Facebook
RSS
Print

Tammneeme küla, Uus-Põldmäe detailplaneeringu eskiis

24.10.2017

07.11.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Tammneeme küla, kinnistu Uus-Põldmäe detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav 5108 m² suurune krunt asub Tammneeme külas Tammneeme tee ääres endise segusõlme territooriumi idaosas. Planeeritav ala külgneb kinnistutega Tammeoru tee 7, Tammneeme pumpla, Pällu tee 4 ja 6 ning Akinta. Planeeritav maa-ala on reljeefilt tasane, kuid on kaetud kõrghaljastusega. Põhjas ja idas asub tihedama krundijaotusstruktuuriga elurajoon, lõunapoolsele territooriumile on planeeritud ridaelamud, mis on seni rajamata, läänes kinnistutel Pällu tee 4 ja 6 paikneb tootmisettevõte Akinta OÜ.

Juurdepääs planeeringualale toimub Tammneeme teelt.

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada kinnistu kolmeks, moodustades ühe kaksikelamukrundi, ühe tee- ja tänavamaa krundi ja ühe loodusliku haljasmaa krundi.

Krundile pos.1 on antud ehitusõigus kaksikelamule. Hoone lubatav katusekalle on vahemikus 0-20°, max elamu harja kõrgus on 8,5m (abs 19,50m) maapinna keskmisest kõrgusmärgist, ehitusalune pind kuni 500 m² (täisehitus% on 19). Maapealsete korruste arv on 2, maa-aluseid korruseid ei planeerita, sest tegemist on suhteliselt madala alaga.

Krunt pos. 2 on loodusliku maa sihtotstarbega. Krundile rajatakse avalik haljasala.

Krunt pos. 3 on tee- ja tänavamaa sihtotstarbega. Krundil kulgeb sademeveekraav ning perspektiivis on kavas sinna rajada kergliiklustee.

Krundid pos. 2 ja 3 võõrandatakse tasuta vallale.

Randvere küla, Vesiniidu tee 1 ja Vesiniidu tee 3 detailplaneering

13.10.2017

 23.10 – 05.11.2017 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Randvere küla, Vesiniidu tee 1 ja Vesiniidu tee 3 (Viimsi Vallavalitsuse 29.08.2017 korraldus nr 606) detailplaneering.

Detailplaneeringu leiate siit

Metsakasti küla, Taganiidu tee 32 detailplaneering

25.09.2017

 09.10 – 22.10.2017 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Metsakasti küla, Taganiidu tee 32 (Viimsi Vallavalitsuse 12.09.2017 korraldus nr 636) detailplaneering.

Detailplaneeringu leiate siit

Randvere küla, kinnistu Tülli tee 22

14.09.2017

 26.09.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Randvere küla, kinnistu Tülli tee 22 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav 1709 m² suurune krunt asub Randvere külas, riigimaantee 11250 Viimsi-Randvere ääres, piirnedes põhjast äri- ja elamumaa krundiga Tülli tee 24, lõunast kaksikelamukrundiga Tülli tee 20 ja läänest Tülli teega.

Planeeritavale krundile on antud ehitusõigus kaksikelamule. Hoone lubatav katusekalle on vahemikus 0-10°, max elamu harja kõrgus on 8,5m maapinna keskmisest kõrgusmärgist, ehitusalune pind kuni 300m² ( täisehitus% on 17,5). Täisehitus% on võrreldes lähteülesandes lubatuga suurendatud 2,5% võrra. See tagab mõlemale elamuühikule 150 m2 ehitusaluse pinna ning võimaldab planeerida varikatuse autole ning abiruumid hoone mahus.

Maapealsete korruste arv on 2, maa-aluseid korruseid ei planeerita, sest tegemist on suhteliselt madala alaga.

Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 81

14.09.2017

 25.09.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 81 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.


Arhiiv


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 04.12.2017.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt