Facebook
RSS
Print

Haridus- ja kultuurivaldkonna väljakutsed 2017

10.03.2017

Hariduse- ja kultuurivaldkonnas on meil sellel aastal plaanis mastaapseid investeeringuid lasteaia ja koolivõrku, spordivaldkonda ning valdkonna teenuste arendustesse ja inimestesse.

Hariduse-, kultuuri ja spordivaldkonna eelarve moodustab 63% vallaeelarvest ning absoluutarvudes tähendab see tegevuseelarvet 14 663 845 eurot ja investeeringuid üle 4 000 000 euro (nendes numbrites ei sisaldu riiklik haridustoetus ega ka investeeringud).

Võrreldes 2016 valdkonna eelarvega on selle aasta valdkonna tegevuseelarve suurenenud 2 371 845 eurot ja investeeringud 3 300 000 euro võrra.

Ehitamisel on uus kuni 144-kohaline moodne ja lapsesõbralik Uus-Pärtle lasteaed, Haabneeme Kooli juurdeehitus 144 lapsele, valgustatud Karulaugu ja Tädu terviserajad. Projekteerimisel on sportimisvõimalusi avardav Karulaugu spordihall, professionaalset huviharidust andma hakkav Viimsi Kaunite Kunstide Kool ning Püünsi Kooli juurdeehitus.

Ettevalmistamisel on Randvere spordiplatsi ning Leppneeme purjespordikooli ehitushanked.

Samuti on väga olulised igapäevaselt valdkonda panustavad inimesed, mistõttu plaanime väärtustada ja motiveerida alates 1. aprillist kuni 5% palgatõusuga kooli ja lasteaiaõpetajaid, huviharidus-ja kultuuritöötajaid, valla raamatukogu ning Rannarahva Muuseumi töötajaid.

Suurendame ka alanud aastal hallatavate asutuste tegevus- ja investeerimistoetusi.

Viimsi valla elanikkond on väga noor – perede ja laste osakaal valla elanikkonnas on

suur. Seetõttu on ka lasteaedade, koolikohtade ning sportimisvõimaluste avardamise vajadus püsiv. Kuna elanike arv kasvab kiiresti, vajab taristu uuendusi.

Valdkonna investeeringud 2017

Haridusvaldkonnas on kavas investeerida ligi 4 miljonit eurot kodulähedastesse lasteaia ja koolikohtadesse.

Uus-Pärtle lasteaia ehitamine

Ehitustööd Uus-Pärtle lasteaia ehitamisel käivad täie hooga. Lasteaia plaanime avada sügiseks. Lasteaiahoone valmimisel saab vald juurde kuni 144 lasteaiakohta. Uus-Pärtle lasteaia rajamisega saavad valla lapsed sügiseks lapsesõbraliku, ilusa, moodsa ning põnevate lahendustega lasteaia koos heatasemelise personaliga. Kahekorruselisse hoonesse netopinnaga 1551 m2 on planeeritud 6 rühmaruumi. Samuti on hoones eraldi ruumid muusika-, kunsti- ja võimlemistundide läbiviimiseks ning ka teraapiaruumid. Lisaks on hoones kohandatud üks rühm erivajadustega lastele ning õppeklasse saab kasutada ka tunnetus-, kunsti-, muusika- ja füsioteraapiaruumidena.

Haabneeme Kooli juurdeehitus

Ka Haabneeme Kooli juurdeehituse ehitustööd käivad täistuuridel. Juurdeehitus loob valda juurde 144 koolikohta, mis aitab leevendada vajadust õppekohtade järele Viimsi keskuse piirkonnas. Ühtlasi võimaldab juurdeehitus õppetööd hakata läbi viima kolmes kooliastmes, 6-klassilisest Haabneeme koolist saab 9-klassilise III õppeastmega täistsükli põhikool. Kavandatav kolmekordne juurdeehitus valmib 2017. aasta sügiseks, ehituslik maht on 1000 m2. Haabneeme kooli juurdeehitusse on kavandatud kaks koduklassi, neli täismõõdus aineklassi, üks väiksem keeleklass ja keemialabor ning tööõpetusklassid puidu- ja metallitehnoloogiate, kodunduse ja käsitöö õpetamiseks. Loodusainete klassi lisandumine parandab kindlasti ka huvihariduse kvaliteeti Haabneeme koolis.

Viimsi Riigigümnaasiumi ehitus algab suvel

2014.a sõlmisime haridus-ja teadusministeeriumiga kokkuleppe Viimsi Riigigümnaasiumi rajamiseks valda. Sõlmitud kokkuleppe kohaselt peab 540 õppekohaga ning vähemalt 5 õppesuunaga Viimsi Riigigümnaasium õppetööd alustama 1. septembril 2018. Valmis on saanud riigigümnaasiumi arhitektuurne ideelahendus, mille pinnalt hetkel koolihoonet projekteeritakse. Riigi Kinnisvara AS plaanib sellel suvel hakata ehitama Viimsi Riigigümnaasiumi hoonet. Viimsi Riigigümnaasium on tänaseks haridus-ja teadusministri poolt asutatud ning käimas on direktori konkurss.

Karulaugu spordihalli rajamine koostöös erasektoriga

2016 sügisel kuulutasime välja Karulaugu spordihalli rajamise ehituskontsessiooni hanke. Koostöös erasektoriga rajame valda moodsa ja kaasaegseid sportimisvõimalusi pakkuva spordihalli (7000m2). Karulaugu spordihall rajatakse Viimsi staadioni kõrvale, see hakkab teenindama staadioni vajadusi ning võimaldab hakata harrastama tennist, maadlust, korvpalli jt pallimänge. Samuti rajatakse ruumid valla spordiklubidele. Karulaugu spordisaali hakkavad hommikusel ja päevasel ajal kasutama valla haridusasutused kehalise kasvatuse õppekavade täitmiseks. Seejärel on võimalus spordihalli kasutama hakata valla spordiklubidel ja kogukonnal. Spordihoonesse rajatakse ka riietus-ja pesemisruumid. Samuti ehitatakse spordihoone külgseinale staadioni tarbeks kaasaegsed tribüünid. Hetkel on käimas Karulaugu spordihalli projekteerimistööd ning suvel on plaanis spordihalli ehitama hakata.

Kaunite Kunstide Koolihoone projekteerimine

Eelmisel aastal saime valmis Viimsi Kaunite Kunstide Kooli eelprojektiga, kus sõnastasime ja projekteerisime meie tuleviku professionaalse huvihariduse keskuse ruumiprogrammid ja huvihariduse vajadused. Sellel aastal hakkame koostame kooli tarbeks veelgi detailsema põhiprojekti, mis on aluseks juba ehitustöödele. Tänased valla huvikoolid Viimsi Muusikakool ja Viimsi Kunstikool ei suuda enam sammu pidada kogukonna vajadustega. Meil on sedavõrd palju lapsi, kes soovivad saada professionaalset huviharidust, kuid kahjuks ei suuda tänased valla muusikakool ja kunstikool ära mahutada kõiki soovijaid. Kaunite kunstide koolis hakkab tulevikus tegutsema nii muusikakool, kunstikool kui ka huvikeskus, kes saavad kaasaegsed ja suuremad renoveeritud ruumid, mis peaks looma ka parema ja professionaalsema keskkonna huvihariduse andmiseks. Peale koolivalmimist saame võtta poolevõrra rohkem lapsi huviharidust õppima.

Huviharidusasutuste viimine ühte hoonesse peaks tekitama ruumide ühiskasutust ja sünergiat. Kaunite kunstide kooli plaanime rajada ka ca 500-kohalise valla konverentsi-esindussaali, kus saaks hakata korraldama suuremaid valla üritusi ja aluse panna valla õhtusele “salongikultuurielule”. Kaunite Kunstide Kooli plaanime rajada Nelgi tee 1 hoonesse, kus asub MTÜ Viimsi Huvikeskus ja Viimsi vallamaja.

Randvere koolile ja kogukonnale kaasaegne spordiplats

Soovime tagada Randvere koolile paremad võimaluse kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks vabas õhus. Samuti loome valla idaranniku kogukondadele paremad sportimise võimalused laiemalt.

Suvel hakkame ehitama Randvere Kooli kõrvale spordiplatsi ning abihoonet. Spordiplatsile plaanime rajada tartaankattega ala 60 meetri jooksuks, kaugushüppe ja teivashüppe võimalused, samuti oda- ja palliviseteks. Tartaankattega alale paigutame kaks pallimänguväljakut ning rajame ka kuulitõukeala kuulitõukeringiga. Samuti rajame kaks kettaheiteringi. Spordivahendite hoidmiseks rajame abihoone.

Lubja trepp, mis ühendab Haabneeme aleviku Lubja külaga

Lubja trepi eesmärgiks on Haabneeme klindiastangule rajada klindi ülemist ja alumist osa ühendav välisvalgustusega metallkonstruktsiooniga jalakäijate trepp. Trepi rajamise mõte on paremini ühenda Haabneeme alevik ja Lubja küla. Peale trepi rajamist on võimalus Lubja klindipealsetest küladest kiiremini valla keskusesse jõuda, koolidesse, sportima, kinno või poodi.

Leppneeme purjespordikooli laiendus

Viimsis elab rannarahvas. Peame oma looduslikku elukeskkonda ära kasutama ja harrastama ka mereäärseid spordialasid. Rein Ottosoni tänane purjespordikool Leppneeme muulil hakkab kitsaks jääma noortele purjetajatele, mistõttu plaanime rajada suveks purjespordikooli laienduseks teise õppehoone. Rein Ottosoni Purjespordikooli teise hoone ehituse eesmärgiks on tõsta hetkel koolis õppivate praeguste ja tulevaste Eesti Meistrite ning võib-olla ka olümpiavõitjate treeningvõimalusi. Täiendav õppehoone loob võimaluse koolil treenida kuni 100 õpilast praeguse 48 õpilase asemel. Koolile tekib juurde kaks pesemisruumi, kööginurk, õppeklass ja treeningute vaheline puhkeala.

Püünsi Kooli juurdeehituse projekteerimine

Soovime Püünsi Koolist teha valla põhjaosa kogukonna keskuse, kus lisaks heale õppekeskkonnale leiaks oma koha kaasaegne noortekeskus ja valla raamatukogupunkt. Nendest vajadustest lähtuvalt hakkame projekteerima sellel aastal Püünsi Kooli juurdeehitust ca 600 m2 mahus. Püünsi Kooli juurdeehituses soovime juurde projekteerida 4 klassiruumi, noortekeskuse ja valla raamatukogu Püünsi haru, mis teenindaks valla selle piirkonna elanikke.

Karulaugu ja Tädu valgustatud terviseradade ehitus

Karulaugu klindiastangu terviserada, millest käesoleval ajal ehitatakse välja täiendav 600 m lõik, on jätkuks juba olemasolevale 1,9 km pikkusele valgustatud terviserajale. Uus terviseraja lõik ühendab  Karulaugu terviseraja Viimsi mõisa pargiga. Edaspidi saavad liikumisharrastajad olenemata aasta-ajast teha veel pikemaid ringe, kasutades nii terviseraja kui liikumisteid pargis.

Ka poolsaare idaosas toimuvad ehitustööd valgustusega Randvere Tädu terviseraja rajamiseks. Tädu terviserada rajatakse Randvere piirkonnas RMK Tädu looduraja naabrusesse. Valla idaranniku piirkonnas elab kokku 3500 inimest. Randveresse on viimastel aastatel ehitatuid lasteaed ja kool, kuid puudunud on kodulähedane valgustatud terviserada. Tädu terviserada valmib 1,9 km ning lisaks 500 m  pikkune väike rada.

Jan Trei

Abivallavanem