Facebook
RSS
Print

Ehitus

14.01.2016

 

EHITUSSEADUSTIK

Alates 01.07.2015 kehtib uus ehitusseadustik, millega saate tutvuda Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001

Ehitusseadustiku kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloa kohustusega hoone või olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks, rajamiseks või laiendamiseks enam kui 33 % esialgsest mahust või juhul, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Ehitusseadustikus on toodud nõuded ehitusprojektile, ehitusloale, kasutusloale, ehitusteatisele ja kasutusteatisele.

Ehitise laiendamise korral alla 33 % tuleb esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Üle 60 m²-se ehitisealuse pinnaga ja üle 5 m kõrge ehitise püstitamiseks ja olemasoleva ehitise laiendamise korral üle 33 % tuleb taotleda ehitusluba. Enam ei väljasta kohalik omavalitsus arhitektuurseid ja ehituslikke lisatingimusi ja kirjalikke nõusolekuid 20-60 m²-se ehitisealuse pinnaga ehitiste püstitamiseks. Selliste ehitiste puhul tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ehitusteatis koos ehitusprojektiga. Ehitusseadustik kaotab väikeehitise mõiste ja ka kirjaliku nõusoleku mõiste.

 

Muutuvad ehitisregistri toimingutega seotud riigilõivud:

§ 60. Riigilõivuseaduse muutmine

9. jagu
Ehitisregistri toimingud
”;

6) seaduse 16. peatüki 1. jagu tunnistatakse kehtetuks;

7) seaduse 16. peatükki täiendatakse jaoga 11 järgmises sõnastuses:

11. jagu
Ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud

§ 3311. Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine

(1) Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

§ 3312. Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine

(1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

§ 3313. Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine

(1) Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

(3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

§ 3314. Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine

(1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

(3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

§ 3315. Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

§ 3316. Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.

§ 3317. Ehitisregistri dokumendi väljastamine

Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.”.

Kasutusloa taotlemine

20.03.2017

Alates 1. aprillist 2016 tuleb kasutusloa taotlus ja lisatav dokumentatsioon esitada ehitisregistri kaudu: www.ehr.ee

Kasutusloa taotlemiseks valmistage ette järgmised dokumendid (edastatakse läbi elektroonilise menetluskeskkonna: www.ehr.ee):

 1. kasutusloa taotlus (taotlus, tehnilised andmed).
 2. Ehitise kasutuseelse ülevaatuse akt: Ülevaatuse akt
 3. Esitada vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt koostatud ehitusjärgne topogeodeetiline mõõdistus, mis kajastab kõiki ehitisi (hooned, rajatised, tehnovõrgud) ja kõrghaljastust. Mõõdistus ja joonised esitada DWG või DGN failina koos kasutusloa taotlusega ehitisregistris.
 4. Riigilõiv kasutusloa taotluse läbivaatamise eest. Elamu 30.- ja mitteelamu 60.- (Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele Swedbank EE182200221010936477 või Nordea Pank EE111700017002666794). Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Seega tuleb riigilõiv tasuda ainult nende ebaseaduslike ehitiste kandmise puhul, mis on ehitatud alates 1. jaanuar 2003. Lõiv rakendub selliste ehitiste puhul, mis on püstitatud ilma igasuguse loata ning millel pole mingit õiguslikku alust (samuti juurdeehitus, milleks oli vajalik ehitusluba).
 5. Tegelikule olukorrale vastav projekt (Juhul, kui projekti ei ole, ehitise ehitustehniline audit).
 6. Kommunaalteenuste lepingute koopiad: vesi, kanalisatsioon, elekter, prügi, gaas.
 7. Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus koos mõõdistamise aruandega (annab välja akrediteeritud tehnilise kontrolli teostaja); vt www.eak.ee, sama gaasi kohta (annab välja Inspecta Estonia OÜ).
 8. Jäätmeõiend

Päästeameti Põhja Päästekeskus võib küsida ehitise ülevaatusel alltoodud dokumente (loetelu oleneb konkreetse ehitise ehitusprojektist):

 1. Vastavusdeklaratsioon moodulkorstna paigalduse kohta.
 2. Tuletõkkeukse paigaldamise kaetud tööde akt, ukse ja tihendusmaterjali sertifikaat ning ukse paigaldusjuhend.
 3. Korstna ehitamine – kaetud tööde akt, tihendusmaterjalide sertifikaadid ja teostusjoonis.
 4. Veetorude läbiviimine tuletõkkekonstruktsioonist – kaetud tööde akt, manseti ja tihendusmaterjali sertifikaat ning manseti paigaldusjuhend.
 5. Ventilatsioonitorude läbiviimine tuletõkkekonstruktsioonist – kaetud tööde akt, tuletõkkeklapi ja tihendusmaterjali sertifikaat ning tuletõkkeklapi paigaldusjuhend.
 6. Seinte puitsõrestiku katmine kahekordse tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt ja plaadi sertifikaat.
 7. Vahelae puittalade katmine alt kahekordse ja pealt ühekordse tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt ja plaadi sertifikaat.
 8. Keldrikorruse lae ehitamine – kaetud tööde akt ja paneeli sertifikaat.
 9. Korruse vahelae valamine ja armeerimine – kaetud tööde akt, kus on näidatud betooni klass, armatuuri klass ja paigutus ning tulepüsivus.
 10. Katuse kandetarindite katmine tulekindla kipskartongplaadiga – kaetud tööde akt, plaadi sertifikaat.
 11. Katuse kandetarindite võõpamine tulekaitsevõõbaga – kaetud tööde akt, võõba sertifikaat.
 12. Seinte ja lagede pinna katmine – kaetud tööde akt, materjali(de) sertifikaat.
 13. Välisseina välispinna katmine – kaetud tööde akt, materjali(de) sertifikaat.


Täpsemate selgituste ja juhiste saamiseks pöördu vallavalitsuse ehitusametisse

Vastuvõtu ajad:

 • esmaspäeviti  14.00–17.30
 • neljapäeviti    09.00–12.00 ja 14.00-17.00

 

Ehitus

Enim loetud
Uuemad teemad