Facebook
RSS
Print

Lastekaitse ja sotsiaaltöö: abivajava lapse märkamine ja eakatele vajalike teenuste kättesaadavus

26.05.2017

Sotsiaal- ja tervishoiuameti märksõnadeks 2017. aastal lastekaitse valdkonnas on abivajava lapse märkamine ning sotsiaaltöö valdkonnas puuetega ning eakatele inimestele vajalike teenuste kättesaadavuse parandamine.

Sotsiaal- ja tervishoiuamet on riiklike ning Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste jätkuvalt toetanud toimetulekuraskustesse sattunud inimesi. Kvaliteetne sotsiaalnõustamine ning toetuste eesmärgipärane kasutamine on leevendanud paljude abivajajate olukorda. Paranenud on vajalike teenuste kättesaadavus puuetega inimestele: tugiisikuteenus, hooldekoduteenus, koduhooldusteenus. Samuti on koostöös Rannapere Pansionaadiga tagatud puuetega inimestele võimalus kasutada spetsiaalselt kohandatud väikebussiga sotsiaaltransporditeenust. 

Esmakordselt alustas Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuamet ühistegevust Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuametiga. Viimsi vallavalitsus osales tulemuslikult partnerina Euroopa Sotsiaalfondi struktuuritoetuste projektivoorus. 2017. aasta septembrist saame alustada intervallhoiuteenuse pakkumisega raske ja sügava vaimu- või liitpuudega täisealistele inimestele.

Viimsi valla aktiivsed eakad elanikud osalevad erinevate ühenduste tegevuses. Viimsi vallavalitsus toetab jätkuvalt MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse ja MTÜ Viimsi Päevakeskuse tegevust.

Vastavalt koalitsioonileppele tõstetakse 2017. aastal Viimsi valla pensionäride toimetuleku parandamiseks makstavat ühekordset toetust 50 eurolt 60 eurole.

Samuti tõusis valla poolt makstav täiendav sünnitoetus 256 eurolt 350 euroni. 2017. aastal tõuseb raske ja sügava puudega lapse hooldajatasu 34 eurolt 50 euroni.

Lastekaitse valdkond

Lastekaitse valdkonna prioriteet on jätkuvalt lapse heaolu ning talle turvalise kasvukeskkonna tagamine. Lastekaitseseadus paneb igale inimesele kohustuse märgata last ohustavaid olukordi varakult ja neile kiirelt reageerida ning pakkuda last ja peret toetavaid tegevusi.

Lastekaitsevaldkonnas tehakse koostööd erinevate asutuste, sh haridus- ja meditsiiniasutustega. Viimsi Vallavalitsuse lastekaitse spetsialistid koostöös Sotsiaalkindlustusametiga on koostamas Viimsi valla laste- ja perede heaoluprofiili, mis peaks andma ülevaate valla praegusest olukorrast ja vaatama ka ettepoole, mida vald saaks teha, et Viimsi vald oleks turvaline kasvukeskkond.

Koostöös MTÜ-ga Lastekaitse Liit võimaldas vallavalitsus 2016. aasta suvel 18 lapsel vanuses 7-15 eluaastat osaleda Remniku õppe- ja puhkekeskuses laagriprogrammis “Huvitav suvi 2016“. Koostöös Kaitseliidu ja MTÜ-ga Sõjalis-sportlik klubi Põhjaskorpion said 10 Viimsi valla noort vanuses 6-18 eluaastat osaleda kahepäevases seikluslaagris. Koostöös Moosimaja mängutoaga said 25 Viimsi valla perekonda jõuludeks üllatuse, milles olid kingitused pere lastele ning rikkalik lisa pere jõululauale. Sarnaste lastele ja peredele suunatud tegevustega jätkatakse ka 2017 aastal.

Viimsi vald väärtustab oma paljulapselisi peresid. Iga-aastaselt makstakse emadepäeval ühekordset toetust paljulapselistele peredele, samuti peetakse peresid meeles jõulude ajal. 2017. aastal korraldavad Viimsi valla lastekaitse spetsialistid esmakordselt paljulapselistele peredele ühisürituse.

Rahvatervis

Viimsi vald peab väga oluliseks oma elanike elukeskkonna ja tervisega seonduvat. Sotsiaal- ja tervishoiuameti eestvedamisel on koostamisel Viimsi valla terviseprofiil, mis peaks andma ülevaate hetkeolukorrast ja suunad edasiliikumiseks. Südamekuu raames toimus Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiuameti, Harju maavalitsuse ja MTÜ Viimsi Sport koostöös kepikõnni koolitus, liikumissari jätkub orienteerumise algõppe ja rattasõitu kui tervisesporti tutvustavate üritustega.

Kairi Avastu

Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja