Facebook
RSS
Print

Sotsiaaltoetused

19.07.2017

Riiklik toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele. Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir. 2016. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiiri suurus on 104 eurot kuus.

Riiklik vajadusepõhine peretoetus

2016. a on vajaduspõhise peretoetuse arvestamise sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 358 eurot kuus. Igale järgnevale on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 179 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107,40 eurot kuus. Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 € kuus ühe lapsega perele ning 90€ kuus kahe ja enama lapsega perele.

 

Perekonna sissetulekust mittesõltuvad Viimsi valla eelarvelised toetused


Sünnitoetuse suurus on 350 eurot. Toetus makstakse ühes osas lapse sündimise kuupäeval kehtinud toetuse määras.

I klassi mineva lapse toetus on 64 eurot.

Suurperetoetus (4- ja enama lapsega perele) on 128 eurot.

Eakate tähtpäevatoetus on 20 eurot ja makstakse 70, 75, 80, 85, 90-aastastele ja vanematele inimestele ja 50 eurot kuld- või briljantpulmapäevaks.

Tšernobõli AEJ avariid likvideerinute toetus on 128 eurot.

Matusetoetuse suurus on 120 eurot.

Puudega isiku hooldaja toetus on 30-50 eurot kuus.

Puudega isiku transporditoetus võib taotleda sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu või liitpuudega isik transpordiks väljaspool Viimsi valda asuvasse kooli- ja päevakeskusesse või muudel vajalikel juhtudel, toetuse määratakse rahalise toetusena Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras või transporditeenusena eelarveliste vahendite ja tehniliste võimaluste olemasolul ja piires. Toetuse liigi, mahu ja andmise tingimused määrab Sotsiaal-ja tervishoiuamet sotsiaalkomisjoni ettepanekul. Amet võib kehtestada teenusena saadavale toetusele omaosaluse.

puudega isiku isikliku abistaja teenuse toetus antakse sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu või liitpuudega isikule, kes vajab puudest tulenevalt teenust igapäevaeluga toimetulekuks. Taotlusele tuleb lisada puude raskusastet tõendava dokumendi ja rehabilitatsiooniplaani koopia mis sisaldab teenuse vajadust. Toetuse suuruse, mahu ja andmise tingimused määrab Sotsiaal-ja tervishoiuamet sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

puudega isiku tugiisiku teenuse toetus   antakse sügava või raske vaimu /psüühikahäirega ja kõne-ja keele-või liitpuudega isikule, kes vajab puudest tulenevalt teenust igapäevaeluga toimetulekuks. Taotlusele tuleb lisada puude raskusastet tõendava dokumendi ja rehabilitatsiooniplaani koopia mis sisaldab teenuse vajadust.  Toetuse suuruse, mahu ja tingimused määrab Sotsiaal-ja tervishoiuamet sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

puudega isiku päevakeskuse teenuse toetus antakse puudega isiku päevakeskuse teenuse kulu osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

viipekeele tõlketeenuse toetus makstakse kurtidele viipekeele tõlketeenuse eest tasumiseks Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras mis on 2016 aastal kuni 100 € aastas.

 

Perekonna sissetulekust sõltuvad Viimsi valla eelarvelised toetused

 

Taotleda võivad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere esimese liikme kohta on kahe ja poole kordne riiklik toimetulekupiir- 325 eurot ja 243,75 eurot iga järgmise pereliikme kohta.

Ravimitoetus. Taotleda saab kuni 4 korda aastas Toetust võidakse määrata ühele isikule maksimaalselt kehtiva toetuse määra (300 eurot) ulatuses aastas, kuid mitte rohkem kui 50 % tehtud kulutustest.

Toimetuleku tagamise toetus. Makstakse tõendatud vajaduse puhul kuni kehtestatud toetuse määrani - eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks; spordi- ja lastelaagrite osalustasu osaliseks kompenseerimiseks; pereteenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks (lastekaitsespetsialisti poolt selgitatud vajadusel);  muudel ettenägematutel asjaoludel; valla elanikule erakorralise olukorra nagu tulekahju ja loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks.

Lasteaias, hoius või koolis toiduraha ja lasteaia või hoiu kohatasu toetus. Tingimusel, et lapse mõlemad vanemad on Viimsi valla elanikud (toetuse määr kuus: toiduraha 64 eurot, kohatasu 58 eurot).

Hooldekodus hooldustasu maksmise toetus. Võib taotleda eakas, kellel puuduvad ülapidamiskohustusega isikud või nad ei ole võimelised ülalpidamiskohustust täitama. Toetuse suuruse määrab Sotsiaal-ja tervishoiuamet sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

Määrusega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas.