Facebook
RSS
Print

Head kooliaastat!

01.09.2017

Täna alustab Viimsi valla üldhariduskoolides õppetööd 2575 õpilast. Neist 304 last lähevad esimesse klassi. Kuigi möödunud õppeaastal oli kooliteed alustavate laste arv natukene suurem, siis 1. klasside komplekte avatakse sel aastal ühe võrra rohkem.

Kui eelmine aasta avasime 1. klasse valla peale 13, siis sel aastal on neid 14: Viimsi Koolis 5, Haabneeme Koolis 3, Randvere Koolis 3, Püünsi Koolis 2 ja Prangli Põhikoolis 1, kus alustab liitklassis kaks 1. klassi õpilast.

Aasta aastalt on õpilaste arv meie valla koolides järjepidevalt kasvanud. Võrreldes 2012. aastaga, kui meie valla koolides õppis 1796 last, on tänaseks laste arv kasvanud 779 võrra ehk 43 protsenti. Õpilaste arvu kasvuga peab ühte sammu käima ka vajalik taristu. Ei ole saladus, et kõik mandriosa koolid töötavad täna n-ö maksimaalse võimekusega. Seetõttu on selle aasta üks olulisemaid investeeringuid Haabneeme Kooli juurdeehitus, et natukenegi leevendada olukorda keskuse piirkonnas. Järgmisel aastal on plaani võetud juurdeehitus Püünsi Koolile.

Hea õpikeskkond ei ole vaid korras taristu, vaid selleks on vaja ka häid õpetajaid. Õpilaste arvu kasv tähendab, et igal aastal näevad meie koolid suurt vaeva ka uute õpetajate värbamisega. Kui eelmisel õppeaastal alustas meie valla viies koolis tööd 254 õpetajat, siis sel aastal on neid 282.

Lisaks laienenud Haabneeme Koolile algab uus õppeaasta veel mitme uuendusega. Haabneeme Kool tegutseb alates 1. septembrist täistsükli põhikoolina (1.-9-klassiline kool). 2009. avatud koolimaja oli seniajani tegutsenud 6-klassilise koolina. Täistsükli põhikooliks kasvab kool küll järk-järgult, ehk sel aastal tegutseb koolis 1. kuni 7. klass.

Uue maja saab juurde ka meie lasteaiavõrk. 4. septembril avab uksed 6-rühmaline Uus-Pärtle lasteaed. Samal ajal lõpetab tegevuse 1-rühmaline Amarülluse lasteaiamaja.

Algav õppeaasta on eriline ka seetõttu, et Viimsi Keskkooli jaoks on tegemist viimase aastaga, mil kool tegutseb 12-klassilise koolina. Ees seisab kooli reorganiseerimine 9-klassiliseks põhikooliks seoses Viimsi riigigümnaasiumi avamisega septembris 2018. Ehk need noored, kes täna alustavad teed Viimsi Kooli 10. ja 11. klassis, jätkavad järgmisest õppeaastast Viimsi riigigümnaasiumis.

Viimsi vallavalitsus tervitab kõiki tarkusepäeva puhul ning soovime sujuvat ja teguderohket algavat õppeaastat!

Haridus- ja kultuuriamet