Facebook
RSS
Print

Avanes hajaasustuse programmi taotlusvoor

31.03.2017

31. märtsist  algas Harjumaal hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Viimsi vallas hajaasustusega piirkondade hulka kuuluvad Naissaar ja Prangli. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 1. juunil 2017.


Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2017);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist. Selleks, et teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige vallaametnikuga.
Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate EASi kodulehelt.