Facebook
RSS
Print

Keskkond ja planeerimine: Pigem vähem, aga paremini

30.05.2017

Keskkonna- ja planeerimisameti ülesanne on tagada Viimsi valla tasakaalustatud areng läbi elukeskkonna väärtustamise ja looduskeskkonna kaitsmise. Vallavolikogu tänane koosseis on vallaruumi planeerimisel edukalt rakendanud põhimõtet, et planeeringust huvitatud isik peab lisaks enda huvide realiseerimisele panustama ka valla sotsiaalse taristu väljaehitamisse.

Arendajad on mõistnud, et sotsiaalse taristu rajamisse panustamine tõstab nii olemasoleva elukeskkonna kui ka rajatava kinnisvaraarenduse väärtust ja seeläbi ka kohaliku kogukonna heaolu. Kohustus panustada sotsiaaltaristu rajamisse on viinud selleni, et Viimsi vallas on ära kadunud maadega hangeldajad, kelle ainus eesmärk siiani oligi vaid läbi detailplaneeringu maa väärtustamine ja sisuliselt ei huvitanudki neid, kas ja millal rajatavate elamute vahele korraliku kattega ja valgustatud tänavad tekivad. Mänguväljakute ja kergliiklusteede rajamisest ei soovinud arendajad aga midagi kuulda.

Statistika näitab, et Viimsi vald on võtnud suuna planeerimise kvaliteedi tagamisele mitte kvantiteedi tõstmisele. Nii nähakse 2016. aasta jooksul kehtestatud detailplaneeringutega ette vaid 9 uue elamuühiku valda rajamise võimalust. 2015 aastal oli vastavaks näitajaks 40, 2014 aastal 94 ja 2013 aastal 225.

Detailplaneeringu koostamise protsess on üsnagi palju aega nõudev ja tegelik planeeringu elluviimisega kaasnev mõju väljendub alles 5-10 aastat peale detailplaneeringu kehtestamist.  Täna võime öelda, et vallarahva nurin liigintensiivse ja kohati lause arusaamatu elamuehituse üle on põhjustatud otsustest, mis pärit ajaperioodist 2004-2008.  Sel perioodil planeeriti Viimsi valda igal aastal keskmiselt 400 ja enamgi elamuühikut. Peale masu lõppu intensiivistus planeeritu elluviimine, mis omakorda tõi kaasa lasteaia- ja koolikohta puuduse kasvu. Kahjuks jäävad sellesse ajaperioodi  ka planeeringud, millega muudeti massiliselt valla kehtivat üldplaneeringut ja mille tulemusel "tihendati" Haabneeme alevikus asuva Hundi tee piirkonna elamurajooni enam kui 3 korda.

2014. aastast alates pööras vallavalitsus suuremat tähelepanu vallaelanike igapäevaseid vajadusi rahuldavate sotsiaalobjektide planeerimisele. Nii on tänaseks valminud Viimsi Riigigümnaasiumi nime all tuntud detailplaneering millega nähakse lisaks koolile ette ka spordiareeni, valla arenguskeskuse ja kahe büroohoone ajamise võimalus. Aga valmis ka Karulaugu spordihoone detailplaneering, Vehema tiigi läänekalda piirkonna detailplaneering, Kelvingi kõlakoja detailplaneering, Tammneeme sadama detailplaneering. Samuti valmisid Riiasöödi puuduoleva teelõigu detailplaneering ja Äigrumäe külale Muuga teelt juurdepääsuvõimaluse loov Männikusalu detailplaneering.

Koostöö tudengitega

Viimastel aastatel on vallavalitsus teinud aktiivset koostööd Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuriteaduskonnaga, mille tudengid on oma kursusetöö raames koostanud mitmeid valla avaliku ruumi visioone. Oma lennukate ideedega on tudengid suutnud ka kohalikke elanikke aktiivselt kaasamõtlema ja arutlema innustada.

Uuringud

Keskkonnavaldkonna suurimaks kordaminekuks võib pidada kauaoodatud Rohuneeme maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026 kinnitamist volikogus. Kava koostamisse kaasati asjasse puutuvad huvigrupid ja külavanemad ning kavaga oli võimalik tutvuda kõikidel huvilistel. Kaitsekorralduskava koostamisel kaardistati alaga seotud huvigrupid, koondati info loodusväärtuste ja tehtud uuringute kohta, analüüsiti ohutegureid ning kavandati meetmeid ohutegurite leevendamiseks või kõrvaldamiseks. Kümne aasta pärast hinnatakse meetmete tulemuslikkust ning väärtuste seisundit.

Viimasel aastal on valminud kaks Muuga sadamat puudutavat mürauuringut. Tulenevalt asjaolust, et Muuga sadama kaubamahtude käive on viimastel aastatel järk järgult vähenenud, on ka sadamas elluviidavatest tegevustest põhjustatud müra- ja lõhnahäiringute arv ja summaarne kestvus vähenenud. Millal ja missuguste kaubagruppide maht taaskord tõusma hakkab, ei sõltu küll Viimsi vallavalitsusest, kuid häiringute põhjuste väljaselgitamise ja leevendusmeetmete väljatöötamisega tegeleb vallavalitsus igapäevaselt ning koostöös Tallinna Sadama ja Muuga sadamas tegutsevate ettevõtetega otsime jätkuvalt lahendusi, mis aitaks häiringuid vähendada.

Keskkonnajärelevalve

Keskkonnajärelevalve tõhustamine on tänase vallavalitsuse üks prioriteete ja seetõttu on juba aastapäevad vallavalitsuse struktuuris ka keskkonna järelevalveinspektori ametikoht.

Loodus- ja elukeskkonna hoidmine on meie kõigi igapäevane ülesanne. Igaühel on aga võimalik anda oma väike panus, et meie keskkonna väärtus ajas kasvaks ja ka tulevased põlvkonnad saaksid oma eelkäijate poolt korda saadetu üle uhkust tunda.

Erik Vest

Keskkonna- ja planeerimisameti juhataja