Facebook
RSS
Print

Noorsootöönädala raames anname noortele võimaluse juhtida Viimsi valda

25.11.2014

 1. detsembril anname noortel võimaluse juhtida vallavalitsust ning sellega seonduvalt kuulutame välja vallavalitsuse liikmete (vallavanemat, kolme abivallavanemat, rahandusosakonna juhatajat) ja vallasekretäri ametikoha täitmise konkursi.

Ametikohad täidame järgnevatel ametikohtadel:

  • Jan Trei (vallavanem)
  • Andres Kaarmann (abivallavanem haridus- ja noorsootöö-, sotsiaal-, kultu- ja spordivaldkond)
  • Andres Tolli (abivallavanem planeerimis- ja keskkonnavaldkond)
  • Mati Mätlik (abivallavanem ehitus- ja kommunaalvaldkonnas)
  • Tähve Milt (vallavalitsuse liige, rahandusameti juhataja)
  • Kristi Tomingas (vallasekretär)

2. detsembril ootame oma majja valla noori, et anda võimalus olla üks päev osa meie vallavalitsuse ja noortekeskuse töökast kollektiivist.

Teisipäeval anname võimaluse jälgida meie ametnike tööd ning saada kogemus, mis aitaks kaasa edaspidistel valikutel.

Töövarje ootavad:

·         Kadi Bruus (Noorsoo- ja haridusamet, noorsoo- ja haridustöö koordinaator)

Soovitatavalt võiks olla huvi noorsootöö ja haridusvaldkonna vastu.

Noorsoo- ja haridustöö koordinaatori tööülesanneteks on eelkooliealiste- ja koolikohustuslike laste andmekogu pidamine, koolipiima toetuse taotlemise ning vajadusel dokumentide kontroll, noorsootöö valdkonna koordineerimine, suhtlus noorsootöö organisatsioonidega.

·         Alar Mik (Kommunaalamet, kommunaalameti juhataja)

Soovitatavalt võiks olla huvi kommunaalvaldkonna teemade ning dokumentide koostamise vastu, kasuks tulevad juhiload.

Kommunaalameti juhataja vastutab kõikide valdkonna teemade (sh ühistransport, heakord, teed, liikluskorraldus, liiklusohutus, tänavaviidad ja –valgustus, saared, rannamajandus, valve ja päästeteenistus, riigihangete läbiviimine jms) eest.

·         Timmo Aleksandrov (Kommunaalamet, teedespetsialist)

Soovitatavalt võiks olla huvi valla teede ja liikluse vastu, kasuks tulevad juhiload.

Teedespetsialist tegeleb valla teehoiu- ja teedevõrgu ning liikluskorralduse arendusdokumentide koostamise ja uuendamisega, teede inventariseerimise korraldamise, teelõikude adresseerimise, teede valla omandisse võtmise ja teede avalikuks kasutamiseks määramisega, tee ehituslubade väljastamise ja ehitusprojektide läbivaatamisega, valla teede ehitus- ja remonttööde korraldamisega, teehoolduse, remonttööde ja liikluskorraldust puudutava küsimustega, suve- ja talihooldega, teekraavide korrashoiuga, järelvalve tegemine teede olukorrale, teeviitade paigaldamise jms teede valdkonnas.

·         Henry Edward Aimre (Kommunaalamet, heakorraspetsialist)

Soovitatavalt võiks olla huvi keskkonna, heakorra ja loomade vastu, kasuks tulevad juhiload.

Heakorraspetsialist tegeleb heakorra tagamisega valla territooriumil (sh välitööüksuse koordineerimisega). Peamiselt mänguväljakute korrashoiutööde korraldamine, avalike haljakute ja haljastuste niitmis- ja heakorratööde korraldamise, võõrliikide likvideerimise organiseerimise, õpilasmaleva koordineerimine, lemmikloomade registri pidamine, hulkuvate lemmikloomade probleemi lahendamise läbi koostööpartnerite, kampaaniate läbiviimine, heakorra eeskirjade täitmise tagamine.

·         Helen Alton (Sotsiaalamet, lastekaitsespetsialist)

Soovitatavalt võiks olla huvi sotsiaaltöö ja lastekaitsetöö vastu.

Lastekaitsespetsialist tegeleb laste ja perede valdkonna ennetustegevuse planeerimise ja arendamisega, laste ja perede nõustamisega, koostöövõrgustiku loomisega, vanemliku hoolitusteta laste elu korraldamisega, juhtumipõhine töö lastega.

·         Randar Lohu (Rahandusamet, konsolideerimisgrupi finantskoordinaator)

Soovitatavalt võiks olla huvi majanduse vastu.

Konsolideerimisgrupi finantskoordinaator tegeleb ühtse finantseerimise süsteemi väljatöötamise, tütarettevõtete finantsvajaduste kaardistamise, volikogu ja vallavalitsuse eelnõude ettevalmistamise, majandusaasta aruande esitamise koostamise, konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamise,  e-arvetele ülemineku korraldamise, digitaalsele inventari arvestusele ülemineku korraldamise jms.

·         Ott Kask (Kultuuri- ja spordiamet, kultuuri- ja spordiameti juhataja)

Soovitatavalt võiks olla huvi kultuuri ja spordi vastu.

Kultuuri- ja spordiameti juhataja vastutab spordi- ja kultuurivaldkonna teemade (sh raamatukogundus, museoloogia, huviringide töö, spordiringide töö, spordiasutuse töö, spordi- ja kultuurisündmuste korraldamine ja esindamine, kirikud) eest.

·         Remo Merimaa (Kultuuri- ja spordiamet, sporditöö koordinaator)

Soovitatavalt võiks olla huvi spordi ja rekreatsioonikorraldamise vastu.

Sporditöö koordinaator tegeleb valla spordiürituste planeerimise ja koordineerimisega koostöös spordiorganisatsioonidega ja –ühendustega, haldab valdkonna siseseid dokumentatsioone, koostab piirkondlike spordiürituste eelarvet ja tegevusplaane, peab valla spordiürituste kalendrit, teostab järelvalvet spordiorganisatsioonidele jms.

·         Marje Plaan (Kultuuri- ja spordiamet, kultuuritöö koordinaator)

Soovitatavalt võiks olla huvi kultuuritöö ja rekreatsioonikorralduse vastu.

Kultuuritöö koordinaator tegeleb valla kultuuriürituste planeerimise ja koordineerimisega koostöös kultuuriasutustega ja –ühendustega, haldab valdkonna siseseid dokumentatsioone jms.

·         Mihkel Vaarik (Keskkonnaamet, keskkonnaameti juhataja) ja Aet Põld (Keskkonnaamet, keskkonnaspetsialist)

Soovitatavalt võiks olla huvi keskkonna teemade vastu.

Keskkonnaameti juhataja tegeleb on keskkonnaalase teavitustöö tegemisega koolides, lasteaedades ja teistes vallaasutustes; osaleb valla üldplaneeringu ja arengukava koostamises, projektide läbivaatamise ja vallavolikogu keskkonnaameti komisjoni töös; detailplaneeringu lähteülesannete kooskõlastamine ja keskkonnaalaste seaduste täitmise jälgimine.

Keskkonnaametispetsialist tegeleb looduskaitsetöö korraldamisega, keskkonnaalaste projekti käivitamisega, raielubade, jäätmeveoga.

·         Renee Villemson (Ehitusamet, ehitusjärelvalve inspektor) ja Märt Neppo (Vallakantselei, järelvalve inspektor)

Soovitatavalt võiks olla huvi seadusandluse vastu.

Ehitusjärelvalve inspektor tegeleb järelvalvega ehitusobjektidele, ehituslubade kehtetuks tunnistamise ettepanekute tegemisega vallavalitsusele, ehitustööde teostaja ja omanikujärelevalve teostaja vastavuse kontrollimisega seaduse nõuetele, väärteomenetluse korraldamisega oma pädevuse piires, omavoliliselt püstitatud ehitiste seadustamise või likvideerimisega seotud küsimuste lahendamisega, ehitustegevuse kohta laekunud kaebuste ja vaidluste lahendamise ning kirjadele vastamisega oma pädevuse piires, ehitiste ülevaatuste teostamisega.

Järelvalve inspektor menetleb väärtegusid ja teeb ettekirjutusi tulenevalt kohaliku omavalitsusele antud õigustele. Näiteks valesti parkimine, heakord, kassidest ja koertest tingitud probleemid (nt hammustamised), ebaseaduslike ehitiste likvideerimine jms.

·         Liina Rüütel (Vallakantselei, Viimsi Teataja peatoimetaja)

Soovitatavalt võiks olla huvi ajakirjanduse ja kommunikatsiooniga.

Peatoimetaja tegeleb ajalehe ilmumiseks vajalike materjalide koostamise  ( sh tekstimaterjalide hankimine, tekstide koostamine, intervjuude läbiviimine, ajalehe külgede planeerimine, ajalehe lehtede kontroll), valla kodulehe ja Facebook arendamisega.

·         Randvere noortekeskuse ja Viimsi noortekeskuse noorsootöötaja

Soovitatavalt võiks olla huvi noorsootöö vastu.

Noortekeskuse noorsootöötajad tegelevad päeva jooksul noortekeskuses noortega kontakti ja dialoogi loomisega; noortele isiklikuks, sotsiaalseks ja loovaks arenguks soodsa arengukeskkonna loomisega; noorte omaalgatuse ja initsiatiivi toetamisega; noori arendavate tegevuste (sh noorteürituste) planeerimine, korraldamine ja läbiviimine.

 

Kandideerimine vallavalitsuse, vallasekretäri ametikohtadele on avatud kõigile kuni 26. november (kaasa arvatud), töövarju ametikohtadele kuni 27.november (kaasa arvatud).

Kandideerima ootame Viimsi valla noori vanuses 14-26.

Kooli huvijuhte on antud sündmustest teavitatud noorsootöö ümarlaudade raames.

Kõikidele koolidele edastame hiljemalt 27. novembril osalejate nimed ja „ametikohad“ ning peale tööpäeva saavad noored kaasa ka puudumistõendi kooli esitamiseks.

Palun andke oma soovist osaleda Viimsi Vallavalitsuse tööpäeval teada Liina Rüüteli e-postil liina dot ryytel at viimsivv dot ee või telefonil +372 5687 0183.