Facebook
RSS
Print

Kuidas toetatakse Viimsi vallas sporditegevust

19.07.2017

Viimsi vald toetab Viimsi valla 7-19-aastaste laste ja noorte, sealhulgas puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud korras töövõime kaotusega vähemalt 40 protsenti (edaspidi harrastajad) sporditegevust.

Alates 1.09.2014 on kõigil Viimsi vallas tegutsevatele spordiklubidele nõue registreerida iga toetust taotletava spordiala kohta õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Selle eesmärk on rõhutada spordiorganisatsiooni tehtava töö kvaliteeti ja lapsevanemale õigust saada tulumaksutagastus koolituskuludelt – spordiklubi treeningrühma osalustasult.

Spordipearahade toetust saavad ja kasutavad sihtotstarbeliselt vaid spordiklubid, kus on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elavaid kooliealisi noori. Pearaha arvestamise aluseks on pearaha baassumma, mis arvutatakse läbi koefitsientidega, mille järgi arvestatakse harrastaja vanust, spordiala kallidust, spordiala eelisarendatavuse määra, spordiorganisatsiooni tulemuslikkust riigi alaliidu edetabeli andmete põhjal ning alates 5. kutsestandardiga  treeneri kutse taset.  

Spordiorganisatsioonis, millele toetust antakse, peab olema vähemalt 20 harrastajat, olenemata omavalitsusest, kust harrastajad on pärit. Määrusega kehtestatakse kõigile sporditreeningrühmade treeneritele vähemalt 4. kutsestandarti nõue ning kuni 100 harrastaja kohta on eri spordialal vähemalt üks treenerikutse 5 või kõrgema kutsestandardi tasemega treener.

Treenerikutse kutsestandardi taset arvestatakse toetuse andmisel alates 5 tasemest ühele spordiorganisatsioonile ühe treeneri kohta,  kes on kinnitatud toetust saava spordiorganisatsiooni pearaha arvestamise infosüsteemis (edaspidi PAI süsteem) ning kellel on vähemalt 51% harrastajaid, kelle rahvastikuregistri andmetel on elukohaks Viimsi vald.

Viimsi Vallavalitsus määrab sporditegevuse toetused üheks kalendriaastaks pärast valla eelarve kehtestamist. Jooksva aasta sees on võimalik treeningrühmades teha muudatusi – kui harrastaja loobub jooksva aasta sees mingil põhjusel trennis käimisest, siis lapsevanem ja spordiklubi peavad hoolitsema selle eest, et loobuja treeningrühma nimekirjast välja võetakse. Sellega vabaneb spordiklubis pearahaga toetatav koht, mille saab täita uue harrastaja treeningrühma lülitamisega.

Sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.

Lisainfo
Viimsi Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiamet:

tel 602 8860 Kaija Mägi, kaija dot magi at viimsivv dot ee huvihariduse ja sporditöö koordinaator
tel 602 8866 Marje Plaan, marje dot plaan at viimsivv dot ee, kultuuritöö koordinaator
tel 602 8874 Ott Kask, ott dot kask at viimsivv dot ee, kultuuri-ja spordiameti juhataja


 

 


Kandideerimise dokumendid
saada hiljemalt 04.12.2017.

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis


       Haabneeme LED projekt