Facebook
RSS
Print

Pringi küla, kinnistu Uus-Jaani detailplaneering

15.06.2017

 28.06.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla, kinnistu Uus-Jaani detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu lahendus kujundab ligikaudselt 0,65 ha suuruse planeeringuala ruumilise terviklahendus, mis arvestab ümbritseva elukeskkonna ehitustavadega. Detailplaneeringuga moodustatakse Uus-Jaani kinnistule 5 pereelamumaa krunti, kuhu on õigus ehitada üks üksikelamu ja üks abihoone ning üks tee- ja tänavamaa krunt eratee tarvis. Moodustatud pereelamumaa krundile määrab detailplaneering ära ka krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse ja mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.

Lisaks määrab käesolev planeering ära tehnovõrkude asukohad, teedevõrgu ja liikluskorralduse lahendus ning haljastuse põhimõtteline kujunduse, mis toetub Uus-Jaani kinnistule koostatud puistu hinnangule/dendroloogiale.

 

Püünsi küla, kinnistu Rohuneeme tee 112 detailplaneering

15.06.2017

 26.06.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Püünsi küla, kinnistu Rohuneeme tee 112 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada 6898 m2 suurune kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, üheks elamu- ja ärimaa sihtotstarbega krundiks (50% elamumaa/ 50% ärimaa) ning moodustatavatele kruntidele juurdepääsuks vajaliku teemaa sihtotstarbega krundiks ning määrata krundi ehitusõigus kolme 2-korruselise üksikelamu ja abihoonete ning ühe 1-korruselise elu- ja ärihoone ehitamiseks, s.h määrata krundi tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad ning liikluskorralduse põhimõtted.

Lubja küla, kinnistute Salumetsa III ja Salumetsa IV detailplaneering

15.05.2017

 05.06 – 07.07.2017 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00, reedeti kella 12.00-ni (paus 12.00 – 14.00) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja külas, kinnistute Salumetsa III ja Salumetsa IV detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 09.05.2017 otsus nr 27).

detailplaneering

Laiaküla, kinnistu Ees-Kaarle detailplaneering

20.04.2017

 08.05.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Laiaküla, kinnistu Ees-Kaarle detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada 2941m2 suurune Ees-Kaarle kinnistu üksikelamumaa sihtotstarbega krundiks ning tee ja tänavamaa krundiks ning määrata elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks.

Kristle maaüksuse detailplaneeringu osaline (Püünsi tee 10 osas) kehtetuks tunnistamine

21.03.2017

Viimsi Vallavolikogu 14.12.1999 otsusega nr 173 kehtestatud „Kristle maaüksuse detailplaneering“ osaline (Püünsi tee 10 osas) kehtetuks tunnistamine (14.03.2017 otsus nr 18)

Otsusega tunnistatakse osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 14.12.1999 otsusega nr 173 kehtestatud „Kristle maaüksuse detailplaneering“ detailplaneering krundi nr 5 osas.


Arhiiv