Facebook
RSS
Print

Kandideeri sisekontrolöriks

25.07.2018

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

SISEKONTROLÖRI leidmiseks 

Sisekontrolöri eesmärk on Viimsi vallavalitsuse sisekontrolli süsteemi ja avaliku teenistuse eetika tugevdamine sisekontrolli ja teenistusliku järelevalve alase tegevuse korraldamise kaudu. Lisaks sellele on tema ülesandeks suurendada kindlustunnet, et vallavalitsuses ja valla asutustes vastu võetud juhtimis- ja kontrollimeetmed toetavad valla eesmärkide saavutamist, on õigusaktidega kooskõlas ning tagavad valla varade mõistliku kasutamise. Sisekontrolör täidab vallavalitsuses muuhulgas ka andmekaitsespetsialisti ülesandeid, st koordineerib isikuandmete kaitse üldmääruse täitmist.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (soovituslikult majanduse või õiguse valdkonnas);
 • vähemalt 2-aastane töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas;
 • kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, samuti eelarve koostamise ja finantsaruandluse põhimõtete tundmine;
 • valdkondlike õigusaktide ja dokumentide ning seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimustes ja ülesannetes orienteerumine;
 • väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
 • otsustus- ja vastutusvõime ning korrektsus töös, kohusetundlikkus, põhjalikkus ja täpsus;
 • analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus.

Omalt poolt pakume:

 • eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
 • vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:

 • motivatsioonikirja;
 • elulookirjelduse (CV – sh valdkondlikud täiendkoolitused ja senise töökogemuse peamiste ülesannete kirjeldus);
 • haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes ning ametikohale kandideerija peab vastama avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 20.08.2018 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga „sisekontrolör“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info at viimsivv dot ee.

 

Lisateave: lisateave vallasekretär Helen Rives, telefon 602 8815, Helen dot Rives at viimsivv dot ee.