Facebook
RSS
Print

Eelläbirääkimistega pakkumismenetlus Lilleoru tee kinnistu osa kasutusse andmiseks parkla rajamise eesmärgil

06.02.2017

Viimsi Vallavolikogu 13.09.2016 otsuse nr 87 „Laiakülas asuva Lilleoru tee kinnistu osa kasutusse andmiseks parkla rajamise eesmärgil eelläbirääkimistega pakkumismenetluse korraldamine ja komisjoni moodustamine“ alusel Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumismenetluse Laiakülas asuva Lilleoru tee kinnistu osa (katastritunnus 89001:010:3739, skeem toodud Lisas 1) kasutusse andmiseks parkla rajamise eesmärgil.

Kasutusse antav vara, kasutusotstarve, pakkumise alghind

Laiakülas asuva Lilleoru tee kinnistu osa, (skeem toodud Lisas 1) sihtotstarbena transpordimaa, antakse kuni 10 aastaks kasutusse kohustusega rajada parkla vastavalt Lisas 2 toodud projektile.

Kasutusse antav ala 300 m² (parkla ala ja lähiala). Hooldust teostab parkla rajaja/kasutaja.

Rentnik kohustub tasuma vallale parkla kasutamise eest renditasu. Renditasu alghinnaks on 14 eurot aastas mis võrdub parkla ala maamaksuga (pakkumise samm 1,00 €).

Pakkumise võitja väljaselgitamise alused

Kõrgeim pakutav renditasu.

Pakkujale esitatavad nõuded

 1. pakkuja peab pakkumise esitamise hetkeks olema täitnud kõik Viimsi valla ees võetud kohustused;
 2. pakkuja peab olema täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
 3. pakkuja peab olema maksevõimeline;
 4. pakkuja vara ei või olla sekvestri alla pandud ja tema suhtes ei või olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
 5. pakkuja võib esitada kasutusse antava vara kohta ainult 1 (ühe) pakkumise.

Pakkumine peab sisaldama

 1. andmeid pakkuja kohta:
  1.1 juriidilise isiku nimi, äriregistri kood, juriidiline aadress, kontaktandmed;
 2. nõusolekut vallarajatise kasutusse võtmiseks eelläbirääkimistega pakkumisel kehtestatud tingimustel;
 3. soovitud kasutusperioodi kestvust;
 4. parkla valmimise tähtaega;
 5. sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat. Kui need ei lange kokki, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa;
 6. tõendit kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta, mis ei või olla väljastatud varem kui 10 tööpäeva enne pakkumise esitamist;
 7. volikirja (juhul, kui pakkumise allkirjastanud isiku esindusõigus ei tulene seadusest);

Pakkumiste esitamise koht, tähtaeg (kuupäev, kellaaeg), pakkumiste avamise koht ja aeg

Pakkumine tuua või saata Viimsi Vallavalitsuse kommunaalametile aadressil Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, kabinet 110, järgnevalt vormistatuna:

 1. pakkumine on köidetud;
 2. pakkumine esitatakse suletud ümbrikus;
 3. ümbriku vasakusse ülanurka märgitakse pakkumise esitaja nimi, registrikood ja aadress;
 4. ümbriku keskossa märgitakse „Lilleoru tee parkla“ ja  „Mitte avada enne 27.02.2017 kell 12:00“.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.02.2017 kell 12:00.

Korraldaja andmed: Viimsi Vallavalitsus, registrikood 75021250, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harjumaa, tel 602 8800, e-post: info@viimsivv.ee.

Kontaktisik: kommunaalameti teedespetsialist Timmo Aleksandrov, tel. 602 8861 timmo@viimsivv.ee.

Pakkumised avab  komisjon, kes selgitab pakkumiste nõuetekohasuse. Nõuetele vastavad pakkujad kutsutakse läbirääkimistele peale mida vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise või teatab loobumisest.

Pakkumise võitjaga sõlmitakse leping.

Viimsi vallavalitsus

 

Lisa 1 Rajatava parkla asukoha skeem
Lisa 2 Rajatava parkla projekti fragment – asendiplaan

 

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt