Facebook
RSS
Print

Rohuneeme küla, kinnistud Kalmistu tee 6 Kalmistu tee 6a ja osaliselt Vana-Oti

12.05.2015

25.05.2015, algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Rohuneeme küla, kinnistute Kalmistu tee 6 Kalmistu tee 6a ja osaliselt Vana-Oti detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav ala asub Rohuneeme külas busside lõpp-peatuse maa-ala lõunanaabruses. Planeeritav ala piirneb põhjast bussiootepaviljoni maa-alaga ja elamukrundiga Kalmistu tee 8, idast kinnistuga Kalmistu tee 8a, lõuna ja lääne suunda jääb kinnistu Vana-Oti planeeringust väljajääv osa. Planeeritav ala on osaliselt hoonestatud – kinnistul Kalmistu tee 6 asub elamu ja kaks abihoonet, ülejäänud ala on hoonestuseta. Planeeritaval alal kõrghaljastus puudub, hoonestuse vahetu ümbrus ja kinnistu Kalmistu tee 6a on kaetud muru ja madalhaljastusega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kruntide piiride muutmine, ühe elamukrundi ja ühe avalikult kasutatava tee- ja tänavamaa krundi moodustamine ning krundi ehitusõiguse määramine ühe põhihoone (üksikelamu) ja kuni kolme abihoone ehitamiseks.

Naissaare Väikeheinamaa/Lillängin küla kinnistu Tammiku

20.04.2015

4.05.2015, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Naissaare Väikeheinamaa/Lillängin küla kinnistu Tammiku detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 2,6 ha ja asub saare edelaosas, kirikust ca ühe kilomeetri kaugusel läänes ning piirneb Viimsi metskond 92, Ropsi, Koka, Kelemendi, Salu ja Uus-Kelemendi kinnistutega. Kinnistut läbib saare ida- ja lääneosa ühendav pinnastee. Detailplaneering koostatakse kinnistu jagamiseks ja nelja elamukrundi, kahe maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse ja ühe transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse planeerimiseks ning krundi ehitusõiguse määramiseks ühe suvemaja ja abihoone ehitamiseks, ranna-alale juurdepääsu planeerimiseks ja krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks.

Tammepõllu detailplaneeringu eskiisi tutvustav koosolek

26.03.2015

15. aprillil kell 17.00 toimub Viimsi vallamajas Tammepõllu detailplaneeringu eskiisi tutvustav koosolek!


Haabneeme alevikus asuva Tammepõllu maaüksuse detailplaneeringu koostamise aluseks oleva planeeringuvisioonide ideekonkurss on edukalt lõppenud. Jaanuarikuu lõpul esitlesid vallarahvale oma visioone kokku 8 arhitekti / arhitektide gruppi.
Esitatud tööd olid kõikidele huvilistele vaatamiseks väljas nii Viimsi Keskkooli aatriumis, Viimsi vallavalitsuse II korruse fuajees, aga ka Viimsi valla veebilehel.
Valminud tööd olid väga eriilmelised ja selgelt võis eristada erinevaid arhitektide koolkondi.
Kõikide tööde ühiseks eesmärgiks oli luua ca 11ha suurusele maa-alale maksimaalselt tasakaalus ja olemasoleva ümbruskonnaga arvestav avalik ruum, kuhu lisaks riigigümnaasiumile võiks tulevikus rajada ka multifunktsionaalse spordihoone, valla arengukeskuse ja kaks ärihoonet kohalikele elanikele mõeldud teenuste pakkumiseks.
Kogu planeeringuala muudab terviklikuks ca 5 ha suurune pargiala kus oma koha leiaksid nii laste mänguväljak kui ka koertele mõeldud mänguala, aga samuti vabaõhu ürituste läbiviimiseks mõeldud ala.
 Kõikide visioonide kohta oli vallaelanikel, õpetajatel ja koolilastel võimalus avaldada oma arvamust tuues välja ka eelistus, millise visiooni võiks planeeringu koostamisel aluseks võtta.  Kokku avaldas oma eelistust 87 inimest. Ülekaalukalt (48% häälte koguarvust) hinnati parimaks lahenduseks visioon nr 4 mille koostas arhitektide grupp koosseisus Timmo Lass, Ingrid Kaur, Martin Valicek (Tsehhi) ja Tomomi Hayashi (Jaapan).    Teise koha vääriliseks peeti arhitektide grupi Oliver Alver ja Indrek Järve tööd (visioon nr. 2), mis kogus 16% inimeste toetuse.
Kohalike elanike poolt parimaks lahenduseks hinnatud töö pälvis ka Viimsi vallavalitsuse üksmeelse heakskiidu.

Parimaks lahenduseks tunnistatud töö alusel on Oü Optimal Projekt koostanud detailplaneeringu eskiisi, mille avalik tutvustus toimub Viimsi vallamaja II korruse saalis kolmapäeval, 15. aprillil 2015 algusajaga kell 17.00

Kõik huvilised on oodatud kuulama ja kaasamõtlema!

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Veere tee 2, Veere tee 4, Veere tee 6 ja osaliselt Karulaugu tee 3 katastriüksuste detailplaneering

10.03.2015

Viimsi Vallavolikogu on 27.01.2015 vastu võtnud otsuse nr 7 „Viimsi Vallavalitsuse 26.04.2013. a korraldusega nr 494 kehtestatud „Viimsi vald, Haabneeme alevik, Veere tee 2, Veere tee 4, Veere tee 6 ja osaliselt Karulaugu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu“ osaline kehtetuks tunnistamine“

Randvere külas, Muuga lahe äärse ranna-ala osalise maa-ala detailplaneering

09.03.2015

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud Randvere külas, Muuga lahe äärse ranna-ala osalise maa-ala detailplaneeringu kehtestamata jätmine ja Viimsi Vallavalitsuse 16.02.2007 korralduse nr 89 kehtetuks tunnistamise korralduse (9.12.2014 korraldus nr 1619).

Jätta kehtestamata Viimsi vallas Randvere külas Muuga lahe äärse ranna-ala osalise maa-ala detailplaneering Kibuvitsa tee 12 ja Kaevu maaüksuse vahelisel alal (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 09-09).

Tammepõllu planeeringuvisioonid

21.01.2015

29. jaanuaril kell 16.00 esitletakse Viimsi vallamaja teise korruse saalis Haabneeme alevikus asuva Tammepõllu maaüksuse planeeringu ruumilisi visioone.

Tulge kuulama ja kaasa mõtlema!


Loe veel

Metsakasti küla, Uuesauna tee 2a ja Uuesauna tee 2b detailplaneering

13.01.2015

26.01.2015, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Metsakasti küla, Uuesauna tee 2a ja Uuesauna tee 2b detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav teine avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Randvere tee ja Uuesauna tee nurgal ning piirneb Uuesauna tee 4 ja 6 kinnistutega ning reformimata maaga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine kuni kahe hoone ehitamiseks piirkonna elanikele mitmesuguste teenuste pakkumise eesmärgil: nt perearstikeskus, veterinaarkeskus, laste mängutuba huviringide ja külakoosolekute läbiviimise võimalusega, juuksur, aianduskauplus jmt.

 

Randvere küla, maaüksuse Särgava ja Karukämbla tee 2 detailplaneering

13.01.2015

2.02.2015, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Randvere küla, maaüksuse Särgava ja Karukämbla tee 2 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha ja asub Randvere tee ääres ning piirneb Karukämbla tee, Metsavahe tee L1, Metsavahe tee 1 ja 3 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kinnistute liitmine ning krundi ehitusõiguse määramine kauplus-kohviku (ärihoone) ehitamiseks.

Püünsi küla, maaüksuste Viigi 1 ja Viigi 2 detailplaneering

09.01.2015

26.01.2015, algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Püünsi küla, maaüksuste Viigi 1 ja Viigi 2 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha ja asub Tormilinnu tee ääres ning piirneb Rohuneeme tee 80, 82, 82a, 82b, 84, Püünsi tee 24, 26, 28, 30, 32, Püünsi põik 1 ja 3 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kolme elamukrundi moodustamine, krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, üldmaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamine ja selle haljastuspõhimõtete kujundamine.

Pringi külas, Laigari ja sellega piirneva mere-ala detailplaneering

09.01.2015

22.01.2015, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi külas, Laigari ja sellega piirneva mere-ala detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 1 ha, asub Soome lahe ääres ning piirneb Suurevälja muul, Rohuneeme tee 57d, 59, 61, 61a, 61c, 61d, Lehise ja Suurevälja tee kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus lainekaitse muuli ja uue slipi ehitamiseks, paatide hoidmise koha paigaldamiseks ning ranna kindlustusrajatise ehitamiseks ja rannakindlustuse taguse maapinna täitmiseks kallasraja ulatuses. Planeeringuga määratakse ka 8 väikeehitise võimalikud asukohad. Iseseisvat katastriüksust kavandatavatele rajatistele ei määrata, rajatised jäävad kinnistu Laigari koosseisu.

Viimsi alevikus asuv maaüksus Uus-Heldri

17.11.2014

 

1.12.2014, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) I korruse saalis Viimsi alevikus asuva maaüksus Uus-Heldri detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

 

Randvere küla, Kibuvitsa tee 18 ja lähiala detailplaneering

10.11.2014

Randvere küla, Kibuvitsa tee 18 ja lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitati 2 ühesuguse sisuga kirjalikku vastuväidet.

22.09.2014, algusega kell 16.00 toimus Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) I korruse saalis detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Arutelu tulemusena jõuti kokkuleppele vaide esitajatega, et planeeringut menetletakse lõpuni algatamise korralduses määratletud ala ulatuses.

Pringi küla, kinnistute Taga-Kristjani, Suur-Praaga, Taga-Telli, Riigi reservmaa piiriettepanekuga ala AT0804280264 ja osaliselt Rannavälja tee

22.08.2014

15.09.2014, algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja II korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla, kinnistute Taga-Kristjani, Suur-Praaga, Taga-Telli, Riigi reservmaa piiriettepanekuga ala AT0804280264 ja osaliselt Rannavälja tee detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav teine avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 6,3 ha ja asub Rannavälja tee ääres ning piirneb Rannavälja põik 3, 5 ja 11, Rannavälja tee 36 ja 81, Uus-Andrese, Viimsi metskond 79 kinnistutega. Planeeringu koostamise eesmärk on 16 enam kui 3300 m2 suuruse üldplaneeringu kohase elamukrundi moodustamine. Planeeringuga määratakse Rannavälja tee pikenduse asukoht Vardi teeni, ala sisene teedevõrgustik ja rohealade asukohad ning kruntide ehitusõigus üksikelamute ja abihoone ehitamiseks.

Prangli saare Kelnase küla, Prangli Tuulejõud I maaüksus

22.08.2014

10.09.2014, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Prangli saare Kelnase küla, Prangli Tuulejõud I maaüksuse detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 9,4 ha ja asub Soome lahe ääres ning piirneb Taga-Palmi, Rätsepa-Madise 1, Otiloo ja Kadaka 1 kinnistutega.

Planeeringu koostamise eesmärk on Prangli Tuulejõud I kinnistusraamatu kohase sihtotstarbe ja Prangli saare üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtfunktsiooni tootmismaa – tööstuse ja ladude maa (tähistab erinevat liiki tööstusettevõtete, elektrijaama, sadamate alust ja nende teenindamiseks vajalikku maad) – muutmine kaitsehaljastuse maaks ja elamukrundile ehitusõiguse määramine üksikelamule ja abihoonetele ning sellele juurdepääsutee rajamiseks.

Pringi külas, Laaneotsa tee 1-18, Laaneotsa tee 20, 22, 24, Laanelinnu tee 8, Laanekivi tee 14, 16 ja Laaneotsa tee

14.08.2014

27.08.2014, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi külas, Laaneotsa tee 1-18, Laaneotsa tee 20, 22, 24, Laanelinnu tee 8, Laanekivi tee 14, 16 ja Laaneotsa tee detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 9,72 ha ja asub Vardi tee ääres ning piirneb Ees-Telli, Laaneotsa tee 19, 26, Laanekivi tee 12, 24, 29, Laaneserva tee 8, 11, Laanelinnu tee 6, 7, Laanelille tee 4a ja Vardi tee 29 kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on kehtiva ehitusõiguse muutmine elamukrundi suurima lubatud ehitusaluse pindala suurendamiseks kuni 10 % krundi pindalast, s.t krundi planeeritav ehitusalune pindala on ligikaudu 350 m².

Pringi küla, Kimsi põik 3, Kimsi põik 5, Kimsi põik 7 ja Kimsi põik 9, Kimsi põik L1

20.06.2014

2.07.2014, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla, Kimsi põik 3, Kimsi põik 5, Kimsi põik 7 ja Kimsi põik 9, Kimsi põik L1 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Planeeritava ala suurus on ca 1,8 ha, piirneb Tallinna lahe ning Pringi Jahisadam II, Kimsi tee 11, 17, 17a, 19, 21, 23 ja 35a kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on Viimsi Vallavolikogu 13.07.2000. a otsusega nr 134 kehtestatud Pringi Jahisadam, Pringi Jahisadam I ja Pringi Jahisadam II katastriüksuste detailplaneeringuga määratud krundijaotuse ja ehitusõiguse muutmine – varasema kahe elu- ja ärihoone asemele planeeritakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning määratakse sadamahoonele uus asukoht. Ühtlasi kujundatakse maa-ala haljastuspõhimõtted, et tagada rohevõrgustiku toimimine ning määratakse tingimused vaba kallasraja kasutamiseks ning juurdepääsud sellele.

Randvere küla, Merisiiliku tee 7a, Pärli tee 3a, 5a, 7a, 9a, 11a ja Koralli tee 3a

11.04.2014

29.aprillil 2014, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse saalis Randvere küla, Merisiiliku tee 7a, Pärli tee 3a, 5a, 7a, 9a, 11a ja Koralli tee 3a detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Metsakasti küla, Uuesauna tee 2a ja Uuesauna tee 2b

26.03.2014

8.04.2014, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Metsakasti küla, Uuesauna tee 2a ja Uuesauna tee 2b eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ja asub Randvere tee ja Uuesauna tee nurgal ning piirneb Uuesauna tee 4 ja 6 kinnistutega ning reformimata maaga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine kuni kahe hoone ehitamiseks piirkonna elanikele mitmesuguste teenuste pakkumise eesmärgil: nt perearstikeskus, veterinaarkeskus, laste mängutuba huviringide ja külakoosolekute läbiviimise võimalusega, juuksur, aianduskauplus jmt.

Metsakasti küla, kinnistu Lepiku (Jäätma tee 12) detailplaneering

17.03.2014

9.04.2014, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) I korruse saalis Metsakasti küla, kinnistu Lepiku (Jäätma tee 12) detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Haabneeme alevik, Telli 4, Praaga 7, Kristjani 3, Andrese 4, Madise 5, Vana-Suuraia, Ees-Uustalu kinnistute ning alaga vahetult külgneva reformimata maa detailplaneering

17.03.2014

2.04.2014, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Haabneeme alevik, Telli 4, Praaga 7, Kristjani 3, Andrese 4, Madise 5, Vana-Suuraia, Ees-Uustalu kinnistute ning alaga vahetult külgneva reformimata maa detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 1,8 ha ja asub Randvere tee ja Paadi tee nurgal ning piirneb Randvere tee 5 ja Uus-Kasti kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine kaubandus- ja ärikeskuse hoonetele (s.h kaubandus-, teenindus-, büroopindade kavandamine) ja rohevõrgustiku koridori maa-ala määramine. Lisaks lahendatakse detailplaneeringuga maa-ala tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sõidu- ja kergliiklusteede ning parkimisalade paiknemine ja liikluskorralduse põhimõtted.

Randvere küla, Muuga lahe äärse ranna-ala osaline detailplaneering (Kibuvitsa tee 12 ja Kaevu mü vaheline ala)

26.02.2014

3.märts 2014, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse saalis Randvere küla, Muuga lahe äärse ranna-ala osalise detailplaneeringu (Kibuvitsa tee 12 ja Kaevu mü vaheline ala) avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Metsakasti küla, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala (II osa)

20.01.2014

5.02.2014, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Metsakasti küla, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala (II osa) detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 10 ha ja asub Muuga tee ja raudtee vahel ning piirneb Nahka 2, Kivisaare, Loosivälja tee 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18a, Katkuniidu põik 6, 7 kinnistutega. Planeeringu koostamise eesmärk on käsitletavas piirkonnas tervikliku elurajooni kujundamine, mis vastab tasakaalustatud ja säästliku arengu põhimõtetele. Detailplaneeringu lahendusega nähakse ette 50 krundi moodustamine, igale üksikelamu krundile nähakse ette ühe põhi- ja ühe abihoone rajamine, ridaelamu krundile ühe põhihoone rajamine. Arhitektuurinõuded on kujundatud vastavalt varemkehtestatud detailplaneeringu osale.

Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 148

20.01.2014

5.02.2014, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 148 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Rohuneeme tee ääres ning piirneb Eigi I, Vana-Oti, Rohuneeme tee 146, 150 kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kahe elamukrundi moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Miiduranna küla, Randvere tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepiku, Uustalu, Kasti ja Suur-Madise

09.10.2013

25.oktoobril 2013, algusega kell 14.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse saalis Miiduranna küla, Randvere tee 1a ja 3, Väike-Madise, Lepiku, Uustalu, Kasti ja Suur-Madise detailplaneeringu1 avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

1 Planeeringualast on jäetud välja kinnistud Silversandri ja Sepatelli.

Pringi küla, kinnistud Taga-Kristjani, Suur-Praaga, Taga-Telli, Riigi reservmaa piiriettepanekuga ala AT0804280264 ja osaliselt Rannavälja tee

25.09.2013

8.10.2013, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla, kinnistute Taga-Kristjani, Suur-Praaga, Taga-Telli, Riigi reservmaa piiriettepanekuga ala AT0804280264 ja osaliselt Rannavälja tee detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 6,3 ha ja asub Rannavälja tee ääres ning piirneb Rannavälja põik 3, 5 ja 11, Rannavälja tee 36 ja 81, Uus-Andrese, Viimsi metskond 79 kinnistutega. Planeeringu koostamise eesmärk on 16 enam kui 3300 m2 suuruse üldplaneeringu kohase elamukrundi moodustamine. Planeeringuga määratakse Rannavälja tee pikenduse asukoht Vardi teeni, ala sisene teedevõrgustik ja rohealade asukohad ning kruntide ehitusõigus üksikelamute ja abihoone ehitamiseks.

 

Äigrumäe küla, Sõstra maaüksus

25.09.2013

8.10.2013, algusega kell 14.00 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Äigrumäe küla, Sõstra maaüksuse detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu. Planeeritava ala suurus on ca 0,8 ha ning piirneb Äigru teega, Äigru tee 2, 2a, Äigru põik 8, 10 ja Leili kinnistutega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on nelja üksikelamukrundi moodustamine, vastavalt Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga määratud maakastutuse juhtotstarbele ja krundi ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks, lisaks transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamine krundi põhja- ja edelaosas, et ühendada Äigru tee perspektiivis Rahula teega.

Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek ja avalikud arutelud

27.08.2013

Harju maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.
Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale RailBaltic raudtee trassi koridorile.

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 2.-30.septembrini. Avalikud arutelud toimuvad 1.-3.10.2013. Materjalid on kättesaadavad aadressil www.railbaltic.info

 

Prangli saare Kelnase küla, Kelnase sadam ja lähiala

07.05.2013

23.08.2013, algusega kell 10.30 toimub Prangli Rahvamajas Prangli saare Kelnase küla, Kelnase sadama ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Kelnase sadama territooriumi määratlemine, funktsionaalse toimimise tagamine ning lähiala kinnistute sihtotstarvete ning ehitusõiguse väljaselgitamine. Planeeritavale alale moodustatakse 17 krunti – 2 sadama maa sihtotstarbega, 1 tootmismaa sihtotstarbega, 1 jäätmehoidla sihtotstarbega, 5 ärimaa või ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega, 2 ärimaa sihtotstarbega, 2 transpordimaa sihtotstarbega, 4 elamumaa sihtotstarbega.

Vesta Terminal Tallinn OÜ detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamisest ja avalikust arutelust

14.05.2013

Viimsi Vallavalitsus teatab Muuga sadamas Koorma 2a ja Virna 3 kinnistutel Vesta Terminal Tallinn OÜ perspektiivse naftasaaduste terminali detailplaneeringu (DP) eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.


Loe veel

Vopak E.O.S. AS detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamisest ja avalikust arutelust

14.05.2013

Viimsi Vallavalitsus teatab perspektiivse Lonessa naftasaaduste terminali detailplaneeringu (DP) eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.


Loe veel

Äigrumäe küla, Allikmäe 1

07.05.2013

22.05.2013, algusega kell 10.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) I korruse saalis Äigrumäe küla, Allikmäe 1 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala krundijaotuskava koostamine, maa kasutamise sihtotstarvete ja krundi ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeringu lahendusega nähakse ette olemasolevast maaüksusest 31 elamumaa krundi, 2 üldmaa sihtotstarbega maaüksuse, 2 transpordimaa sihtotstarbega krundi ning 1 tootmismaa sihtotstarbega krundi moodustamine.

Rohuneeme küla, Sääre tee 7a ja Tominga IV

26.03.2013

11.aprillil 2013, algusega kell 13.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis Rohuneeme küla, Sääre tee 7a ja Tominga IV detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud vastuväidete avalik arutelu.