oti, Rohuneeme tee 146, 150 kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kahe elamukrundi moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Miiduranna küla, Randvere tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepiku, Uustalu, Kasti ja Suur-Madise

09.10.2013

25.oktoobril 2013, algusega kell 14.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse saalis Miiduranna küla, Randvere tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepiku, Uustalu, Kasti ja Suur-Madise detailplaneeringu1 avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

1 Planeeringualast on jäetud välja kinnistud Silversandri ja Sepatelli.

Pringi küla, kinnistud Taga-Kristjani, Suur-Praaga, Taga-Telli, Riigi reservmaa piiriettepanekuga ala AT0804280264 ja osaliselt Rannavälja tee

25.09.2013

8.10.2013, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla, kinnistute Taga-Kristjani, Suur-Praaga, Taga-Telli, Riigi reservmaa piiriettepanekuga ala AT0804280264 ja osaliselt Rannavälja tee detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 6,3 ha ja asub Rannavälja tee ääres ning piirneb Rannavälja põik 3, 5 ja 11, Rannavälja tee 36 ja 81, Uus-Andrese, Viimsi metskond 79 kinnistutega. Planeeringu koostamise eesmärk on 16 enam kui 3300 m2 suuruse üldplaneeringu kohase elamukrundi moodustamine. Planeeringuga määratakse Rannavälja tee pikenduse asukoht Vardi teeni, ala sisene teedevõrgustik ja rohealade asukohad ning kruntide ehitusõigus üksikelamute ja abihoone ehitamiseks.

 

Pringi küla, kinnistud Ees-Kristjani, Ees-Praaga, Taga-Praaga ja Ees-Telli

25.09.2013

8.10.2013, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla, kinnistute Ees-Kristjani, Ees-Praaga, Taga-Praaga ja Ees-Telli detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 6,8 ha ning piirneb Metsaveere tee 4, 6, 8, 10, 12 ja 14, Kingu VI, Andrese, Viimsi metskond 79 kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva elamumaa jagamine 3300 m2 suuruseks üldplaneeringu kohasteks elamukruntideks. Planeeringuga määratakse ala teedevõrgustik ja rohealade asukohad ning kruntide ehitusõiguse 16 üksikelamu ja nende abihoone ehitamiseks

 

Äigrumäe küla, Sõstra maaüksus

25.09.2013

8.10.2013, algusega kell 14.00 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Äigrumäe küla, Sõstra maaüksuse detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu. Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ning piirneb Äigru teega, Äigru tee 2, 2a, Äigru põik 8, 10 ja Leili kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on nelja üksikelamukrundi moodustamine, vastavalt Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga määratud maakastutuse juhtotstarbele ja krundi ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks, lisaks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamine krundi põhja- ja edelaosas, et ühendada Äigru tee perspektiivis Rahula teega.

Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek ja avalikud arutelud

27.08.2013

Harju maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.
Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale RailBaltic raudtee trassi koridorile.

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 2.-30.septembrini. Avalikud arutelud toimuvad 1.-3.10.2013. Materjalid on kättesaadavad aadressil www.railbaltic.info

 

Prangli saare Kelnase küla, Kelnase sadam ja lähiala

07.05.2013

23.08.2013, algusega kell 10.30 toimub Prangli Rahvamajas Prangli saare Kelnase küla, Kelnase sadama ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Kelnase sadama territooriumi määratlemine, funktsionaalse toimimise tagamine ning lähiala kinnistute sihtotstarvete ning ehitusõiguse väljaselgitamine. Planeeritavale alale moodustatakse 17 krunti – 2 sadama maa sihtotstarbega, 1 tootmismaa sihtotstarbega, 1 jäätmehoidla sihtotstarbega, 5 ärimaa või ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega, 2 ärimaa sihtotstarbega, 2 transpordimaa sihtotstarbega, 4 elamumaa sihtotstarbega.

Vesta Terminal Tallinn OÜ detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamisest ja avalikust arutelust

14.05.2013

Viimsi Vallavalitsus teatab Muuga sadamas Koorma 2a ja Virna 3 kinnistutel Vesta Terminal Tallinn OÜ perspektiivse naftasaaduste terminali detailplaneeringu (DP) eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.


Loe veel

Vopak E.O.S. AS detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamisest ja avalikust arutelust

14.05.2013

Viimsi Vallavalitsus teatab perspektiivse Lonessa naftasaaduste terminali detailplaneeringu (DP) eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.


Loe veel

Äigrumäe küla, Allikmäe 1

07.05.2013

22.05.2013, algusega kell 10.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse saalis Äigrumäe küla, Allikmäe 1 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala krundijaotuskava koostamine, maa kasutamise sihtotstarvete ja krundi ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeringu lahendusega nähakse ette olemasolevast maaüksusest 31 elamumaa krundi, 2 üldmaa sihtotstarbega maaüksuse, 2 transpordimaa sihtotstarbega krundi ning 1 tootmismaa sihtotstarbega krundi moodustamine.

Rohuneeme küla, Sääre tee 7a ja Tominga IV

26.03.2013

11.aprillil 2013, algusega kell 13.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Rohuneeme küla, Sääre tee 7a ja Tominga IV detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud vastuväidete avalik arutelu.

E T K N R L P
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
kogu kuu täna