Facebook
RSS
Print

1. juulil 2015 jõustub uus planeerimisseadus

25.06.2015

Uus seadus on kuni 30.juunini 2015 kehtivast seadusest oluliselt mahukam.

Osalt on see tingitud uute planeeringuliikide lisandumisest, põhiosa täiendavatest sätetest tuleneb aga seaduse uuest ülesehitusest. Kui senikehtinud seadus sätestas planeeringute koostamise ja kaasamise nõuded kõigile planeeringuliikidele sisuliselt ühes peatükis, siis uues seaduses on iga planeeringuliigi menetlusnõuete kohta koostatud eraldi peatükk.

Samas on ka sisulisi muudatusi. Nt on uues seaduses defineeritud, mida kujutavad ja sisaldavad endas planeeringu lähteseisukohad. Kuna nende avalikustamine on teatud planeeringute puhul kohustuslik, siis on tegu olulise täpsustusega. Sisuliselt on uus ka elukeskkonna parandamise põhimõtete osa, mille kohaselt tuleb arvestada kogukondlike väärtustega. Samuti on uus otstarbeka, mõistliku ja säästliku maakasutuse põhimõte. 

Detailplaneeringu koostamine on uue seaduse kohaselt jätkuvalt kohustuslik linnades ja alevites ehitusloa kohustusega hoone püstitamisel ja olemasoleva hoone laiendamisel üle 33% esialgsest mahust. Lisaks on see uue seaduse kohaselt kohustuslik ka olulise avaliku huviga rajatise, nt spordiväljaku, laululava vms rajamiseks ning olulise ruumilise objekti ehitamiseks, kui selle asukoht on valitud üldplaneeringuga. Samuti võib kohalik omavalitsus määrata detailplaneeringu koostamise kohustuse üldplaneeringus teatud aladele või teatud ehitiste rajamiseks või ka üksikotsusega. 

Detailplaneeringu koostamisest võib sarnaselt kehtiva õigusega loobuda üksikehitiste rajamisel olemasoleva hoonestuse vahele, eeldusel et see sinna ka sobib. Täiendava tingimusena nõuab uus seadus, et üldplaneeringus on ala üldised tingimused kindlaks määratud ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole nendega vastuolus. Igal juhul tuleks sel juhul detailplaneeringu asemel koostada projekteerimistingimused. 

Detailplaneeringute ülesannete loetelu on väga suures osas sama, mis kehtivas õiguses. Olulise uuendusena võib KOV aga seada tingimusi ka ehitistele, mille rajamiseks ei ole vaja ehitusluba, nt piirata rohevõrgustiku koridoridesse nende toimimist takistavate aedade rajamist. Samuti võib detailplaneeringus kindlaks määrata juhud või alad, kus on nõutav arhitektuurikonkursi läbiviimine. 

Rohkem infot uues planeerimisseaduses sätestatud kohta leiate siit: www.riigiteataja.ee/akt/126022015003

Rohuneeme küla, kinnistud Kalmistu tee 6 Kalmistu tee 6a ja osaliselt Vana-Oti

12.05.2015

25.05.2015, algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Rohuneeme küla, kinnistute Kalmistu tee 6 Kalmistu tee 6a ja osaliselt Vana-Oti detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav ala asub Rohuneeme külas busside lõpp-peatuse maa-ala lõunanaabruses. Planeeritav ala piirneb põhjast bussiootepaviljoni maa-alaga ja elamukrundiga Kalmistu tee 8, idast kinnistuga Kalmistu tee 8a, lõuna ja lääne suunda jääb kinnistu Vana-Oti planeeringust väljajääv osa. Planeeritav ala on osaliselt hoonestatud – kinnistul Kalmistu tee 6 asub elamu ja kaks abihoonet, ülejäänud ala on hoonestuseta. Planeeritaval alal kõrghaljastus puudub, hoonestuse vahetu ümbrus ja kinnistu Kalmistu tee 6a on kaetud muru ja madalhaljastusega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kruntide piiride muutmine, ühe elamukrundi ja ühe avalikult kasutatava tee- ja tänavamaa krundi moodustamine ning krundi ehitusõiguse määramine ühe põhihoone (üksikelamu) ja kuni kolme abihoone ehitamiseks.

Naissaare Väikeheinamaa/Lillängin küla kinnistu Tammiku

20.04.2015

4.05.2015, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Naissaare Väikeheinamaa/Lillängin küla kinnistu Tammiku detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ca 2,6 ha ja asub saare edelaosas, kirikust ca ühe kilomeetri kaugusel läänes ning piirneb Viimsi metskond 92, Ropsi, Koka, Kelemendi, Salu ja Uus-Kelemendi kinnistutega. Kinnistut läbib saare ida- ja lääneosa ühendav pinnastee. Detailplaneering koostatakse kinnistu jagamiseks ja nelja elamukrundi, kahe maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse ja ühe transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse planeerimiseks ning krundi ehitusõiguse määramiseks ühe suvemaja ja abihoone ehitamiseks, ranna-alale juurdepääsu planeerimiseks ja krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks.

Tammepõllu detailplaneeringu eskiisi tutvustav koosolek

26.03.2015

15. aprillil kell 17.00 toimub Viimsi vallamajas Tammepõllu detailplaneeringu eskiisi tutvustav koosolek!


Haabneeme alevikus asuva Tammepõllu maaüksuse detailplaneeringu koostamise aluseks oleva planeeringuvisioonide ideekonkurss on edukalt lõppenud. Jaanuarikuu lõpul esitlesid vallarahvale oma visioone kokku 8 arhitekti / arhitektide gruppi.
Esitatud tööd olid kõikidele huvilistele vaatamiseks väljas nii Viimsi Keskkooli aatriumis, Viimsi vallavalitsuse II korruse fuajees, aga ka Viimsi valla veebilehel.
Valminud tööd olid väga eriilmelised ja selgelt võis eristada erinevaid arhitektide koolkondi.
Kõikide tööde ühiseks eesmärgiks oli luua ca 11ha suurusele maa-alale maksimaalselt tasakaalus ja olemasoleva ümbruskonnaga arvestav avalik ruum, kuhu lisaks riigigümnaasiumile võiks tulevikus rajada ka multifunktsionaalse spordihoone, valla arengukeskuse ja kaks ärihoonet kohalikele elanikele mõeldud teenuste pakkumiseks.
Kogu planeeringuala muudab terviklikuks ca 5 ha suurune pargiala kus oma koha leiaksid nii laste mänguväljak kui ka koertele mõeldud mänguala, aga samuti vabaõhu ürituste läbiviimiseks mõeldud ala.
 Kõikide visioonide kohta oli vallaelanikel, õpetajatel ja koolilastel võimalus avaldada oma arvamust tuues välja ka eelistus, millise visiooni võiks planeeringu koostamisel aluseks võtta.  Kokku avaldas oma eelistust 87 inimest. Ülekaalukalt (48% häälte koguarvust) hinnati parimaks lahenduseks visioon nr 4 mille koostas arhitektide grupp koosseisus Timmo Lass, Ingrid Kaur, Martin Valicek (Tsehhi) ja Tomomi Hayashi (Jaapan).    Teise koha vääriliseks peeti arhitektide grupi Oliver Alver ja Indrek Järve tööd (visioon nr. 2), mis kogus 16% inimeste toetuse.
Kohalike elanike poolt parimaks lahenduseks hinnatud töö pälvis ka Viimsi vallavalitsuse üksmeelse heakskiidu.

Parimaks lahenduseks tunnistatud töö alusel on Oü Optimal Projekt koostanud detailplaneeringu eskiisi, mille avalik tutvustus toimub Viimsi vallamaja II korruse saalis kolmapäeval, 15. aprillil 2015 algusajaga kell 17.00

Kõik huvilised on oodatud kuulama ja kaasamõtlema!

Viimsi vald, Haabneeme alevik, Veere tee 2, Veere tee 4, Veere tee 6 ja osaliselt Karulaugu tee 3 katastriüksuste detailplaneering

10.03.2015

Viimsi Vallavolikogu on 27.01.2015 vastu võtnud otsuse nr 7 „Viimsi Vallavalitsuse 26.04.2013. a korraldusega nr 494 kehtestatud „Viimsi vald, Haabneeme alevik, Veere tee 2, Veere tee 4, Veere tee 6 ja osaliselt Karulaugu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu“ osaline kehtetuks tunnistamine“


Arhiiv