Facebook
RSS
Print

Randvere küla, kinnistu Tülli tee 22

14.09.2017

 26.09.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Randvere küla, kinnistu Tülli tee 22 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav 1709 m² suurune krunt asub Randvere külas, riigimaantee 11250 Viimsi-Randvere ääres, piirnedes põhjast äri- ja elamumaa krundiga Tülli tee 24, lõunast kaksikelamukrundiga Tülli tee 20 ja läänest Tülli teega.

Planeeritavale krundile on antud ehitusõigus kaksikelamule. Hoone lubatav katusekalle on vahemikus 0-10°, max elamu harja kõrgus on 8,5m maapinna keskmisest kõrgusmärgist, ehitusalune pind kuni 300m² ( täisehitus% on 17,5). Täisehitus% on võrreldes lähteülesandes lubatuga suurendatud 2,5% võrra. See tagab mõlemale elamuühikule 150 m2 ehitusaluse pinna ning võimaldab planeerida varikatuse autole ning abiruumid hoone mahus.

Maapealsete korruste arv on 2, maa-aluseid korruseid ei planeerita, sest tegemist on suhteliselt madala alaga.

Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 81

14.09.2017

 25.09.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 81 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Laiaküla, kinnistu Uus-Käspre detailplaneering

25.08.2017

 18.09.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Laiaküla, kinnistu Uus-Käspre detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ligikaudselt 11 000 m² ning see asub Laiaküla küla edelaosas, Narva maantee ja perspektiivse Käspremäe tee ristumiskohal. Planeeritav ala hõlmab kinnistut Uus-Käspre ja kinnistuga külgnevates lõikudes Narva maantee ja Käspremäe tee kinnistuid. Planeeritava ala täpne suurus ja piirid määratakse detailplaneeringu koostamise käigus.

Planeeritav ala on ebakorrapärase kujuga, maapinna abs. kõrgused jäävad vahemikku 34,0 kuni 38,0 m. Kinnistu on hoonestamata, valdavalt kaetud kõrghaljastusega. Kinnistu piirneb põhjast elamukruntidega, läänest ja idast metsaste aladega ning lõunast Jõelähtme valla territooriumil asuva hoonestamata loodusliku maaga. Juurdepääs planeeringualale toimub planeeritavalt Käspremäe tee ja Narva maantee ristmikult.

Käesoleva detailplaneeringuga nähakse ette maatulundusmaa sihtotstarbega Uus-Käspre kinnistu jagamine neljaks krundiks:

1.      väikeettevõtluse hoone ja tootmishoone maa sihtotstarvega krunt  (100% ärimaa);

2.      kaitseotstarbelise metsa maa sihtotstarvega krunt (100% üldkasutatava maa), mis antakse tasuta üle Viimsi vallale;

3.      tee ja tänava maa sihtotstarvega krunt (100% transpordimaa), mis antakse tasuta üle Viimsi vallale;

4.      kaitseotstarbelise metsa maa sihtotstarvega krunt (100% üldkasutatava maa), mis jääb omaniku kasutusse;

Planeeringuga määratakse ehitusõigus tootmis- ja büroohoone(te) rajamiseks; määratakse hoonestusala, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning sõidu-, kergliiklusteede, parkimisalade paiknemine ja liikluskorralduse põhimõtted.

Leppneeme küla, kinnistu Leppneeme tee 95 detailplaneering

25.08.2017

 12.09.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Leppneeme küla, kinnistu Leppneeme tee 95 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava kinnistu suurus on 6848 m² ja see asub Leppneeme tee ja Soome lahe vahelisel alal Leppneeme tee ja Leppneeme sadama tee ristmikust ca 80 meetri kaugusel idas. Planeeringuala piirneb läänest kinnistuga Leppneeme tee 93, idast kinnistuga Vana-Sepa, põhjast Soome lahega ja lõunast Leppneeme teega. Reljeefilt ebaühtlane – maapind langeb tugevalt põhja suunas, abs. kõrgused jäävad vahemikku 0.0 kuni 5.5. Krunt on kujult suhteliselt korrapärane, Leppneeme tee poolses osas paikneb üksikelamu mitme abihoonega. Tegu on ranna-äärse maastikuga, kus kasvab sellele iseloomulik madalam taimestik, kõrghaljastust peaaegu ei esine. Kinnistul on kehtiv detailplaneering (Mäeotsa maaüksuse detailplaneering – kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 12.09.2006. a otsusega nr 87). Juurdepääs planeeritavale kinnistule toimub Leppneeme teelt.

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks üksikelamumaa krunti (pos.1 ja 2), kaks loodusliku maa krunti (pos. 3 ja 4) ning üks tee ja tänava maa kasutamise sihtotstarbega krunt (pos.5) Leppneeme tee laiendamiseks.

Üksikelamumaa sihtotstarbega kruntidele pos. 1 – pos. 2 on antud ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Arvestades olemasolevate abihoonetega on krundile pos.1 lubatud kuni neli abihoonet ja krundile pos.2 üks abihoone.

Pärnamäe küla, kinnistute Pärnamäe tee 186, 188 ja 190 detailplaneeringud

04.08.2017

21.08.2017, algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pärnamäe küla, kinnistute Pärnamäe tee 186, 188 ja 190 detailplaneeringute eskiislahendusi tutvustav avalik arutelu.
Detailplaneeringute koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ärihoonete rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning servituudi vajadused.

 


Arhiiv