Facebook
RSS
Print

Kuidas toetatakse Viimsi vallas sporditegevust

07.11.2012

Laste ja noorte sporditegevuse toetamisest

Iga aastal on järgmise aasta sporditegevuse toetuse taotluste esitamise tähtajaks 1. november.

Seoses sporditoetuste taotluste esitamisega tuletame veel kord meelde kõigile lapsevanematele: palun kinnitage oma lapse spordiklubi hiljemalt 1.detsembril elektrooniliselt riigiportaalis www.eesti.ee.

Alates 1.09.2014 hakkab Viimsi vallas tegutsevatele spordiklubidele kehtima nõue registreerida iga toetust taotletava spordiala kohta õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Selle eesmärk on rõhutada spordiorganisatsiooni tehtava töö kvaliteeti ja lapsevanemale õigust saada tulumaksutagastus koolituskuludelt – spordiklubi treeningrühma osalustasult.   

Kui kellelgi puudub igapäevane ligipääs arvutile/internetile, siis on võimalik vajalikud toimingud teha vallavalitsuse kultuuri- ja spordiametis, kus kohapeal tehtud kirjalike nõusolekute, taotluste vms alusel teeb vajalikud toimingud volitatud ametnik.

Tuletame meelde veel kord olulisema info hiljuti kehtestatud spordi toetamise korrast.    

Viimsi vald toetab 7-19-aastaste laste ja noorte sporditegevust ning ka püsiva töövõimetusega inimeste, kes on tunnistatud töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud korras töövõime kaotusega vähemalt 40 protsenti, sporditegevust sõltumata nende vanusest. Olgu veel kord mainitud, et spordipearahade toetusi saavad ja neid kasutavad sihtotstarbeliselt spordiklubid.             

Spordiorganisatsioonis, millele toetust antakse, peab olema vähemalt 20 harrastajat, olenemata omavalitsusest, kust harrastajad on pärit.  

Määrusega kehtestatakse kõigile sporditreeningrühmade treeneritele vähemalt 4. kutsestandarti nõue. 5. või kõrgema kutsestandardiga  treeneri toetus arvestatakse ühele spordiorganisatsioonile. Viimasega kaasneb lisatingimus, et seda arvestatakse juhul, kui vähemalt 51% treeningrühmades harrastajaid on Viimsi valla elanikud. Selle klausli mõte on see, et nn. treeneri toetus eraldatakse kas Viimsi valla või Tallinna linna poolt.       

Pearaha arvestamise aluseks on pearaha baassumma, mis arvutatakse läbi koefitsientidega, mille järgi arvestatakse harrastaja vanust, spordiala kallidust, spordiala eelisarendatavuse määra, spordiorganisatsiooni tulemuslikkust riigi alaliidu edetabeli andmete põhjal ning alates 5. kutsestandariga  treeneri kutse taset.   

Üks spordiorganisatsioon saab ühe lapse/noore ehk toetava pearaha ja seda ei saa jagada kahe (või enama) spordiklubi vahel, juhul kui toetatav osaleb kahe või veel enama erineva spordiklubi treeningrühmas.

Viimsi Vallavalitsus määrab sporditegevuse toetused üheks kalendriaastaks pärast valla eelarve kehtestamist. Jooksva aasta sees on võimalik treeningrühmades teha muudatusi – kui harrastaja loobub jooksva aasta sees mingil põhjusel trennis käimisest, siis lapsevanem ja spordiklubi peavad hoolitsema selle eest, et loobuja treeningrühma nimekirjast välja võetakse. Sellega vabaneb spordiklubis pearahaga toetatav koht, mille saab täita uue harrastaja treeningrühma lülitamisega.

 

Lisainfo:

Viimsi Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiamet:

tel 602 8860 Remo Merimaa, remo.merimaa@viimsivv.ee, sporditöö koordinaator
tel 602 8866 Marje Plaan, marje.plaan@viimsivv.ee, kultuuritöö koordinaator
tel 602 8874 Ott Kask, ott.kask@viimsivv.ee, kultuuri-ja spordiameti juhataja