Facebook
RSS
Print

Keskkonna- ja planeeringute valdkond 2016

03.02.2017

Keskkonna- ja planeerimisameti 2016 aasta möödus igati töiselt. Ameti isikkoosseis täienes kahe valla jaoks väga olulise ametikohaga – lisandusid valla keskkonna järelevalveinspektor ja planeeringute peaspetsialist.

Planeeringud
2016. aastal toimus 33 vallavalitsuse planeerimiskomisjoni koosolekut, kus vaadati läbi 220 avaldust, ettepanekut ja järelpärimist.  Aasta jooksul kehtestati 10 detailplaneeringut (2015 a. 21 ja 2014 a. 16), milledest vaid 1 (2015 a. 6 ja 2014 a. 5) oli üldplaneeringut osaliselt muutev.

Aasta jooksul kehtestatud detailplaneeringutega anti valla maaomanikele võimalus rajada kokku 9 uut elamuühikut (2015 a. 40, 2014 a. 94, 2013 a. 225).  Planeeringute koostamisel keskendub amet ennekõike kvaliteedile ja olemasoleva elukeskkonna väärtuse tõstmisele.

Avalikkuse silmis suuremat tähelepanu pälvinud detailplaneeringutest sai 2016. aastal kehtestamisküpseks Pärnamäe külas Vehema tiigi äärse ala detailplaneering, millega nähakse ette u  9000  m² suurune üldmaa krunt võimalusega paigaldada alale nii mängu- kui spordiinventari. Tegemist on esimese etapiga Vehema tiigi äärse ala korrastamisel, et luua kogukonnale vaba aja veetmise võimalused.
Tammneeme külas valmis Tammneeme sadamaala detailplaneering, mis loob eeldused hubase ja kogukonna ootustele vastava väikesadama tekkeks. Valmis ka Kelvingi rannaala detailplaneering, millega nähti ette Kelvingi kõlakoja ja tantsupõranda rajamine. Tänu Kelvingi külavanemale ja aktiivsele kogukonnale on see ka valmis saanud.

Alustasime Vehema tee äärse u 3,8 ha suuruse ala detailplaneeringu koostamisega, mille kehtestamisel loome võimalused uue Pärnamäe lasteaed-algkooli, spordihoone, väikese staadioni ja vabaõhukeskuse rajamiseks. Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuriteaduskonna tudengid tunnustatud arhitektide juhendamisel on koostanud planeeritava ala ruumilise lahenduse visioonid, millede tutvustamine toimub Viimsi vallamaja volikogu saalis 21. veebruaril kell 16.

Mürauuring

Muuga ja Randvere küla elanike soovist lähtudes valmis 2016. aastal kaks Muuga sadamat puudutavat mürauuringut. Ühe uuringuga mõõdeti ja hinnati sadamast kostuva müra taset sadama perimeetrile jäävates Viimsi valla külades, teise uuringuga aga mõõdeti ja hinnati müra taset sadama enda territooriumil. Tulenevalt asjaolust, et Muuga sadama kaubamahtude käive on viimastel aastatel järk järgult vähenenud, on ka sadamas elluviidavatest tegevustest põhjustatud müra- ja lõhnahäiringute arv ja summaarne kestvus vähenenud. Millal ja missuguste kaubagruppide maht taaskord tõusma hakkab, ei sõltu küll Viimsi vallavalitsusest, kuid häiringute põhjuste väljaselgitamise ja leevendusmeetmete väljatöötamisega tegeleb vallavalitsus igapäevaselt ning koostöös Tallinna Sadama ja Muuga sadamas tegutsevate ettevõtetega otsime jätkuvalt lahendusi, mis aitaks häiringuid vähendada.

Jäätmemajandus

2016. aasta kevadel viis amet läbi hanke leidmaks viieks aastaks operaatorit Püünsi külas asuvale valla jäätmejaamale. Tulles vastu vallakodanike soovile, muudeti jäätmejaama lahtiolekuaega selliselt, et töise nädalavahetuse järel oleks võimalik majapidamisest väljakraamitud jäätmed ka esmaspäeval jäätmejaama üle anda.

Oluliselt laiendasime ka jäätmejaama territooriumi, mis annab nüüd võimaluse suurendada vastuvõetavate jäätmete mahtu. Jäätmejaama territooriumile paigaldati ka uued mahutid taaskasutusse suunatavate pakendite, tekstiilijäätmete ja bioloogiliselt mittelagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtmiseks.

Jätkuvalt kehtib Viimsi valla ja Tallinna linna koostööleping, mille alusel on viimsilastel võimalik jäätmeid ära anda ka Tallinnale kuuluvasse Pärnamäe jäätmejaama. Samadel tingimustel tallinlastega on ka viimsilastel võimalik Pärnamäe jäätmejaama anda üle nii ohtlikke- kui taaskasutatavaid jäätmeid.

Kurvastusega tuleb aga tõdeda, et hoolimata kahe jäätmejaama olemasolust viiakse jätkuvalt prügi metsa. Ja seda isegi Rohuneeme maastikukaitsealale, mis jääb vaid mõnesaja meetri kaugusele valla jäätmejaamast, kuhu on võimalik jäätmed täiesti tasuta üle anda. Keskkonnajärelvalve tõhustamine on tänase vallavalitsuse üks prioriteete ja need isikud, keda looduskeskkonna prügistamisel tabatakse, saavad kindlasti karistada.

Sarnane saatus ootab ka neid, kes omavoliliselt võtavad vallas puid maha, suunavad majapidamises tekkiva reovee sadeveekraavidesse või ehitavad hooneid täiesti ilma loata või vallavalitsusele esitatud projektis näidatust oluliselt suuremana.   

Loodus- ja elukeskkonna hoidmine on meie kõigi igapäevane ülesanne. Igaühel on võimalik anda oma väikene panus, et keskkonna väärtus ajas kasvaks ja ka tulevased põlvkonnad saaksid eelkäijate tehtu üle uhkust tunda.

Keskkonna- ja planeerimisamet

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt