Facebook
RSS
Print

Sotsiaaltoetused

27.02.2015

Sissetulekust sõltuvad toetused:

 1. lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus kuni 64 € kuus
 2. lasteaia kohatasu toetus kuni 58 € kuus
 3. ravimitoetus kuni 200 € aastas
 4. toimetuleku tagamise toetus  kuni 640 €
 5. hooldekodus hooldustasu maksmise toetus- Vallavalitsuse otsusega

Toetusi makstakse vähekindlustatud kodanikele kelle rahvastikuregistrijärge elukoht asub Viimsi vallas.

Toetuste menetlemine:
Viimsi valla eelarvest makstavate sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemiseks tuleb esitada  kirjalik avaldus koos sissetulekut tõendavate dokumentidega Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuametile.
Avaldus vaadatakse läbi Vallavolikogu sotsiaalkomisjonis ning komisjoni poolt tehtud toetusettepanekud kinnitab Vallavalitsus. Antud otsuse alusel makstakse toetus välja või kantakse taotleja arveldusarvele.

Toimetulekutoetuste taotlemine

Toimetulekutoetust makstakse Viimsi valla elanikeregistris olevatele isikutele, kelle tulud peale alaliste eluasemekulude katmist normpinna ulatuses on alla Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri.
Toimetuleku määramise aluseks on perekonna sissetulek.
Toimetulekutoetuse määramisel ja maksmisel võetakse eluasemekulud arvesse nendel perekondadel, kelle kõik täisealised liikmed kas töötavad, õpivad, saavad riiklikku pensioni või on ametlikult töötuks tunnistatud või tööotsijana arvel.

Vajalikud dokumendid:

 1. isikut tõendav dokument;
 2. palgatõend töökohast;
 3. pensionitunnistus;
 4. töötu kaart;
 5. vanematel kui 16-aastastel lastel koolitõend;
 6. tõend eluaseme kulude tasumise kohta eelneval kuul.

Dokumente võetakse vastu 5.–20. kuupäevani.

Sissetulekust mittesõltuvad toetused

 1. sünnitoetus 256 €
 2. põhikooli I klassi mineva lapse toetus 64 €
 3. eakate tähtpäeva toetus juubel alates 70 a 20 €, kuldpulmadeks 50 €
 4. matusetoetus 120 €
 5. Tšernobõli AEJ avariis likvideerimisel osalenu toetus 128 € aastas
 6. suurperetoetus 128 € aastas
 7. lapsehoiutoetus  kuni 128 € kuus
 8. hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale  50 € kuus
 9. hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale  30 € kuus
 10. hooldajatoetus 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 34 € kuus
 11. hooldajatoetus 16-18-aastase raske puudega lapse hooldajale 30 € kuus
 12. hooldajatoetus 16-18-aastase sügava puudega lapse hooldajale 50 € kuus
 13. puudega isiku isikliku abistaja-, tugiisiku-, transpordi-, päevakeskuse teenuse toetus - Vallavalitsuse otsusega, regulaartranspordi toetus 65 € kuus
 14. viipekeele tõlketeenuse toetus 100 € aastas

Eakate tähtpäevatoetuse, suurperetoetuse ja Tsernobõli AEJ osalenu toetuse saamiseks onvaja esitada vabas vormis avaldus esmasel taotlemisel, edaspidi laekub toetus automaatselt.  Teiste sissetulekust mittesõltuvate toetuste taotlemiseks tuleb esitada vormikohane avaldus. (Blanketid)