Facebook
RSS
Print

Muuga sadama mürauuring

21.04.2016

 09. mail algusega kell 16.00 esitletakse Viimsi vallamaja teise korruse saalis koostatavat Muuga sadama mürauuringut.

Mürauuringu eesmärgiks on:

-          teostada helirõhutasemete (müratasemete) mõõtmine, müraemissioonide (helivõimsustasemed) määramine ja mürakaardistamine;

-          selgitada välja, kas Muuga sadama piirkonnas ületatakse sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kehtestatud elualade müra norme;

-          selgitada välja leevendusmeetmed olemasoleva olukorra parendamiseks ning koostada mürakaardid koos leevendusmeetmetega.

Alates 02.maist on võimalik koostatava mürauuringuga tutvuda.

Rohuneeme küla, kinnistu Vana-Valli

21.04.2016

05.mail 2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Rohuneeme küla, kinnistu Vana-Valli detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav ala asub Viimsi vallas, Rohuneeme külas, Kalmistu tee ja Valli tee ristmiku kõrval.  

Teeäärse krundi maaüksuse juhtfunktsioon üldplaneeringu järgi on äri- ja büroohoonete maa ning kinnistu merepoolne osa on metsamajandusmaa. 

Planeeritav maa-ala on hoonestamata. Alal kasvavad erinevat liiki puud. Ala on tihe ja hooldamata. 

Planeeritava maa-ala looduslik reljeef on langusega edelast kirde suunas. Planeeritava maa-ala suurus on 1,67 hektarit.

Detailplaneeringus on Vana-Valli krunt jagatud kaheks krundiks millest ühe sihtotstarbeks on määratud maatulundusmaa ning teeäärse krundi sihtotstarbeks on määratud äri- ja elamumaa ning millele on määratud ehitusõigus kuni 2-korruselise hoone ehitamiseks.

Viimsi aleviku keskuse ala

21.04.2016

 04. mail algusega kell 16.00 esitletakse Viimsi vallamaja teise korruse saalis Viimsi aleviku keskuse ala (endised kasvuhooned ja katlamaja) piirkonna planeeringu ruumilisi visioone.
Oma visioone tutvustavad Tallinna Tehnikakõrgkooli Arhitektuuri Instituudi tudengid.
Valminud töödega on võimalik alates 25.aprillist tutvuda Viimsi Vallamajas ja allpool


Loe veel

Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 144 detailplaneering

17.02.2016

 29.02.2016, algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 144 detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav maa-ala asub Rohuneeme külas Rohuneeme tee ääre ja on suurusega ca 0,2 ha. Rohuneeme tee 144 kinnistu piirneb Rohuneeme tee 142, Rootsi tee 1 ja Eigi I kinnistutega.

Planeerimisettepanekuga kavandatakse krundile ühe kaksikelamu ja kahe abihoone rajamine maksimaalse ehitusaluse pinnaga kokku 500 m².

Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme ranna-ala ja sellega külgneva mere-ala detailplaneering

17.02.2016

 16.03.2016, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme ranna-ala ja sellega külgneva mere-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.


Arhiiv

Planeerimine