Facebook
RSS
Print

Vanapere jäätmejaama lahtiolekuajad

12.08.2016

 Alates 1. septembrist on Vanapere põik jäätmejaam avatud uutel aegadel ning võimaldab vastu võtta senisest enam jäätmeid.

1. septembrist suureneb Vanapere põik jäätmejaama territoorium, mis suurendab vastuvõetavate jäätmete mahtu. Jäätmejaama territooriumile paigaldatakse ka uued mahutid taaskasutusse suunatavaid pakendite, tekstiilijäätmete ja bioloogiliselt mittelagunevate aia ja haljastusjäätmete vastuvõtmiseks.

Uued lahtioleku ajad:

N, R, L, P, E kell 10.00 -18.00

T ja K on jäätmejaam suletud.

Viimsi vallavalitsus

 

Pakendikonteinerid vallas

08.07.2016

Pakendikonteinerid (segapakend, klaaspakend, vanapaber- ja papppakendid, riided jms) Viimsi valla territooriumil.


Loe veel

Muuga sadama mürauuring

02.05.2016

09. mail algusega kell 16.00 esitletakse Viimsi vallamaja teise korruse saalis koostatavat Muuga sadama mürauuringut.

Mürauuringu eesmärgiks on:

-          teostada helirõhutasemete (müratasemete) mõõtmine, müraemissioonide (helivõimsustasemed) määramine ja mürakaardistamine;

-          selgitada välja, kas Muuga sadama piirkonnas ületatakse sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kehtestatud elualade müra norme;

-          selgitada välja leevendusmeetmed olemasoleva olukorra parendamiseks ning koostada mürakaardid koos leevendusmeetmetega.

Alates 02.maist on võimalik koostatava mürauuringuga tutvuda. 

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020 eelnõu avalik väljapanek

30.09.2015

Vastavalt Jäätmeseaduse § 39 lõikele 1 ja § 42 lõikele 1 on koostatud Anija, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Raasiku, Viimsi valla ja Maardu linna ühine jäätmekava aastateks 2015 – 2020. Ühine jäätmekava on Anija, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Raasiku, Viimsi valla ja Maardu linna jäätmemajanduse olukorda, suundumusi ja eesmärke käsitlev dokument.

Jäätmekava avalik väljapanek toimub 2. jaanuarist kuni 15. jaanuarini 2015. Asjast huvitatud isikutel on 2. jaanuarist 2015.a. kuni 15. jaanuarini 2015.a õigus esitada jäätmekava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikus vormis. Jäätmekavaga on võimalik tutvuda kõigi osalevate omavalitsuste ruumides ja veebilehtedel.

Ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskusele aadressil Sirge 2, Tallinn 10618 või e-postiga info at huk dot ee.

Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid ühise jäätmekava kohta, siis toimub avalik istung 26. jaanuaril 2015 kell 18.00 Raasiku Vallavalitsuses Aruküla Tallinna mnt 24 volikogu saalis.

Ühise jäätmekavaga hõlmatud omavalitsused:

  • Maardu Linnavalitsus: Kallasmaa 1, 74111 Maardu linn, e-mail: linnavalitsus at maardu dot ee, veebileht www.maardu.ee,
  • Anija Vallavalitsus: F:R.Kreutzwaldi tn 6, 74307 Kehra, e-mail: anija at anija dot ee, veebileht http://anija.kovtp.ee,
  • Jõelähtme Vallavalitsus: Postijaama tee 7, 74202 Jõelähtme küla, e-mail: kantselei at joelahtme dot ee, veebileht http://joelahtme.kovtp.ee,
  • Kiili Vallavalitsus: Nabala tee 2a, 75401 Kiili alev , e-mail: info at kiilivald dot ee, veebileht www.kiilivald.ee,
  • Kose Vallavalitsus: Hariduse 1, 75101 Kose, e-mail: vald at kose dot ee, veebileht www.kosevald.ee,
  • Kuusalu Vallavalitsus: Mõisa tee 17, 74604, Kiiu alevik, e-mail: vallavalitsus at kuusalu dot ee, veebileht www.kuusalu.ee
  • Raasiku Vallavalitsus: Tallinna mnt 24, 75201 Aruküla, e-mail: raasikuvald at raasikuvald dot ee, veebileht http://raasiku.kovtp.ee,
  • Viimsi Vallavalitsus: Nelgi tee 1, 74001 Viimsi alevik, e-mail: info at viimsivv dot ee, veebileht: www.viimsivald.ee.

 

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020 (Anija, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Raasiku, Viimsi valla ja Maardu linna ühine jäätmekava)

(Vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 29.09.2015 määrusega nr 15)

Teadaanne Viimsi valla metsaomanikele

29.09.2014

Alates 1.oktoobrist 2014 teenindab Viimsi valla metsaomanikke Keskkonnaameti metsanduse spetsialist Toomas Rebassoo.

Kontakt:Toomas dot Rebassoo at keskkonnaamet dot ee tel. 6744808.

Vastuvõtt: Keskkonnaameti Harju kontoris, Viljandi mnt 16, Tallinn eelneval kokkuleppel.

Paberkandjal metsateatised: Keskkonnaamet, Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn

Digitaalselt allkirjastatud metsateatised aadressil harju at keskkonnaamet dot ee.

 

Mölgisilla detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

04.03.2014

Viimsi Vallavalitsus teatab, et on valminud Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa külas asuva Mölgisilla kinnistu (katastritunnus 89001:002:0407) detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.


Loe veel

Pakendikoti teenuse jätkumine

25.03.2014

AS Eesti Keskkonnateenused lõpetas alates märtsist 2014 Viimsis pakendikoti teenuse osutamise. Edaspidi on Teil võimalik pakendikoti teenuse saamiseks pöörduda Tootjavastutusorganisatsioon OÜ poole, kes jätkab AS-i Eesti Keskkonnateenused poolt lõpetatud teenust soovijatele tasuta. Selleks peavad soovijad täitma "pakendikoti tellimus" ankeedi kodulehel www.tvo.ee. Lisainfo telefonil +372 681 1481.

Samuti on pakendid võimalik viia avalikesse pakendikonteineritesse, mille asukohti Viimsi vallas saab vaadata siit

 

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimesele tervisele ja keskkonnale

12.06.2013

Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad tegelikult põletavad jäätmed lihtsalt koduahjus või õues lõkkes ära. See saastab keskkonda, on kahjulik tervisele ning seetõttu ei ole seadusega lubatud.

Koduses küttekoldes või lõkkes tohib põletada ainult töötlemata puitu, kiletamata paberit ja pappi. Isegi selliseid kilekotte, millel on märk “PE” või “PP” või tekst “võib põletada” ei tohi kodus ise põletada, sest ka nende põletamine nõuab eritingimusi, mida kodus olevates ahjudes ja kaminates on raske saavutada.


Loe veel

Teade Viimsi poolsaare loodusõppe- ja terviseradade kava avalikustamisest ja avalikust arutelust

28.05.2013

Viimsi Vallavalitsus teatab Viimsi poolsaare loodusõppe- ja terviseradade kava avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.


Loe veel

Vopak E.O.S. AS detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamisest ja avalikust arutelust

14.05.2013

Viimsi Vallavalitsus teatab perspektiivse Lonessa naftasaaduste terminali detailplaneeringu (DP) eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.


Loe veel

Vesta Terminal Tallinn OÜ detailplaneeringu eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamisest ja avalikust arutelust

14.05.2013

Viimsi Vallavalitsus teatab Muuga sadamas Koorma 2a ja Virna 3 kinnistutel Vesta Terminal Tallinn OÜ perspektiivse naftasaaduste terminali detailplaneeringu (DP) eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.


Loe veel

Lõkke tegemisest Viimsi vallas

02.05.2013

Kevade saabumisega hakkavad paljud majaomanikud oma koduaeda korrastama. Korrastustööde käigus tekkinud oksad, lehed ja praht kiputakse lõkkes põletama. Siinkohal tuletame meelde, et vastavalt Viimsi valla heakorraeeskirjale on kulu, lehtede ja prügi põletamine koduaedades keelatud. Põletada võib ainult puhast puitu, sütt, paberit ja oksi tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel. Tuld ei tohi jätta järelevalveta ja käeulatusesse tuleb varuda esmased kustutusvahendid nagu tulekustuti, ämber veega või kustutusluuad.
Loe veel

Korraldatud jäätmeveost Viimsi vallas

20.03.2013

Viimsi Vallavalitsus ja Eesti Keskkonnateenused AS sõlmisid kokkuleppe korraldatud jäätmeveo ja jäätmejaama opereerimise lepingute pikendamiseks kuni 1. märtsini 2014. Korraldatud jäätmeveo lepingu pikendamise kokkuleppe üks punkt sätestab kõikide jäätmemahutite tühjendamise hinna languse 10% alates 1. märtsist 2013. Ühtlasi võrdsustub Prangli saarel kasutatava jäätmekoti tühjendamise hind mandril kasutatava 140 liitrise konteineri tühjenduse hinnaga.


Loe veel

Keskkond ja heakord

Enim loetud

Talvine teehooldus

Küsimused ja ettepanekud Viimsi valla teede talihoolde teemal on oodatud tel: 5301 5855 (24h), e-post: viimsivald at trev2 dot ee. Teed hoiab korras AS Teede REV-2.

 Sündmused Viimsis