Facebook
RSS
Print

Noorsoo- ja haridusvaldkond 2016

03.02.2017

Noorsoo- ja haridusvaldkonnas oli 2016. aastal uute alusdokumentide loomise aasta. Lisaks tugevdati rahvusvahelist koostööd ning korraldati õpilasmalevat.

Arengukavad

Üks mahukamaid ülesandeid ameti jaoks oli möödunud aastal nii valla haridusvõrgu arengukava kui ka noorsootöö arengukava uuendamine.

Et valla haridusvõrgu arengukava sai vastu võetud 2013. aastal, siis oli uuendamine vajalik tingituna ennekõike otsusest rajada Viimsi valda riigigümnaasium, aga ka kiiretest demograafilistest arengutest. Arengukava muutmiseks moodustati 2015. aasta lõpus vallavalitsuse töörühm, mis pidas regulaarselt arutelusid kuni septembrikuuni. Oktoobriks oli arengukava eelnõu valmis ja esitati volikogule esimeseks lugemiseks. 15. novembri volikogu istungil kinnitati Viimsi valla haridusvõrgu arengukava aastateks 2016-2020. Vastavalt arengukava tegevuskavale võttis volikogu detsembrikuisel istungil vastu otsuse Haabneeme Kooli ümberkorraldamise kohta 6-klassilisest koolist täistsükli põhikooliks (1.-9. klass). Otsus jõustub 1. septembril 2017 ning ettevalmistused kooli ümberkorraldamiseks juba käivad.

2016. aastal võeti vastu uus valla noorsootöö arengukava aastateks 2016-2020. Uus arengukava valmis koostöös noortevolikogu, õpilasesinduste, noortekeskuste, koolide ja vallavalitsuse esindajatega. Koostöös noorte, noorsootöötajate ja ametnikega määratleti ühised suunad ja prioriteedid Viimsi noorsootöös järgnevateks aastateks.

Eralasteaedade toetamise kord

Kindlasti väärib ära mainimist ka uue eralasteaedade toetamise korra vastuvõtmine. Uus kord, mille väljatöötamisega amet kevadel tõsiselt vaeva nägi, hakkas kehtima uuest õppeaastast. Kuigi esialgu tekitas uus kord nii lapsevanemates kui ka eralasteaedades küsimusi, mis on ka igati loomulik, siis täna süsteem toimib. Lapsevanemate jaoks oli kindlasti hea uudis ka see, et uue korra jõustumine tähendas ka eralasteaiatoetuse tõusu.

Haridusalane tunnustamise kord

Koostöös noorsoo- ja hariduskomisjoniga töötati aasta teises pooles välja Viimsi valla haridusalane tunnustamise kord. Kuigi vallal on olemas statuut, mille alusel premeeritakse ja tunnustatakse neid, kes on silma paistnud kultuuri ja spordi valdkonnas, siis hariduses seni taoline kord puudus. Nüüd hakkab vald premeerima ka neid noori ja õpetajaid, kelle töö ja vaev on viinud heade tulemusteni vabariiklikel või rahvusvahelistel olümpiaadidel, konkurssidel või õpilasvõistlustel. Lisaks premeeritakse vallavalitsuse poolt kõiki neid valla noori, kes on lõpetanud gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga, vastavalt siis 1000 või 750 euro suurune preemia. Medalistide kõrval tunnustatakse edaspidi ka Viimsi valla põhikooli kiituskirjaga (kõik hinded põhikooli lõputunnistusel on väga head) lõpetanuid 300 euro suuruse preemiaga ning Viimsi valla huvikooli põhiõppe kiituskirjaga lõpetanuid 200 euroga. Premeerimise eesmärgiks on väärtustada õppimist ja enesearendamist.

Noorte tunnustamise kord

Viimsi noortel, noorsootöötajatel, õpetajatel, ametnikel ja lapsevanematel oli aasta jooksul võimalik esitada ettepanekuid silmapaistvate 7-26 aastaste noorte tunnustamiseks. Vastavalt volikogu määrusele „Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise tingimused ja kord“, tunnustas vallavalitsus 2016. aastal kokku 24 noort, keda võib pidada noorte eeskujuks ning kes on viimase jooksva aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. Kokku maksti noortele välja toetust summas 5550 eurot.

Viimsi Õpilasmalev

2016. aastal osales Viimsi Õpilasmalevas kokku 89 noort vanuses 13-18. Õpilasmalev toimus kahes vahetuses, noortel oli 10 tööpäeva. Noorte peamiseks tööandjaks oli valla kommunaalamet, lisaks töötasid noored Viimsi lasteaedades, Viimsi koolide juures, Rannarahva Muuseumis, Viimsi Huvikeskuses ja noortekeskustes. Noori juhendasid kvalifitseeritud laagrikasvatajad, noortekeskuste noorsootöötajad. Lisaks 4 tunnistele tööpäevadele toimusid ka ühised vaba-aja tegevused. Maleva raames tähistati ka 12. augustil Noortepäeva, korraldati traditsiooniline jalgpalliturniir, kus noorte vastaseks oli vallavalitsuse võistkond.

Rahvusvaheline koostöö

Veebruarist kuni augustini 2016 olid Viimsis kaks vabatahtlikku noort, Saksamaalt ja Prantsusmaalt. Vallavalitsuse, noortekeskuse ja lasteaia koostöös korraldati Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVS) projekt „Future is Now“. Lisaks kahele noorele, keda võeti vastu 6 kuud Viimsis, saadeti üks noor ka Hispaaniasse. Alates oktoobrist on üks Viimsi noor vabatahtlikuna tööl Ibiza noortekeskuses. Programme finantseeritakse Erasmus+ programmi kaudu.

Lisaks EVS projektidele korraldati Viimsis noortekeskuse ja vallavalitsuse koostöös 2016 suvel noorsoovahetus „Maailm algab minust“, kus osalesid nelja maa noored vanuses 15-18, ühiselt räägiti noorte hobidest ja harrastustest. Viimsi noored osalesid ka Prantsusmaal toimunud noorsoovahetusprojektis „Come on dance“.

Viimsis korraldati praktika kuuele Saksamaa üliõpilasele, praktikat juhendasid lasteaia õpetajad ja noortekeskuste noorsootöötajad. Viimsi noorsootöötajad ja ameti esindajad osalesid koolitustel ja seminaridel Rumeenias, Belgias, Hispaanias, Horvaatias.

2016. aasta arvudes

Viimsi valla viies koolis õppis 2016. aasta lõpu seisuga 2412 last. Väljaspool Viimsi valda õpib 786 õpilast, valdav enamus Tallinna koolides.

Viimsi munitsipaallasteaedades (MLA Viimsi Lasteaiad 8 maja ja Püünsi Kooli lasteaed) oli aasta lõpu seisuga 775 last. 24 eralasteaias käib 574 Viimsi last.

2016. aastal lõpetas 9 Viimsi valla noort 12. klassi medaliga. Kuldmedaliga lõpetas Viimsi Keskkooli Kadri Orumaa, Brigitta Rosin ja Maria Helena Vallikivi. Tallinna 21. Kooli lõpetas kuldmedaliga Robert Pikmets ja hõbemedaliga Sandra Ruul. Pirita Majandusgümnaasiumi lõpetas hõbemedaliga Helen Noor. Vanalinna Hariduskolleegiumi lõpetas kuldmedaliga Kertu Aer ja Jaan Erik Pihel. Jakob Westholmi Gümnaasiumi lõpetas kuldmedaliga Paula-Johanna Viilop.

Noorsoo- ja hariduskomisjonile esitati 2016. aastal 12 taotlust erinevate projektide ja ürituste toetamiseks. Komisjoni ettepanekul toetati projekte ja eraldati  toetus 5318 eurot.

Aasta paistis silma ka sellega, et erakordselt palju laekus vallavalitsusele taotlusi noortelt õpilasvahetuse kaasfinantseerimiseks. Kokku otsustati toetada 5 õpilase minekut välismaale kokku 3700 euro ulatuses.

Lisaks toetati Teadmiskeskuse Collegium Eruditionise tegevust 20 000 euroga.

Noorsoo- ja haridusamet