Facebook
RSS
Print

Vallavalitsuse istungi päevakord

17.08.2018

Viimsi Vallavalitsuse 21.08.2018 istungi päevakord

1. Volikogu määruse eelnõu läbivaatamine: Maareformi seaduse § 21 ja § 22' ning maakorraldusseaduse § 3 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

2. Nõusoleku andmine AS Vopak E.O.S vee erikasutuseks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

3. Viimsi alevik Nelgi põik 3 maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning arvamuse andmine hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

4. Koha-aadressi muutmine Leppneeme külas katastriüksusel Sepa
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

5. Koha-aadressi muutmine Lubja külas katastriüksusel Tõnikse
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

6. Isikliku kasutusõiguse seadmine Imatra Elekter Aktsiaselts kasuks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

7. Kaasfinantseeringu kinnituse andmine projektile „Viimsi saarte ja mandri vahelise transpordi- ja päästevõimekuse suurendamine“
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

8. Kaasfinantseeringu kinnituse andmine projektile „Päästevõimekuse tagamine Prangli Lõunasadamas“
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

9. Väikeheinamaa küla / Lillängin katastriüksuse Tammiku jagamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

10. Hoonetel ja katastriüksusel koha-aadresside muutmine Tagakülas/Bakbynis katastriüksusel Naissaare tuletorn 320
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

11. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine: Rohuneeme küla, Viikingi tee 1a
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

12. Haabneeme alevikus asuva Kelluka tee transpordimaa omandamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

13. Ettekirjutus-hoiatus ehitiste lammutamiseks Reinu tee 12
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

14. Lihtmenetlusena läbiviidud riigihankes nr 199899 „Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimistööde omanikujärelevalve teenus“ osalevate pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse edukaks tunnistamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

15. Viimsi valla kriisikomisjoni põhimäärus
Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem

16. Viimsi valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded
Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem

17. Viimsi Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem

18. Soodustuse andmine Käsipalliklubile HC Tallinn tiitlivõistluste korraldamiseks
Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem

19. Lihthankena läbiviidavas riigihankes nr 200003 „Hariduslike erivajaduste õpilaste transport (HEV)“ osaleva pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja eduka pakkuja kinnitamine
Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem

20. Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi meetmes „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“
Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem