Facebook
RSS
Print

Perekonna sissetulekust mittesõltuvad Viimsi valla eelarvelised toetused

20.07.2017

Sünnitoetuse suurus on 350 eurot. Toetus makstakse ühes osas lapse sünnihetkel kehtinud toetuse määras.

I klassi mineva lapse toetus on 64 eurot.

Suurperetoetus (4- ja enama lapsega perele) on 128 eurot.

Eakate tähtpäevatoetus on 20 eurot ja makstakse 70, 75, 80, 85, 90-aastastele ja vanematele inimestele ja 50 eurot kuld- või briljantpulmapäevaks.

Tšernobõli AEJ avariid likvideerinute toetus on 128 eurot.

Matusetoetuse suurus on 120 eurot.

Lapsehoiutoetus on kuni 200 eurot kuus.

Puudega isiku hooldaja toetus on 30-50 eurot kuus.

Puudega isiku transporditoetus võib taotleda sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu või liitpuudega isik transpordiks väljaspool Viimsi valda asuvasse kooli- ja päevakeskusesse või muudel vajalikel juhtudel, toetuse määratakse rahalise toetusena Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras või transporditeenusena eelarveliste vahendite ja tehniliste võimaluste olemasolul ja piires. Toetuse liigi, mahu ja andmise tingimused määrab Sotsiaal-ja tervishoiuamet sotsiaalkomisjoni ettepanekul. Amet võib kehtestada teenusena saadavale toetusele omaosaluse.

puudega isiku isikliku abistaja teenuse toetus antakse sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu või liitpuudega isikule, kes vajab puudest tulenevalt teenust igapäevaeluga toimetulekuks. Taotlusele tuleb lisada puude raskusastet tõendava dokumendi ja rehabilitatsiooniplaani koopia mis sisaldab teenuse vajadust. Toetuse suuruse, mahu ja andmise tingimused määrab Sotsiaal-ja tervishoiuamet sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

puudega isiku tugiisiku teenuse toetus   antakse sügava või raske vaimu /psüühikahäirega ja kõne-ja keele-või liitpuudega isikule, kes vajab puudest tulenevalt teenust igapäevaeluga toimetulekuks. Taotlusele tuleb lisada puude raskusastet tõendava dokumendi ja rehabilitatsiooniplaani koopia mis sisaldab teenuse vajadust.  Toetuse suuruse, mahu ja tingimused määrab Sotsiaal-ja tervishoiuamet sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

puudega isiku päevakeskuse teenuse toetus antakse puudega isiku päevakeskuse teenuse kulu osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

viipekeele tõlketeenuse toetus makstakse kurtidele viipekeele tõlketeenuse eest tasumiseks Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras mis on 2016 aastal kuni 100 € aastas.

 

Teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS TREV-2 Grupp.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt