Facebook
RSS
Print

Randvere küla, Koralli tee 3a, Pärli tee 3a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 9a, Pärli tee 9a, Pärli tee 11a ja Merisiiliku tee 7a detailplaneering

25.07.2016

29. augustil 2016 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Randvere küla, Koralli tee 3a, Pärli tee 3a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 9a, Pärli tee 9a, Pärli tee 11a ja Merisiiliku tee 7a detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu. 

Viimsi alevikus, kinnistute Aiandi tee 30, Pihelga ja sellega piirneva reformimata riigimaa detailplaneering

23.05.2016

 08.06.2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Viimsi alevikus, kinnistute Aiandi tee 30, Pihelga ja sellega piirneva reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav 5,3 ha suurune maa-ala asub Viimsi alevikus, Pärnamäe küla piiril ning paikneb Aiandi tee ja reformimata riigimaa ning Vehema tee vahelisel alal. Planeeritava maa-ala reljeef on ebaühtlane – maapind langeb tugevalt lõuna suunas, kõrguste vahe on keskmiselt 5 meetrit. Maa-ala on valdavalt hoonestamata rohumaa, kinnistul Aiandi tee 30 paikneb aga Viimsi mõisahoonete kompleksi kuulunud küün (ait-kuivati). Idas asub elamukvartal, läänes korterelamud ja tootmiskompleks, lõunasse jääb looduslik rohumaa (reformimata riigimaa). Juurdepääs planeeringualale toimub Vikerkaare teelt ja Vehema teelt.

Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on territooriumi kruntideks jaotamine ja kruntide hoonestamine kaksik- ja ridaelamutega, ühe ärikrundi planeerimine ja sellel asuva ait-kuivati rekonstrueerimine ärihooneks ning uue ärihoone püstitamine.

Pärnamäe küla, kinnistu Puukooli detailplaneering

23.05.2016

 06.06.2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pärnamäe küla, kinnistu Puukooli detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Vehema tee vahelise veehoidlaga piirneva osalise ala detailplaneering

20.05.2016

 02.06.2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Vehema tee vahelise veehoidlaga piirneva osalise ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.

Muuga sadama mürauuring

21.04.2016

 09. mail algusega kell 16.00 esitletakse Viimsi vallamaja teise korruse saalis koostatavat Muuga sadama mürauuringut.

Mürauuringu eesmärgiks on:

-          teostada helirõhutasemete (müratasemete) mõõtmine, müraemissioonide (helivõimsustasemed) määramine ja mürakaardistamine;

-          selgitada välja, kas Muuga sadama piirkonnas ületatakse sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kehtestatud elualade müra norme;

-          selgitada välja leevendusmeetmed olemasoleva olukorra parendamiseks ning koostada mürakaardid koos leevendusmeetmetega.

Alates 02.maist on võimalik koostatava mürauuringuga tutvuda.


Arhiiv