Facebook
RSS
Print

Laiaküla, kinnistu Ees-Kaarle detailplaneering

20.04.2017

 08.05.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Laiaküla, kinnistu Ees-Kaarle detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada 2941m2 suurune Ees-Kaarle kinnistu üksikelamumaa sihtotstarbega krundiks ning tee ja tänavamaa krundiks ning määrata elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks.

Kristle maaüksuse detailplaneeringu osaline (Püünsi tee 10 osas) kehtetuks tunnistamine

21.03.2017

Viimsi Vallavolikogu 14.12.1999 otsusega nr 173 kehtestatud „Kristle maaüksuse detailplaneering“ osaline (Püünsi tee 10 osas) kehtetuks tunnistamine (14.03.2017 otsus nr 18)

Otsusega tunnistatakse osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 14.12.1999 otsusega nr 173 kehtestatud „Kristle maaüksuse detailplaneering“ detailplaneering krundi nr 5 osas.

Metsakasti küla, kinnistu Taganiidu tee 32

21.03.2017

 03.04.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Metsakasti küla, kinnistu Taganiidu tee 32 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta varem kehtestatud detailplaneeringuga kehtestatud krundi kasutamise sihtotstarvet üldmaast üksikelamumaaks ja tee- ja tänavamaaks ning määrata üksikelamumaa ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks.

Viimsi aleviku, kinnistute Aiandi tee 30, Pihelga ja sellega piirneva reformimata riigimaa

09.03.2017

 27.03 – 26.04.2017 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00, reedeti kella 12.00-ni (paus 12.00 – 14.00) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Viimsi aleviku, kinnistute Aiandi tee 30, Pihelga ja sellega piirneva reformimata riigimaa detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 14.02.2017 otsus nr 12).

Planeeritava ala suurus on 5,4 ha ja see asub Viimsi alevikus Pärnamäe küla piiril ning paikneb Aiandi tee, reformimata riigimaa ja Vehema tee vahelisel alal.

Detailplaneeringuga (Ehitusõigus OÜ töö nr 14012) tehakse ettepanek maa-ala kruntimiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks. Detailplaneeringuga moodustatakse viis ridaelamukrunti (suurustega vahemikus 2 400 m² kuni 2 845 m²) 4-sektsiooniga kahekorruseliste (H = 8,5 meetrit) ridaelamute ehitamiseks (suurim lubatud ehitusalune pindala on vahemikus     480 m² kuni 570 m²) ja üksteist kaksikelamukrunti (suurustega vahemikus 1 800 m² kuni  1 895 m²) kahekorruseliste kaksikelamute (H = 8,5 meetrit) ehitamiseks (suurim lubatud ehitusalune pindala on 450 m²). Kaksikelamukrundile on lubatud lisaks põhihoonele ehitada ka üks abihoone, suurima lubatud kõrgusega 5,0 meetrit. Lisaks moodustatakse planeeringualale üks 2 266 m² suurune ärimaa sihtotstarbega krunt, mille ehitusõigus näeb ette olemasoleva ajaloolise hoone säilitamise ja selle rekonstrueerimistingimused ning võimaldab lisaks ühe uue eraldiseisva ärihoone ehitamise. Ärikrundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 500 m², millest ligikaudu 300 m² on aidahoone alune pind, ärihoonete suurim lubatud kõrgus on 6,9 meetrit (aidahoone säilitab olemasoleva kõrguse), uue ärihoone katusekalde 0° – 10° korral aga 6,0 meetrit. Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga kolm haljasala maa krunti, kaks kergliiklusmaa krunti ning neli tee ja tänavamaa krunti.

Leppneeme küla, kinnistute Sepa II ja Sepa V

09.03.2017

 20.03.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Leppneeme küla, kinnistute Sepa II ja Sepa V detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.


Arhiiv