Facebook
RSS
Print

Kommunaalvaldkond 2016

03.02.2017

Kommunaalvaldkonnas olid 2016. aastal suurema tähelepanu all teede remondid, ühistranspordi ümberkorraldused, heakorra ja haljastustööd ning erinevad projektid.

Heakorratööd

2016. aastal langetati kokku üle 120 puu, lisaks tehti hooldusraiet ja hooldustöid, mis läks maksma u 20 000 eurot (sh kändude freesimine). Suur töölõik oli Viimsi mõisapargi I etapp (pargi 4 ha ala korda tegemine) – korrastati ja rajati uued teelõigud, loodi ning parandati sademeveesüsteemid, rajati kärestik, paigaldati uued pingid, prügikastid ja  infostendid, rajati tänavavalgustus. Sel aastal on kavas mõisapargi südames haljastust täiendada ja lilli istutada.

Prügikastide uuendamisele ja remondile kulus üle 4000 euro. Vallas on kokku üle 200 avaliku prügikasti. Paigaldati ka 5 uut koerte väljaheidete prügikasti.

2016. aastal toimusid taaskord „Teeme ära“ talgud, lisaks korraldati veel mitmeid muid kampaaniaid. Suurim oli sügisene lehtede äravedu. Kokku läksid erinevad heakorra-, koristus- ja korrastustööd maksma ligi 33 000 eurot.

Viimsi valla haljakute, haljasalade ning spordi- ning mänguväljakute niidetavate alade kogumaht on üle 20 hektari. 2016. aastal suurenes niidusagedus. Aasta-aastalt suureneb haljakute arv, aga eesmärk on kõik haljasalad korda teha ja neid ka korras pidada.

Haabneeme rand

Haabneeme rannas tegi vetelpäästetöid MTÜ Eesti Vetelpäästeühingu Koolituskeskus, vetelpääste kulud olid kokku ligi 8000 eurot. Kavas on korraldada uus hange vetelpäästeteenuse soetamiseks.

Soetati juurde uusi rannakabiine (3 tk), paigaldati uusi prügikaste (5 tk), tehti liiva sõelumist ning adru koristamist, jalgpalliväljakule toodi uus liiv, koristati ja hooldati randa ning tualette. 2017. aastal on kavas teha korda randa sissesõidutee, paigaldada valgustust, samuti on arendajal kavas rajada Kesk tee lõppu rannahoone.

Lemmikloomad

Aasta alguses korraldati uued hanked lemmikloomade püüdmise, hoidmise ja ravi teenusepakkujate leidmiseks – kasside osas jätkas MTÜ Kasside Turvakodu ja koerte püüdmise osas MTÜ Loomade Hoiupaik.

Kokku kulus 2016. aastal selleks ca 14 000 eurot. Kasside turvakodusse viidi 49 kassi, kes veetsid seal ühtekokku 686 tasulist päeva. Koeri viidi loomade hoiupaika 37, nemad veetsid hoiupaigas ühtekokku 244 tasulist päeva. Võrreldes 2015. aastaga on kasside ja koerte püüdmise, hoiustamise ning ravi kulud paari tuhande euro võrra vähenenud. Jätkus iga-aastane külades ja alevikes toimuv lemmikloomade vaktsineerimise kampaania. Täiendavalt telliti lemmikloomade registrile arendustöid.

Mänguväljakud

Eelmisel aastal tehti esimest korda ohutusaudit valla avalikele mänguväljakutele. Auditi tulemus ehmatas, valla mänguväljakud tuleb vastavusse viia kehtivate ohutusnõuetega. Kohe asuti ka likvideerima ohtlikke elemente, lisaks telliti ligi 6000 euro eest töid väljastpoolt. Korrastati Haabneeme ranna mänguväljakut, Soosepa mänguväljakut ja Viimsi mõisapargi mänguväljakut. Valdkonna eelarve oli 10 000 eurot, tegelik vajadus on suurem.

Haljastus

Eelmisel aastal moodustati kommunaalameti koosseisu aedniku töökoht ning esimest korda ajaloos oli Viimsi valla eelarves haljastus.

2016. aastal kulus haljastustöödele u 52 000 eurot. Aedniku esmasteks töödeks sai lillepeenarde korrastamine ja lilleamplite paigaldus. Kokku paigaldati valla keskusesse 100 amplihoidikut, igasse hoidikusse mahtus 2-3 lillepotti. Käesoleval aastal on veel plaanis suurendada amplite arvu. Amplite eest kantakse hoolt suveperioodil vähemalt kuus korda nädalas.

Korrastati Randvere ringristimik ja Viimsi keskuse ringristmik,  keskusesse paigaldati kümme uut betoonist  lillevaasi, Sõpruse-Rohuneeme ringristmikule rajati taies. 2017. aastal saab peenrad Ravi tee, lisatakse lillevaase, uuendatakse ringristmike peenraid, korrastatakse haljakuid ja teemaid.

Haabneemes said mitmed hekid noorendus- ja hoolduslõikust, mõned vanad hekid eemaldati ning istutati uued. Peamised tööd toimusid Mereranna teel, Heldri teel ja Pargi teel.

Asendusistutamiseks toodi 2016. aastal Viimsi valda üle 150 istiku (sh nii puid kui ilupõõsaid), mis istutati Viimsi valla avalikele haljakutele ja rohealadele.

Saared

Augustis valmisid väikesaarte programmist rahastatavad Naissaare klubi/depoo päikesepaneelide toitega elektrisüsteem (29 988 eurot) ning Prangli saare tuletõrjeauto garaažilaiendus (74 106) eurot. Juunis paigaldati Prangli saare teedele ja matkaradadele 3 uut silti/teeviita ja 10 pinki (OÜ Prangli Puukoda, 510 eurot). Prangli külakiige remont tehti talgute korras (materjal 196 eurot). Välikemmerg (400 eurot) püstitati Eesti Ranna lähedale mais. Tellitud Prangli spordiplatsi ja hoone renoveerimise projekt (1440 eurot). Uuendatud sai Prangli kaupluse elektrijuhtmestik ja kilbid (2280 eurot). Aasta lõpus tasandas TREV-2 Grupi teehöövel auklikku Lääneotsa teed 1,1 km ulatuses.

Sadamad

Viimsi vallavalitsus ehitas koostöös OÜ-ga Viimsi Haldus Leppneeme sadamasse betoonujukitega kai 24 m x 2,4 m. Ujuvkail on 14 paadikohta.

30 Miili väliprojekti raames paigaldas OÜ Ambeon oktoobris Leppneeme ja Kelnase sadamatesse ilmajaamad maksumusega 13 170 eurot komplekt. Seadmed mõõdavad tuule kiirust, puhanguid ja suunda, õhu temperatuuri, suhtelist õhuniiskust, õhurõhku ning sademete hulka, veetaset ning laine kõrgust. Käesoleval aastal on kavas koostada Kelnase ja Leppneeme sadamahoone projekt, teha Leppneeme sadama lainemurdja rajamise uuringud ja projekt.

Merendus

Novembris täitus 3 aastat parvlaeva Wrangö tulekust Leppneeme – Kelnase liinile. Wrangö sooritas aastas 1360 reisi. Kui 2015. aastal sõitis laevaga 25 tuhat reisijat, siis 2016. aastal tõusis reisijate arv 27,4 tuhandeni. Laeva omanik remontis ja uuendas laeva.

Reklaamindus

Välireklaami eksponeerimise eest esitati 381 maksudeklaratsiooni (2015 aastal oli vastav näitaja 280), kokku on laekunud reklaamimaksu ligi 52 500 eurot (s.o. üle 12 000 euro enam kui varasemal aastal). Viimsi vallavalitsus on suunanud märkimisväärse osa maksutulust valla haljastamisse – nii loodi eraldi tegevusala haljastuse tarbeks. 2017. aastal on kavas reklaamimääruse muudatus, mille peamiseks eesmärgiks on reklaamimaksu määra muutmine ning uue menetluskorra kehtestamine, samuti on kavas kehtestada reeglid reklaami eksponeerimisele. 

Järelevalvetegevus

Kommunaalamet teostab regulaarset järelevalvet seaduste ja eeskirjade täitmise üle. Juunis võeti tööle uus järelevalve inspektor. Järelevalve eesmärgiks on saavutada ettekirjutuste vabatahtlik täitmine ja rikkumiste kõrvaldamine ning alles täitmata jätmisel sunniraha või asendustäitmise rakendamine. 2016 aasta tõi 184 väärteomenetlust, trahve määrati 12 164 eurot. Kaks väärteojuhtumit jõudsid Harju Maakohtusse, millest üks tühistati, kuid hüvitamisele kuuluvaid menetluskulusid ei tekkinud. Aasta jooksul alustati ligi 90 haldusmenetlust, sundtäitmisele on suunatud nõudeid 2000 euro eest. Kõige rohkem saadeti välja märgukirju heakorra ja reklaamide valdkonnas. Ettekirjutusi tehti nii hooldamata kinnistute omanikele kui ka ettevõtetele, kes mustasid teekatet. Kõige rohkem on liiklusalaseid väärtegusid (parkimine keelatud kohas, tee püsivust ja liiklusohutust ohustav liiklemine).

Sademevesi

Kokku kulus 2016. aastal valla sademeveetorustiku pesule ja kaamerauuringuteks ligi 4 000 eurot. Sademeveesüsteemide remondiks, kraavide puhastamiseks ja kaevude parandamiseks kulus ligikaudu 27 000 eurot. Talveaia teel, Väike-Ringteel, Pihlaka teel, Nugise teel ja Miiduranna külas remonditi torustikke. Suurem osa kulus amortiseerunud torustike parandamisele ja sademeveesüsteemide toimimise tagamisele.

Liivakivi tee sademeveetorustiku vahetus, mis tagab Hallikivi ja Haugi tee piirkonna sademeveekraavide eesvoolusüsteemi toimimise, maksis 19 881 eurot. Hetkel on töös Lubja lasteaia eesvoolu ehitamine Lubja tee äärde, mille maksumuseks koos projekteerimisega kujunes 68 207 eurot.

Valmis Viimsi valla sademevee arengukava 2016-2017 Infragate Eesti Asi kaasabil,   maksumus 34 080 eurot. Sademevee arengukava on kavas esitada Viimsi vallavolikogule II lugemiseks veebruarikuus.

2017. aastal on kavas projekteerida ja ehitada Tammepõllu teele riigigümnaasiumi tarbeks sademevee eesvool. Heki teel on kavas rekonstrueerida sademevee kollektor – see peaks lõpetama Mereranna tee majade piirkonna sademeveeprobleemid, samuti on plaanis ümber ehitada Nurme tee truup ja puhastada kraav, tööplaanis on ka Mustika tee ja Metsaveere tee eesvoolu rekonstrueerimine. Koostöös keskkonna- ja planeerimisametiga hakatakse valla sademevee merrelaskudele lube andma ning sademevee väljalaskude proovide võtmiseks korraldatakse hange.

Kaevetööd

2016. aastal väljastati 107 kaeveluba, millest 34 loa puhul esitati taotlus tööde pikendamiseks. Avariikaevetööde taotlusi esitati 77 korral. Kokku väljastati 2016 aastal 184 kaevetöödega seotud luba. Kaevetööde lubade menetlus toimub läbi infosüsteemi OPIS. Iga kaevetöö puhul kulub vähemalt neli menetlust – dokumentide kontroll ja loa andmine, töökoha ülevaatus, tööde kontroll ja loa lõpetamise järgne vaatlus. 2017. aastal on kavas uuendada Viimsi valla kaevetööde eeskirja ja arendada OPIS infosüsteemi.

Ühistransport

ASiga Hansa Bussiliinid on leping sõlmitud kuni 2021. aastani. Sügisest lisandusid liinid V8 ja V9, ümber korraldati V6 ja V7 liini töö.

Valla siseliinid sõitsid 2016. aastal ühtekokku 555 000 liinikilomeetrit, võrreldes 2015. aastaga 4% enam. Ühissõidukite piletimüügisüsteemi valideerimiste andmetel tehti möödunud aastal valla siseliinidega üle 215 000 sõidu. Kõige populaarsemaks bussiliiniks on liin V2, mida kasutati u 58 300 korda.

Edukalt toimib Harju maakonna bussiliin nr 114, millega tehti möödunud aastal üle 193 000 sõidu. Viimsi vald esitas eraldi ja koos Harju ÜTKga mitmeid taotlusi seoses linnaliini nr 49 pikendamisega Haabneeme keskusesse, kahjuks saadi jätkuvalt negatiivne vastus igale pöördumisele. Kavas on aga jätkata ja esialgsed kokkulepped liini pikendamiseks on olemas.

Jätkus koolibussi projekt. Novembri lõpus viidi koolibussides (Tallinn-Viimsi koolibussid) läbi sõitjaloendus. Nädala jooksul kasutas Viimsi-Keskus – Balti jaam ja Tammneeme – Balti jaam koolibussi kokku 600 õpilast, keskmiselt 120 õpilast päevas. Kõige populaarsem on endiselt Viimsi Keskus – Balti jaam koolibuss, mida kasutas iga päev keskmiselt 68 õpilast. Tammneeme suunalist koolibussi kasutab iga päev keskmiselt 52 õpilast.

Bussipeatustest sai välja ehitatud Kuremarja peatus, Muuga tee ääres valmisid Aiaotsa peatus ning Vesiniidu peatus. Pärnamäe teel asuva Kuremarja peatuse ehitustööd koos trepi ja betoonmüüriga olid mahukaimad –  tööd teostas OÜ WWR Systems ja tööde maksumuseks kujunes ligi 28 000 eurot.

Ühistranspordi kulud olid 2016 aastal ühtekokku ligi 700 000 eurot.

2017. aastal on kavas Ravi teel asuvad Viimsi Keskuse peatused renoveerida ning valgustada, paigaldada uusi paviljone ning samuti jätkata valla siseliinide tihendamisega.

Teehoole

Talvised olud panid proovile nii teehooldaja TREV-2 Grupp AS-i kui ka vallavalitsuse teehooldetööde järelevalve tegijad. Esines olukordi, kus 2015. aasta lõpust kehtima hakanud Viimsi valla teehoolde lepingu nõuded ei olnud täidetud ja vald rakendas lepingu tasust maha arvamist. Talihoolde tööde kvaliteet ja üldine tase on aga võrreldes varasemaga paranenud. 2016. aastal saabus vallaelanikelt esmakordselt rohkem positiivseid kirju kui kaebusi. Talihoolde kulud olid 2016. aastal kokku ligi 315 000 eurot.

Suvehoolde käigus teostati teekatete puhastustöid, katte remonti, freespurukatete ehitust, teekatete hööveldust, peenarde taastamist, veeviimarite hoolet, teekraavide puhastust jne. Ribapindamise baasmahule telliti lisaks katete ribapindamist – suuremad tööd tehti Muuli, Nurme ja Nelgi teedel. Esmakordselt tehti suvist teede soolamist suvehoolde koosseisus – seda viidi läbi kahel või enamal korral, sõltuvalt piirkonnast. Asfaltkatete pragusid parandati patcheriga kokku 238 tundi. Suvised teehoolde kulud olid kokku ligi 320 000 eurot.

Teede sulgemine

2016. aasta jooksul on tänavate / teede ajutise sulgemise taotlusi esitatud ning lubasid väljastatud kokku 55 tk. Teede ajutine sulgemine on loa taotlejale tasuline ja aasta jooksul laekus selle eest vallale kokku 6 215 eurot.

Liiklus

Kevadel viis vallavalitsus läbi hanke liiklusmärkide valmistamise lepingupartneri leidmiseks perioodil 2016-2019, leping sõlmiti OÜ-ga Kiirwarren.KL. Liiklusmärke, viitasid ja liikluskorraldustöid telliti ligi 4 500 euro eest.

Teekatete joonimis- ja märgistustööd teostas AS Lemminkäinen Eesti. Tööde maht oli ca 1150 m2 märgistust ning maksumuseks kujunes ligi 15 000 eurot.

Tähelepanu pöörati ülekäikudele – raiuti puid ja piirati võsa, tehti ettekirjutisi aedade taandeks. Aiandi tee ülekäik sai innovaatlise LED-välguga lahenduse, lisaks teostati ülekäigu ohutusaudit, mille viis läbi Stratum OÜ.

Teetööd

Kevadel jätkusid vallas AS Viimsi Vesi torustike ehitustööd, mille käigus uuendati mitmed teekatted. Haabneemes asuva Vahtra tee asfaltkatte ehitustööd teostas OÜ MSM, maksumus oli ligi 12 000 eurot. Kaevatööde järgselt amortiseerunud katete remonti tehti Äigrumäe tee lõigul ning Viimsi alevikus Levkoi, Amarülluse ja Gerbera teel (OÜ RTS Infraehitus), uue asfaltkatte sai kokku 1876 m2 ning tööde maksumus oli ligi 18 500 eurot.

Rekonstrueeriti Rohuneemes asuv munakivikattega Sadama tee (OÜ Õuemeister), maksumuseks ligi 16 500 eurot.

2016. aastal ületas valla teede asfaltbetoonkatete lappimise maht 8 000 m2 piiri –(OÜ RTS Infraehitus), tööde maksumus oli ligi 102 000 eurot.

Prangli saarel Lääneotsa teel eemaldati tee muldkeha sees asuv suur graniitkivi ja tee hööveldati -  kogumaksumus ligi 10 000 eurot.

Teede pindamistööd teostas AS Eesti Teed. Tööde maht oli 28 457 m2 ning maksumus ligi 84 500 eurot. Uue, tolmuvaba katte said järgnevad teed või teelõigud: Õuna tee, Pirni tee, Koralli tee, Männikäbi tee, Mureli tee, Tammekännu tee, Ojakääru tee, Pojengi tee, Hõbepaju tee, Karulaugu tee (ülepindamine), Melba tee, Sanglepa tee, Remmelga tee, Ritsika tee, Kaevuaia tee, Silva tee, Kadri tee, Suurekivi tee, Kurekannuse tee, Reinu tee (ülepindamine).

Püünsi külas asuva Kooli tee rekonstrueerimine oli 2016. aastal üks suurimatest teetöödest. Tööde käigus rekonstrueeritakse täielikult Kooli tee sõidutee, jalgtee, maa-alused kommunikatsioonid, bussipeatused, teevalgustus jm lõigul Rohuneeme tee kuni Arukase tee. Töid teostab AS Tref Nord. Tööd lähevad kokku maksma ligi 600 000 eurot.

Haabneeme alevikus Lepa tee parkla ehitustöödel rekonstrueeriti Haabneeme ranna lähedal asuv 73 parkimiskohaga Lepa tee parkla ning juurdepääsud ja lahendati sademevete ärajuhtimine. Projekteerimise teostas TO Projekt OÜ, tööd viis läbi OÜ Verston Ehitus – maksumuseks kujunes ligi 60 000 eurot. 2017. aastal on kavas jätkata Lepa teest randa suunduva Kesk tee lõigu rekonstrueerimist.

Viimsi mõisapargi I etapi tööd olid seotud ka teetöödega. Tööde käigus rekonstrueeriti jalgteed, teevalgustus ning rajati haljastus. Projekti koostas OÜ Kivisilla, tööd teostas WWR Systems OÜ. Tööde maksumus oli ligi 82 000 eurot.

Sügisel alustati Randvere kergliiklustee ehitusega (Tädu terviserada) – tööd teostab OÜ WWR Systems. Rajatakse 2,4 km pikkune ja 5 m laiune multskattega terviserada, kolm parklat (parkimiskohti kokku 20), juurdepääsutee, teevalgustus ning paigaldatakse spordiinventar. Tööde maksumus on ligi 300 000 eurot. Ehitustööd algasid oktoobris ja tööde valmimise tähtaeg on mais. Projekteerijad  on TO Projekt OÜ (tee osas) ja Edites OÜ (teevalgustuse osas).

Sügisel tehti Haabneeme alevikus Hundi tee tõstetud ristmike remont (AS TREV-2 Grupp). Rekonstrueeriti betoonkivi sillutisega tõstetud ristmikud, mis lagunedes muutusid juba ohtlikuks. Tööde maksumus oli 34 000 eurot, 2017. aasta suvel toimuvad ristmikel joonimistööd.

Viimsi alevikus asuva Aiandi tee alguse lõigu rekonstrueerimine (OÜ RTS Infraehitus). Toimus  407 m ulatuses ning 25 m ulatuses hõlmas see ka Nelgi tee algust. Paigaldati sõidutee serva äärekivi, mis võimaldab sademeveed juhtida restkaevudesse, freesiti tee kulumiskiht ja paigaldati uus asfaltkate, koostöös AS-iga Viimsi Vesi rajati vee- ja kanalisatsioonitorustik ning paigaldati ringi erinevaid kommunikatsioone. Tööde maksumus oli ligi 100 000 eurot.

Haruldasemaks tööks võib pidada Muuga külas Ojakääru tee truupsilla projekteerimist ja rekonstrueerimist (OÜ Nordpont). Tööde I etapi käigus lammutati vana ja amortiseerunud sild ning rajati uus monteeritavatest terasplaatidest lameprofiiliga truup. II etapi käigus (kevad 2017) toimuvad asfalteerimistööd, jalgtee ehitus,  piirete paigaldus ning haljastustööd. Maksumus 58 500 eurot, tööd lõpetatakse maikuus.

Novembris-detsembris ehitati Randvere tee 30 (Viimsi suusamägi) mahasõit, siseteed ja parkla –(OÜ PK Infra, projekteeris TO Projekt OÜ). I etapi tööde maksumus oli ligi 74 000 eurot. II etapi tööde käigus asfalteeritakse parkimisalad ja jalgteed, tehakse haljastustööd.

Koostöös Maanteeametiga alustati teevalgustusega jalg- ja jalgrattatee rajamist lõigul Muuga tee ja Randvere tee ringristmik kuni Lasketiiru tee (AS Lemminkäinen Eesti AS, tähtaeg 15. mai 2017).

Pooleliolevatest töödest lõpetatakse 2017. aastal Kooli tee ja Muuga tee kergliiklustee. Kevadel alustatakse Tammneeme ja Randvere küla vahelise jalg- ja jalgrattatee ning Leppneeme tee jalg- ja jalgrattatee ehitusega. Valla keskuses rekonstrueeritakse Ravi tee, Kesk tee ja Heki tee, Tammepõllu teel algab tee laiendamine ja kommunikatsioonide rajamine seoses riigigümnaasiumi ehitusega. Lubja teel ja Pärnamäe teel on kavas teekatte remont ning sügisel alustatakse Karulaugu tee rekonstrueerimisega. Väljakutseks on kindlasti suusakeskuse piirkonna teede projekti koostamine, millega on plaanis rajada Randvere-Lubja ringtee, Lubja tee pikendus, parkla spordikeskuse juurde ning Pargi & Reisi funktsiooniks, samuti lahendada kogu alal liikluskorraldus ja kavandada tunnel Randvere tee alt läbi.

Tänavavalgustus

Viimase aastaga on Viimsi vallas lisandunud ligi kakssada uut tänavavalgustit (2015 lisandus ligi sada). Alates 01.01.2017 on 4550 valgustuspunkti, millele lisandub 159 liitumis-juhtimiskilpi. 2016. aasta alguses sai valmis Leppneeme tee jalg- ja jalgrattatee ääres uus radarjuhtimissüsteemiga (liikumisanduritega) LED-valgustus. Kokku läks Leppneeme valgustuse rajamise II etapp (I etapp olid kaabeldustööd) maksma 28 250 eurot. Tänavavalgustuses mindi suures osas üle LED-valgustusele ja uute arenduste puhul väljastatakse tehnilisi tingimusi vaid LED-lahendustele. Nii said Kooli tee ja Muuga tee äärde paigaldatud LED-valgustid, ka Muuga tee äärde paigaldati radarjuhtimissüsteem. Kokku läksid Muuga tee valgustustööd maksma 118 107 eurot.

2017. aastal on kavas valgustust pikendada Lasketiiru teeni. Aasta lõpul renoveeriti Aasa tee valgustus kuni Niidu tee ristmikuni (tööde maksumus kokku 16 700 eurot) – nii oli aasta lõpuks Kooli tee ja Aasa teel kokku 32 uut LED-valgustit, mis kõik loovad liiklusohutuma ja turvalise koolitee.

Kokku investeeriti 2016. aastal tänavavalgustusse ligi 150 000 eurot. Tänavavalgustuse käitu ja remonditöid teostati ligi 1000 000 euro eest – vahetati valgusteid, vanu õhukaableid jne. Suurimateks remonttöödeks olid Loosivälja tee valgustuse remont, Vehema teele ajutise valgustuse paigaldus, mõisapargi valgustuse osaline renoveerimine.  Aasta valgustuse võrgu- ja elektriteenuse kulud ulatusid 212 000 euroni.

2016. aastal koostati hange uue käidukorraldaja leidmiseks. AS Rito Elektritööd andis teatepulga uuele käidukorraldajale KH Energia-Konsult. 2016. aasta sügisel alustati ka tänavavalgustuse renoveerimise meetme taotluse kokkupanemist, taotlus esitati 17. jaanuaril KIK-i meetmesse – vastuse peaksime saama maikuus.

2017. aasta toob kaasa uue teevalgustuse rajamise –valgeks saavad Tammneeme-Randvere vaheline Randvere tee teelõik ja Leppneeme tee. Samuti on kavas paigaldada Heki teele sõidutee äärde LED-valgustus, Ravi tee saab uued valgustid ning bussipeatuste poolne jalgtee saab samuti valgeks, valgustus rajatakse Haabneeme randa suunduvale Kesk tee lõigule ja osaliselt ranna alale, hilissügisel on kavas alustada valgustuse paigaldamist Karulaugu teele Viimsi Kooli tagusele lõigule.

Kommunaalamet