Facebook
RSS
Print

Kommunaal: ehitame ja parandame rekordilises mahus teid

31.05.2017

2017. aasta kujuneb teede ehituse valdkonnas Viimsi valla ajaloos mahukamaks.

Aprillis alustati Tammneeme ja Randvere küla vahelise jalg- ja jalgrattatee ning Leppneeme tee jalg- ja jalgrattatee ehitusega (ehitaja OÜ RTS Infraehitus, maksumus ca 1 000 000 eurot).

Üheks suurimaks rekonstrueeritavaks objektiks on Heki tee ja Kesk tee. Ehitustöödega on plaanis alustada pärast jaanipäeva, et jõuaks töödega valmis enne kooliaasta algust. Tööde käigus rekonstrueeritakse sõidutee, mõlemad jalgteed saavad uue katte, parandatakse piirkonna sademevee ärajuhtimist, sõidutee saab valgustuse, rõhuasetus on ka liikluskeskkonna ohutumaks muutmisel ja rahustamisel ning vallaruumi haljastamisel.

Valla keskuses rekonstrueeritakse Ravi tee, millest kujundatakse kaunis ja funktsionaalne valla visiitkaart. Ravi tee ehituse käigus rajatakse rohkem haljastust ja lillepeenraid, mis muudab valla heakorra kaunimaks. Ehitus on planeeritud juulikuusse.

Seoses riigigümnaasiumi ehitusega algab Tammepõllu teel tee laiendamine ja kommunikatsioonide rajamine, millega lahendatakse ära Männi tee ja Idapõllu ning Tammepõllu tee sademeveeprobleemid. Projekteerib OÜ Reaalprojekt.

Suve jooksul valmib Lubja suusakeskuse piirkonna teede projekt, millega on plaanis rajada Randvere-Lubja ringtee, Lubja tee pikendus, parkla spordikeskuse juurde ning Pargi & Reisi funktsiooniks, samuti lahendada kogu alal liikluskorraldus ja kavandada tunnel Randvere tee alt läbi. Piirkonna projekteerijaks on Reaalprojekt OÜ.

Suve jooksul toimub Pärnamäe tee ja Lubja tee katte remont ning peatuste ja ülekäiguraja rajamine ehitatava Lubja lasteaia ette.

Teede remont

Plaanis on parandada asfaltkattega teid 10 000 m2 ulatuses, mis on rohkem, kui eelmisel aastal, freespurukattega pindamistöid on plaanis teha 16 500 m2 mahus, mitmetel kogujateedel ja põhiteedel teostatakse terves ulatuses ribapindamist, kokku 26 600 m2.

Vald jätkab teede rekonstrueerimise ja liiklusohutuse parandamisega, jätkates valgustatud sõiduteede ning kergliiklusteede ehitamist. Üks 2016. aasta suuremaid tee-ehitustöid toimus Püünsi külas Kooli teel. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti täielikult Kooli tee sõidutee, jalgtee, maa-alused kommunikatsioonid (sh sademevesi), bussipeatused, teevalgustus jm lõigul Rohuneeme tee kuni Arukase tee. Selle aasta aprillis teostati kergliiklusteede ja sõidutee asfalteerimine ja haljastustööd. Lõppemas on markeerimistööd. Objekti peatöövõtja oli AS Tref Nord. Tööde maksumuseks kujunes ligi 600 000 eurot.

Haabneeme alevikus rekonstrueeriti Haabneeme ranna lähedal asuv 73 parkimiskohaga Lepa tee parkla, 2017. aastal jätkatakse Kesk tee rekonstrueerimist lõigul Lepa teest rannani. Rekonstrueerimistööde käigus uuendatakse sõiduteed, rajatakse jalgratta- ja jalgtee ning 13 kohaline parkla. Kesk tee ranna poolne lõik valmib enne rannahooaja algust ning Haabneeme muuli rekonstrueerimisprojekt sügiseks 2017.

Lisaks toimus 2016. aastal Viimsi alevikus asuva Aiandi tee alguses ca 400 m lõigu rekonstrueerimine (teostaja OÜ RTS Infraehitus). Koostöös Maanteeametiga alustati möödunud aasta sügisel teevalgustusega jalg- ja jalgrattatee rajamist lõigul Muuga tee ja Randvere tee ringristmik kuni Lasketiiru tee. Töö teostab on AS Lemminkäinen Eesti.

Viimsi mõisapargi I etapi tööde käigus rekonstrueeriti jalgteed, teevalgustus ning rajati haljastus. Projekti koostas OÜ Kivisilla, tööd teostas OÜ WWR Systems. Tööde maksumus oli ligi 82 000 eurot. Viimsi mõisapargi korrastamise I etappi töödena tehti – Viimsi mõisapargi südame veesilmade ja sademeveetööd, mida teostas Osaühing LEVINSON. Tööde maksumuseks kujunes 67 000 eurot.

Maikuus valmis Muuga külas rekonstrueeritud Ojakääru tee truupsild (OÜ Nordpont). Lähiajal toimuvad asfalteerimistööd, jalgtee ehitus, piirete paigaldus ja haljastustööd. Maksumus 58 500 eurot.

Ühistransport ja liiklusohutus

Kiiresti arenvas vallas on oluline, et  ühistranspordi liinivõrk vastaks elanike vajadustele. Selleks hakatakse koostama Transpordi- ja liikuvuskorralduse arengukava 2018 – 2028, mille raames tehakse koostöös MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusega ühistranspordi vajaduste analüüs ning viiakse liinid vastavaks nõudlusele.

Oluliseks eesmärgiks on kiire ja mugava ühistransporditeenuse pakkumine. Tallinna linnaga jätkuvad läbirääkimised, et septembrist oleks võimalik bussiliiniga nr 49 sõita Viimsi keskusest Piritale, Lasnamäele ja Ülemistele.

Suurt rõhku pannakse liiklusohutuse parandamisele lasteasutuste lähedustes. Möödunud aastal muudeti ohutumaks Aiandi tee ülekäik Pargi lasteaia läheduses, mis sai innovaatilise hoiatava LED-välguga lahenduse. Sellel aastal jätkatakse ülekäiguradade ohutumaks muutmisega  Lubja tee äärde rajatava lasteaia juures.

Sademeveed, heakord, sadamad

Viimsi vald esitab LIFE programmi taotluse, et saada rahastust sademevee arengukavaga ettenähtud tegevuste rahastamiseks. Rahastamise eesmärk on parandada ja uuendada Viimsi valla sademeveesüsteeme, mis suurestki on amortiseerunud.

Suurematest sademeveetöödest toimub Meriste tee sademeveekraavide torutamine – projekteerimine ja ehitus, Mustika ja Metsaveere tee eesvoolu rajamine ning Rummu tee kollektori rekonstrueerimine. Toimub ka Karulaugu – Randvere tee ristmiku sademevee äravoolu lahendamine ja katte remont.

Viimsi vald panustab järjest rohkem valla üldisele väljanägemisele ja heakorrale. Sellega seoses on uuendatud ja kujundatud vallas paiknevad ringristmikud. Käesoleval aastal uuendatakse Randvere – Aiandi tee ning Heki – Randvere tee ringristmikud. Mõisaparki paigaldati lillekastid ning lillepadad. Staadioni ette rajatakse õunapuuallee. Käesoleva aasta lõpuks valmib ka haljastuse ja heakorra arengukava, mis annab valla haljastusest ülevaatliku pildi ning pakub lahendusi, et muuta Viimsi vald veel kaunimaks.

Algavad Leppneeme sadama II etapi tööd: lainemurdja ja sadama kontseptsioon (eskiislahendus koos mahtude ja põhiprojektiga) ning laienduse uuringud (sh topogeodeesia ja ehitusgeoloogia ning KMH). II etapi tööde raames toimub ka sadamahoone projekteerimine.

Prangli saarele rajatakse kütusetankla, mis lihtsustab saare elanike elu. Sõltuvalt rahastusest on eesmärk suurendada Naissaare päästevõimekust. Tööde hulka kuuluks depoohoone soojustamine ja remont.

Viimsi valla turvalisust parandatakse ANTS valvesüsteemi ja valvekaamerate (sh veebikaamerate) hooldusteenuse uue hanke korraldamisega (2017-2022).

Taavi Valgmäe
Kommunikatsioonide peaspetsialist

Imre Saar
Transpordi peaspetsialist