Facebook
RSS
Print

Kasutusloa taotlemine

29.01.2018

Alates 1. aprillist 2016 tuleb kasutusloa taotlus ja lisatav dokumentatsioon esitada ehitisregistri kaudu: www.ehr.ee

Kasutusloa taotlemiseks valmistage ette järgmised dokumendid (edastatakse läbi elektroonilise menetluskeskkonna: www.ehr.ee):

 1. kasutusloa taotlus (taotlus, tehnilised andmed).
 2. Ehitise kasutuseelse ülevaatuse akt: Ülevaatuse akt
 3. Esitada vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt koostatud ehitusjärgne topogeodeetiline mõõdistus, mis kajastab kõiki ehitisi (hooned, rajatised, tehnovõrgud) ja kõrghaljastust. Mõõdistus ja joonised esitada DWG või DGN failina koos kasutusloa taotlusega ehitisregistris.
 4. Riigilõiv kasutusloa taotluse läbivaatamise eest. Elamu 30.- ja mitteelamu 60.- (Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele Swedbank EE182200221010936477 või Nordea Pank EE111700017002666794, selgitusse märkida ka ehitise aadress). Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Seega tuleb riigilõiv tasuda ainult nende ebaseaduslike ehitiste kandmise puhul, mis on ehitatud alates 1. jaanuar 2003. Lõiv rakendub selliste ehitiste puhul, mis on püstitatud ilma igasuguse loata ning millel pole mingit õiguslikku alust (samuti juurdeehitus, milleks oli vajalik ehitusluba).
 5. Tegelikule olukorrale vastav projekt (Juhul, kui projekti ei ole, ehitise ehitustehniline audit).
 6. Kommunaalteenuste lepingute koopiad: vesi, kanalisatsioon, elekter, prügi, gaas.
 7. Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus koos mõõdistamise aruandega (annab välja akrediteeritud tehnilise kontrolli teostaja); vt www.eak.ee, sama gaasi kohta (annab välja Inspecta Estonia OÜ).
 8. Jäätmeõiend

Päästeameti Põhja Päästekeskus võib küsida ehitise ülevaatusel alltoodud dokumente (loetelu oleneb konkreetse ehitise ehitusprojektist):

 1. Vastavusdeklaratsioon moodulkorstna paigalduse kohta.
 2. Tuletõkkeukse paigaldamise kaetud tööde akt, ukse ja tihendusmaterjali sertifikaat ning ukse paigaldusjuhend.
 3. Korstna ehitamine – kaetud tööde akt, tihendusmaterjalide sertifikaadid ja teostusjoonis.
 4. Veetorude läbiviimine tuletõkkekonstruktsioonist – kaetud tööde akt, manseti ja tihendusmaterjali sertifikaat ning manseti paigaldusjuhend.
 5. Ventilatsioonitorude läbiviimine tuletõkkekonstruktsioonist – kaetud tööde akt, tuletõkkeklapi ja tihendusmaterjali sertifikaat ning tuletõkkeklapi paigaldusjuhend.
 6. Seinte puitsõrestiku katmine kahekordse tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt ja plaadi sertifikaat.
 7. Vahelae puittalade katmine alt kahekordse ja pealt ühekordse tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt ja plaadi sertifikaat.
 8. Keldrikorruse lae ehitamine – kaetud tööde akt ja paneeli sertifikaat.
 9. Korruse vahelae valamine ja armeerimine – kaetud tööde akt, kus on näidatud betooni klass, armatuuri klass ja paigutus ning tulepüsivus.
 10. Katuse kandetarindite katmine tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt, plaadi sertifikaat.
 11. Katuse kandetarindite võõpamine tulekaitsevõõbaga – kaetud tööde akt, võõba sertifikaat.
 12. Seinte ja lagede pinna katmine – kaetud tööde akt, materjali(de) sertifikaat.
 13. Välisseina välispinna katmine – kaetud tööde akt, materjali(de) sertifikaat.


Täpsemate selgituste ja juhiste saamiseks pöördu vallavalitsuse ehitusametisse

Vastuvõtu ajad:

 • esmaspäeviti  14.00–17.30
 • neljapäeviti    09.00–12.00 ja 14.00-17.00